fbpx
 

Wykonawstwo

Rozliczanie budów, zleceń i projektów

Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania budowami, projektami oraz wszelkiego rodzaju zadaniami w których istotnym czynnikiem jest budżet, czas oraz zasoby wykorzystywane do realizacji tych zadań. System jest kompletnym narzędziem wspomagającym rozliczanie oraz obsługę realizowanych zadań w przedsiębiorstwach i organizacjach, obejmującym kluczowe funkcje takie jak: planowanie, organizacja pracy, monitoring, pomiar wyników, kontrola zasobów i wiele innych. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla: budownictwa ogólnego oraz specjalistycznego (telekomunikacja, teletechnika, elektroenergetyka itp.), rozliczania projektów w jednostkach badawczo -rozwojowych, nadzorów inwestorskich. Funkcje kontroli finansowej pozwalają z dużym wyprzedzeniem reagować na potencjalne przekroczenia budżetu.

Okno Ewidencja ofert modułu Wykonawstwo systemu TelkomBud

Oferty

Ewidencjonowanie ofert i zapytań ofertowych z podstawowymi informacjami o ofercie

 • Ewidencja zapytań ofertowych i ofert wraz ze statusami pozwala zarządzań postępem prac nad przygotowaniem oferty.
 • Kosztorys oferty pozwala przygotować dowolną kalkulację cenową w oparciu o słowniki oraz importy z plików zewnętrznych.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji zapytań i ofert o dowolnym układzie kolumn, który można eksportować do plików lub drukować.
 • Filtrowanie ofert i zapytań ofertowych wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych oraz uzyskanie żądanych zestawień.
 • Definiowanie nowych pól wg potrzeb, tak aby były dostępne w formularzach oraz ewidencji.
 • Nadzór na terminem złożenia oferty w postaci alertów mailowych.
 • Rozliczanie wadium
 • Drukowanie ofert wg różnych szablonów.
 • Kreator wydruków umożliwiający drukowanie dowolnych dokumentów wg własnych szablonów.
 • Prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów dotyczących oferty.
 • Import zapytań ofertowych i ofert z plików: MS Excel, OpenOffice
 • Eksport ewidencji ofert i zapytań ofertowych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do ofert
Prezentacja VIDEO

Ewidencja zadań

Ewidencjonowanie prowadzonych zadań, którymi mogą być: zlecenia, budowy, usługi, projekty oraz podpisane umowy

 • Ewidencja wykonywanych zadań (budowy, zlecenia, projekty) z uwzględnieniem statusu zadania umożliwia sprawną koordynację realizowanych zadań.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji budów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie budów wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie oraz dostęp do danych budowy.
 • Definiowanie nowych pól wg potrzeb, tak aby były dostępne w formularzach oraz ewidencji.
 • Preliminarz budowy umożliwia zarządzanie zdarzeniami terminowymi takimi jak: spotkania, narady, konsultacje.
 • Kreator wydruków umożliwiający drukowanie dowolnych dokumentów wg własnych szablonów.
 • Prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów dotyczących zadania.
 • Import budów z plików: MS Excel, OpenOffice.
 • Eksport budów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do zadań.
Prezentacja VIDEO
Okno Lista budów modułu Wykonawstwo w systemie TelkomBud
Okno Kosztorys budowy modułu Wykonawstwo w systemie TelkomBud

Kosztorys

Kosztorysowanie ofert i zadań, które jest punktem wyjścia do kontroli kosztów rzeczywistych oraz zakresu zrealizowanych prac

 • Opcja przygotowywania kosztorysu manualnie przy wykorzystaniu formularzy i słowników pozycji kosztorysowych.
 • Opcja importu kosztorysu z plików: ATH, GTM, ZGM, MS Excel, OpenOffice
 • Integracja – opcja importu kosztorysu z programów kosztorysowych takich jak: NORMA, ZUZIA, RODOS.
 • Edycja zbiorcza umożliwiająca szybką edycję całego kosztorysu wraz z narzutem i marżą.
 • Wydruki kosztorysu o dowolnym układzie kolumn.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do pozycji kosztorysowych.
 • Rejestracja zakresu zrealizowanego pozycji kosztorysowych w celu kontroli zaawansowania prac.
 • Przypisywanie kosztów rzeczywistych do pozycji kosztorysowych w celu kontroli budżetu. Dekretacja faktur pozwala na dowolny podział faktury na kilka budów i kilka pozycji kosztorysowych.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zaplanowanych (zabudżetowanych).
 • Możliwość kontroli budżetu całych zadań, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących zadanie.
 • Raporty zadań w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alerty o wykorzystanym budżecie ponad 100%.
 • Automatyczna generacja harmonogramu na podstawie kosztorysu.
 • Prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów dotyczących pozycji kosztorysowej.
 • Eksport kosztorysu do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO

Harmonogram

Harmonogramowanie zadań umożliwiające planowanie oraz kontrolę terminów realizacji poszczególnych etapów zadania

 • Opcja planowania harmonogramu manualnie przy wykorzystaniu formularzy i słowników etapów.
 • Opcja importu harmonogramu z plików: MS Excel, MS Project.
 • Prezentacja harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Raporty Cashflow
 • Opcja generacji harmonogramu wg kosztorysu.
 • Edycja zbiorcza umożliwiająca szybką edycję całego harmonogramu.
 • Przypisywanie do etapu harmonogramu zasobów realizujących etap: pracownicy, sprzęt, podwykonawcy, inne.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie widoków harmonogramu o dowolnym układzie kolumn.
 • Zależności pomiędzy etapami: Finish To Start, Start To Finish.
 • Współpraca z kalendarzami umożliwiająca określanie terminów z pominięciem dni wolnych.
 • Rejestracja zaawansowania etapów harmonogramu.
 • Integracja z preliminarzem pozwala na kontrolę terminów etapów harmonogramu – filtrowanie zadań wg planowanego terminu zakończenia etapu harmonogramu.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Alerty o przekroczonych terminach etapów: alerty e-mail, zmiana koloru czcionki etapu przeterminowanego, filtrowanie zadań z przeterminowanymi etapami.
 • Wydruki harmonogramu o dowolnym układzie kolumn.
 • Prowadzenie spraw w elektronicznym obiegu dokumentów dotyczących etapu harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO
Okno Harmonogram w module Wykonawstwo systemu TelkomBud
Okno Nakłady budowy: robocizna i sprzęt w module Wykonawstwo systemu TelkomBud

Zasoby

Rozliczanie zasobów (nakładów) takich jak: pracownicy, sprzęt i podwykonawcy używanych przy realizacji zadania.

 • Przydzielanie zasobów i nakładów do realizacji zadania takich jak: pracownicy, sprzęt, podwykonawcy wraz z planowanym zakresem prac.
 • Zlecenia dla podwykonawcy.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Karty pracy – rozliczanie zasobów wg jednostki rozliczeniowej: godziny, dni itp..
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rozliczenia powykonawcze z podwykonawcami.
 • Drukowanie dokumentów wg własnych szablonów.
 • Rejestracja faktur kosztowych od podwykonawców i powiązanie ich z protokołem odbioru. Każda zarejestrowana faktura jest dostępna w module Finanse.
 • Kreator wydruków umożliwiający drukowanie dowolnych dokumentów (np: zlecenia, umowy, protokoły) wg własnych szablonów.
 • Kontrola budżetu przeznaczonego na zasoby.
 • Eksport ewidencji zasobów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO

Materiały

Rozliczanie materiałów wykorzystanych do realizacji zadania

 • Planowanie potrzeb materiałowych.
 • Import materiałów z plików: ATH, GTM, ZGM, MS Excel, OpenOffice
 • Import materiałów z programu kosztorysowego NORMA
 • Zamówienia materiałowe wewnętrzne kierowane z zadania do magazynu.
 • Zamówienia materiałowe zewnętrzne kierowane bezpośrednio do dostawcy.
 • Realizacja zamówień wewnętrznych – dostawy materiałów z magazynu na zadanie.
 • Realizacja zamówień zewnętrznych – dostawy materiałów bezpośrednio od dostawców na zadanie.
 • Bezpośrednie dostawy materiałów od dostawcy na zadanie.
 • Dołączanie dostaw materiałów do faktur kosztowych. Każda dostawa i faktura obciąża kosztem zadanie.
 • Kontrola ilości i wartości materiałów wykorzystanych w stosunku do materiałów planowanych. Alarmy przekroczenia wartości planowanych.
 • Rozliczanie materiałów na zadaniu w celu przekazania niewykorzystanych materiałów do magazynu.
 • Materiał wytworzony na zadaniu i przekazanie go do magazynu.
 • Eksport materiałów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO
Formularz edycji materiałów budowy modułu Wykonawstwo w systemie TelkomBud
Teczka budowy modułu Wykonawstwo w systemie TelkomBud

Teczka zadania

Elektroniczne repozytorium dokumentów związanych z zadaniem

 • Dodawanie pojedycznych dokumentów lub zestawów dokumentacji.
 • Załączniki umożliwiające dodawanie do każdego z dokumentów ich wersji elektronicznej: skanów, zdjęć itp.
 • Automatyczne wysyłanie załączników dokumentów jako e-mail.
 • Kontrola braków dokumentacji na zadaniu.
 • Dekretacja dokumentów w module Rejestr dokumentów pozwala przypisać jeden dokument do kilku budów.
 • Zaawansowane mechanizmy filtrowania umożliwiają szybkie wyszukanie dokumentu.
 • Eksport ewidencji dokumentów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO

Sprzedaż i koszty

Rejestr kosztów rzeczywistych i sprzedaży zadekretowanej na zadanie dla celów monitorowania rentowności rzeczywistej zadania

 • Dekretacja na zadanie dokumentów kosztowych: faktury, rachunki, noty obciążeniowe, koszty wewnętrzne.
 • Dekretacja umożliwia podział kosztów jednego dokumentu na kilka zadań, a w ramach zadania na kilka pozycji kosztorysowych.
 • Łączenie faktur kosztowych z protokołami odbioru podwykonawcy oraz z dostawami materiałów.
 • Wystawianie faktur sprzedażowych za realizację zadania.
 • Faktury zaliczkowe częściowe i końcowe
 • Każda faktura dodana do budowy jest automatycznie widoczna w ewidencji faktur modułu finansowego.
 • Ograniczanie dostępu do wybranych dokumentów kosztowych i sprzedażowych.
 • Załączniki z wersjami elektronicznymi dokumentów kosztowych.
 • Eksport dokumentów kosztowych i sprzedażowych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Rozliczanie kaucji z inwestorem i z podwykonawcami.
Prezentacja VIDEO
Okno Sprzedaż i koszty budowy modułu Wykonawstwo systemu TelkomBud
Formularz uzupełniania karty pracy modułu Wykonawstwo w systemie TelkomBud

Plan pracy

Planowanie pracy pracowników, sprzętu i podwykonawców na zadaniach

 • Planowanie pracy zasobów takich jak: pracownicy, sprzęt i podwykonawcy.
 • Planowanie pracy poprzez godzinowe lub zadaniowe przypisanie zasobów do zadań i pozycji kosztorysowych.
 • Planowanie pracy umożliwiające rozpisanie dnia pracy na różne zadania.
 • Autouzupełnianie umożliwiające szybkie i zbiorcze zaplanowanie całych brygad, jednostek organizacyjnych lub grup zasobów.
 • Planowanie urlopów i innych zdarzeń.
 • Kontrola zajętości zasobów w celu eliminacji przypadków w których można zaplanować ten sam zasób na kilka zadań w tym samym okresie czasu.
 • Raport planowanego obciążenia i wydajności zasobów.
 • Drukowanie grafików.
 • Konfiguracja różnego rodzaju zestawień i raportów planu pracy z możliwością ich wydruku oraz eksportu do pliku.
 • Import planu pracy z plików: MS Excel, OpenOffice.
 • Eksport planu pracy do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.

Karty pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, zasobów i podwykonawców

 • Ewidencja czasu pracy zasobów takich jak: pracownicy, sprzęt i podwykonawcy.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez godzinowe lub zadaniowe przypisanie zasobów do zadań i pozycji kosztorysowych.
 • Ewidencja czasu pracy umożliwiająca rozpisanie dnia pracy na różne zadania.
 • Autouzupełnianie umożliwiające szybkie i zbiorcze wypełnienie ewidencji czasu pracy całych brygad, jednostek organizacyjnych lub grup zasobów.
 • Aktualizacja ewidencji czasu pracy wg planu pracy.
 • Ewidencjonowanie urlopów i innych zdarzeń.
 • Kontrola zajętości zasobów w celu eliminacji przypadków w których można wypełnić ewidencję czasu pracy dla danego zasobu na kilka zadań w tym samym okresie czasu.
 • Raport rzeczywistego obciążenia i wydajności zasobów.
 • Konfiguracja różnego rodzaju zestawień i raportów ewidencji czasu pracy z możliwością ich wydruku oraz eksportu do pliku.
 • Karty drogowe pojazdów.
 • Import ewidencji czasu pracy z plików: MS Excel, OpenOffice.
 • Eksport ewidencji czasu pracy do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO
Okno Harmonogram pracy w systemie TelkomBud
Usługa B2B w module Wykonawstwo systemu TelkomBud

B2B

Usługa „Business-to-Business” umożliwiająca komunikację online przez TelkomBud pomiędzy zleceniodawcą a podwykonawcą w zakresie zleconych zadań

 • Zlecenia dla podwykonawcy zawierające zakres prac oraz termin realizacji.
 • Podwykonawcy mają dostęp do swoich zleceń.
 • Raportowanie przez podwykonawców zakresu zrealizowanego.
 • Akceptacja zakresu zrealizowanego wyraportowanego przez podwykonawcę.
 • Protokół odbioru z podwykonawcą.
 • Historia zleceń podwykonawcy.