fbpx

Ewidencja ofert i budów – opis kolumn

Jakie jest znaczenie poszczególnych kolumn w ewidencji ofert i budów ???
 • Nr oferty – nr wewnętrzny oferty powiązanej z budową. Nr wewnętrzny może być  generowany automatycznie wg ustawionego szablonu numeracji w menu: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Formaty numeracji -> Oferty.
 • Nr budowy – nr wewnętrzny budowy. Nr wewnętrzny budowy może być  generowany automatycznie wg ustawionego szablonu numeracji w menu: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Formaty numeracji -> Zadania.
 • Data wpisu oferty – data założenia oferty
 • Data wpisu budowy – data założenia budowy
 • Temat budowy – temat budowy uzupełniany w formularzu edycji budowy
 • Temat oferty – temat oferty uzupełniany w formularzu edycji oferty
 • Prowadzący budowę – pracownik (kierownik) odpowiedzialny za budowę
 • Inwestor – podmiot zlecający budowę
 • Inwestor – Oddział – oddział podmiotu zlecającego budowę
 • Prowadzący projekt od inwestora – pracownik ze strony podmiotu zlecającego odpowiedzialny za dokumentację projektową
 • Prowadzący wykonawstwo od inwestora – pracownik ze strony podmiotu zlecającego odpowiedzialny za wykonawstwo.
 • Umowa ramowa z inwestorem – nr umowy ramowej z podmiotem zlecającym w ramach której jest realizowana budowa.
 • Data zamówienia / podpisania aneksu – data zamówienia uzupełniana w formularzu edycji budowy.
 • Zakres rzeczowy – pozycje zamówione przez inwestora (podmiot zlecający) uzupełniane w zakładce Szczegóły – Zamówienie.
 • Termin projektu – termin wykonania dokumentacji projektowej względem podmiotu zlecającego
 • Termin wykonawstwa – termin wykonania budowy względem podmiotu zlecającego
 • Termin aneksu – planowana zmiana terminu realizacji budowy w skłądanym wniosku o aneks do podmiotu zlecającego.
 • Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna realizująca budowę
 • Stan – aktualny status budowy (w trakcie realizacji, zamknięta, anulowana, itp).
 • Wersja – wersja oferty zmieniana w zakładce Szczegóły
 • Aneks – czy był podpisany aneks.
 • Data odbioru – data odbioru budowy względem podmiotu zlecającego
 • Wartość projektu wg umowy/oferty – wartość wg umowy/oferty pozycji kosztorysowych z opcją Projekt.
 • Wartość wykonawstwa wg umowy/oferty – wartość wg umowy/oferty pozycji kosztorysowych z opcją Wykonawstwo.
 • Wartość zadania wg umowy/oferty – wartość wg umowy/oferty wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Koszt projektu wg umowy/oferty – budżet (planowany koszt) pozycji kosztorysowych z opcją Projekt.
 • Koszt wykonawstwa wg umowy/oferty – budżet (planowany koszt) pozycji kosztorysowych z opcją Wykonawstwo.
 • Koszt zadania wg umowy/oferty – budżet (planowany koszt) wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Zysk wg umowy/oferty – różnica pomiędzy Wartością zadania wg umowy a Kosztem zadania wg umowy.
 • Rentowność wg umowy/oferty = (Zysk wg umowy/oferty * 100%) / Wartość zadania wg umowy
 • Sprzedaż rzeczywista – suma dekretacji po stronie MA pochodząca od wszystkich dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty obciążeniowe, wewnętrznej) zadekretowanych na daną budowę.
 • Koszt rzeczywisty – suma dekretacji po stronie WN pochodząca od wszystkich dokumentów finansowych (faktury, rachunki, noty obciążeniowe, wewnętrznej) zadekretowanych na daną budowę.
 • Zysk rzeczywisty = Sprzedaż rzeczywistaKoszt rzeczywisty
 • Rentowność rzeczywista = (Zysk rzeczywisty * 100%) / Sprzedaż rzeczywista
 • Koszt rzeczywisty dokumentacji projektowej – suma dekretacji po stronie WN dokumentów finansowych rozpisanych na pozycje kosztorysowe z opcją Projekt.
 • Koszt rzeczywisty wykonawstwa – suma dekretacji po stronie WN dokumentów finansowych rozpisanych na pozycje kosztorysowe z opcją Wykonawstwo.
 • Wartość projektu wg rozliczenia powykonawczego – wartość powykonawcza pozycji kosztorysowych z opcją Projekt.
 • Wartość wykonawstwa wg rozliczenia powykonawczego – wartość powykonawcza pozycji kosztorysowych z opcją Wykonawstwo.
 • Wartość zadania wg rozliczenia powykonawczego – wartość powykonawcza wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Koszt projektu wg rozliczenia powykonawczego – suma wartości powykonawczych z zakładki Dokumentacja projektowa.
 • Koszt wykonawstwa wg rozliczenia powykonawczego – suma wartości powykonawczych z zakładki Wykonawstwo.
 • Koszt zadania wg rozliczenia powykonawczego – suma wartości powykonawczych z zakładek: Dokumentacja projektowa i Wykonawstwo.
 • Zysk wg rozliczenia powykonawczego – różnica pomiędzy Wartość zadania wg rozliczenia powykonawczego i Koszt zadania wg rozliczenia powykonawczego.
 • Rentowność wg rozliczenia powykonawczego = (Zysk wg rozliczenia powykonawczego *100%) / Wartość zadania wg rozliczenia powykonawczego
 • Zysk projektu wg rozliczenia powykonawczego – różnica pomiędzy Wartość projektu wg rozliczenia powykonawczego i Koszt projektu wg rozliczenia powykonawczego.
 • Zysk wykonawstwa wg rozliczenia powykonawczego – różnica pomiędzy Wartość wykonawstwa wg rozliczenia powykonawczego i Koszt wykonawstwa wg rozliczenia powykonawczego.
 • Projektant – wykaz projektantów realizujących daną budowę z zakładki: Dokumentacja projektowa.
 • Prowadzący od projektanta – prowadzący od projektanta z zakładki Dokumentacja projektowa.
 • Nr zlecenia do projektanta – nr zlecenia dla projektanta.
 • Termin projektanta – termin wykonania prac przez projektanta.
 • Zakończenie prac projektanta – rzeczywista data zakończenia prac projektanta.
 • Wykonawca – wykaz podwykonawców realizujących daną budowę z zakładki Wykonawstwo.
 • Prowadzący od wykonawcy – prowadzący od podwykonawcy z zakładki Wykonawstwo.
 • Nr zlecenia do wykonawcy – nr zlecenia dla podwykonawcy.
 • Termin wykonawcy – termin wykonania prac przez podwykonawcę.
 • Zakończenie prac wykonawcy – rzeczywista data zakończenia prac podwykonawcy.
 • Nr archiwalny – nr archiwalny budowy uzupełniany w formularzu edycji budowy.
 • Konto księgowe – konta księgowe posiadające schematy dekretacji w których uczestniczy dana budowa.
 • Planowana data sprzedaży – planowana data sprzedaży budowy do podmiotu zlecającego ustawiana w formularzu edycji budowy
 • Kontrahent – firma realizująca budowę wg jednostki organizacyjnej w formularzu edycji budowy.
 • Prowadzący ofertę – pracownik odpowiedzialny za przygotowanie oferty.
 • Indeks – unikalny identyfikator budowy/oferty generowany automatycznie przez system podczas dodania budowy / oferty.
 • Nazwa skrócona inwestora – nazwa skrócona podmiotu zlecającego budowę.
 • Kwota dla projektanta wg umowy – koszt planowany projektantów w zakładce Dokumentacja projektowa.
 • Kwota dla projektanta wg rozliczenia powykonawczego – kwota powykonawcza dla projektantów w zakładce Dokumentacja projektowa. Kwota powykonawcza jest uzupełniana w zakresie zleconym w polu kwota powykonawczo.
 • Kwota dla wykonawcy wg umowy – koszt planowany wykonawców w zakładce Wykonawstwo.
 • Kwota dla wykonawcy wg rozliczenia powykonawczego – kwota powykonawcza dla podwykonawców w zakładce Wykonawstwo. Kwota powykonawcza jest uzupełniana w zakresie zleconym w polu kwota powykonawczo.
 • Lokalizacja – lokalizacja realizowanej budowy uzupełniana w formularzu edycji budowy.
 • Wyszczególnienie – uszczegółowienie lokalizacji budowy.
 • Budżet – suma budżetu wszystkich pozycji kosztorysowych
 • Stopień wykorzystania budżetu = (Koszt rzeczywisty / Budżet) * 100%
 • Budżet czasowy [h] = suma budżetu czasowego wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Stopień wykorzystania budżetu czasowego = (Czas rzeczywisty / Budżet czasowy) * 100%
 • Czas rzeczywisty – suma roboczogodzin kart pracy dot. danej budowy.
 • Czas rzeczywistych pracowników – suma roboczogodzin kart pracy pracowników dot. danej budowy.
 • Koszt rzeczywisty pracowników – koszt wewnętrzny pracowników dot. danej budowy.
 • Budżet bez materiałów – różnica pomiędzy Suma budzetu pozycji kosztorysowych i Suma wartosci materialow w zestawieniu materiałowym.
 • Koszt rzeczywisty bez materiałów – suma kosztów zadekretowanych na budowę bez pozycji materiałowych.
 • Stopień wykorzystania budżetu bez materiałów = (Koszt rzeczywisty bez materiałów / Budżet bez materiałów) * 100%
 • Dofinansowanie z UE – procent dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację budowy/projektu.
 • Koszt rzeczywisty dofinansowany z UE = suma kosztów zadekretowanych na budowę * Dofinansowanie z UE [%]
 • Koszt rzeczywisty dofinansowany z Ministerstwa = Koszt rzeczywisty – Koszt rzeczywisty dofinansowany z UE
 • Rodzaj prac – rodzaj wykonywanych prac na budowie uzupełniany w formularzu edycji budowy.
 • Rodzaj zadania – rodzaj budowy uzupełniany w formularzu edycji budowy.
 • Nr zamówienia – nr zamówienia/umowy od inwestora uzupełniany w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor.
 • Nr zadania inwestycyjnego – pole dedykowane uzależnione od parametru: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowana – Rozliczanie umów PzP z TPSA i uzupełniane w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor..
 • ID Zamówienia – pole dedykowane uzależnione od parametru: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowana – Rozliczanie umów PzP z TPSA i uzupełniane w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor.
 • Nr tematu (LKI) – pole dedykowane uzależnione od parametru: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowana – Rozliczanie umów PzP z TPSA i uzupełniane w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor.
 • Nr ariane – pole dedykowane uzależnione od parametru: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowana – Rozliczanie umów PzP z TPSA i uzupełniane w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor.
 • Nr zamówienia EBP – pole dedykowane uzależnione od parametru: Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowana – Rozliczanie umów PzP z TPSA i uzupełniane w formularzu edycji budowy w sekcji Inwestor.
 • Pozostało do sprzedaży – różnica Wartość zadania wg umowy i Sprzedaży rzeczywistej.
 • Termin obowiązywania umowy ramowej z inwestorem od… do… – termin obowiązywania umowy ramowej uzupełnionej w formularzu edycji budowy.
 • Kwota netto umowy ramowej z inwestorem – kwota netto umowy ramowej uzupełnionej w formularzu edycji budowy.
 • Kwota brutto umowy ramowej z inwestorem – kwota brutto umowy ramowej uzupełnionej w formularzu edycji budowy.
 • Kategoria zadania – określa skąd zadanie pochodzi. Dostępne wartości: Wykonawstwo, Zgłoszenie serwisowe, akcja marketingowa CRM, rekrutacja, karty pracy (dla budowy będącej kartą pracy)
 • Ostatnie zmiany wprowadził – użytkownik, który ostatnio edytował budowę.
 • Koszt pracowników na podstawie listy płac – pole dedykowane do obliczania kosztów pracowników.
 • Zasób nieruchomość – zasób, którego dot. dana budowa uzupełniany w formularzu edycji budowy
 • Proces EOD – nazwa procesu sprawy elektronicznego obiegu dokumentów powiązanej z daną budową.
 • Nr sprawy EOD – numer sprawy elektronicznego obiegu dokumentów powiązanej z daną budową.
 • Etap EOD – etap elektronicznego obiegu dokumentów na jakim jest aktualnie powiązana sprawa.
 • Personel EOD u którego jest dokument – pracownik u którego aktualnie znajduje się sprawa elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Uwagi zadania EOD – uwagi zgłoszone przez pracowników bioracych udział w powiązanej sprawie elektronicznego obiegu dokumentów.
 • Nr kolejny – nr kolejny budowy/oferty uwzględniany w numerze wewnętrznym generowanym przez system.
 • Pozostało dni do terminu projektu – ile dni pozostało do terminu projektu ustawionego w formularzu edycji budowy.
 • Pozostało dni do terminu Wykonawstwa – ile dni pozostało do terminu wykonawstwa ustawionego w formularzu edycji budowy.
 • Ostatnia uwaga – ostatnio wprowadzona uwaga w zakładce Uwagi
 • Wartość zrealizowana wykonawcy – suma wartości zrealizowanej wykonawcy wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Wartość zrealizowana inwestora – suma wartości zrealizowanej inwestora wszystkich pozycji kosztorysowych.
 • Zaawansowanie wykonawcy = (Wartość zrealizowana wykonawcy / Budżet) * 100%
 • Zaawansowanie inwestora = (Wartość zrealizowana inwestora / Wartość wg umowy) * 100%
 • Rozszerz dostęp – wykaz użytkowników dla których został rozszerzony dostęp do budowy.
 • Ogranicz dostęp – wykaz użytkowników dla których został ograniczony dostęp do budowy.
 • Data zamknięcia – data zamknięcia budowy poprzez ustawienie odpowiedniego stanu budowy.
 • Data anulowania – data anulowania budowy poprzez ustawienie odpowiedniego stanu budowy.
 • Data wpływu – data wpływu zapytania ofertowego uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Nr zapytania – numer zapytania ofertowego uzupełniany w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Data negocjacji – data negocjacji oferty uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Godzina negocjacji – godzina negocjacji oferty uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Termin złożenia – termin złożenia oferty uzupełniany w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Data złożenia – rzeczywista data złożenia oferty uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Godzina złożenia – rzeczywista godzina złożenia oferty uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Typ wadium – rodzaj wpłaconego wadium uzupełniane w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Wadium – kwota wpłaconego wadium uzupełniana w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Termin zwrotu wadium – termin zwrotu wadium uzupełniany w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Zwrot wadium – czy wadium zostało zwrócone, uzupełniane w formularzu edycji oferty w zakładce Dane oferty
 • Wartość zamówień w toku = (wartość zamówień materiałowych wewnętrznych pozostała do realizacji + wartość zleceń do podwykonawców) – wartość wystawionych faktur kosztowych przez podwykonawców