fbpx
 

Nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami  pozwala w prosty i intuicyjny sposób rozliczać nieruchomości z naliczonych opłat wynajmu (czynsz, eksploatacja, opłaty wspólne itp) oraz kosztów eksploatacyjnych (woda, prąd, gaz, klimatyzacja i inne media). W procesie tworzenia i rozwoju oprogramowania uczestniczą doświadczeni specjaliści od zarządzania nieruchomościami posiadający od wielu lat licencje zarządcy nieruchomości. Oprogramowanie dedykowane dla nieruchomości komercyjnych (budynki biznesowe, galerie handlowe, centra handlowe, biura), nieruchomości prywatnych (kamienice, budynki wielorodzinne itp) jak i spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Okno ewidencji nieruchomości w module Nieruchomości systemu TelkomBud

Ewidencja nieruchomości

Inwentaryzacja budynków i pomieszczeń, która jest bazą dla pozostałych elementów modułu.

 • Ewidencja budynków i pomieszczeń (lokali) przedstawiona w strukturze drzewa umożliwiająca tworzenie dowolnej konfiguracji nieruchomości np: budynki, segmenty, piętra, bloki, lokale, pomieszczenia.
 • Tabelaryczna ewidencja wraz z kompozytorem kolumn umożliwia tworzenie ewidencji nieruchomości o dowolnym układzie kolumn
 • Filtrowanie nieruchomości wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie lokalu lub budynku oraz tworzenie dowolnych zestawień.
 • Definiowanie nowych pól wg potrzeb użytkownika, tak aby były dostępne w formularzach oraz ewidencjach.
 • Naliczanie powierzchni wspólnych.
 • Załączniki – pod każdą nieruchomość można dodać dowolną liczbę elektronicznych załączników np: zdjęcia, specyfikacje, plany.
 • Kreator dokumentów umożliwia generację dowolnych dokumentów dotyczących nieruchomości wg szablonu użytkownika.
 • Import nieruchomości z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport nieruchomości do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do nieruchomości.
Prezentacja VIDEO

Liczniki

Inwentaryzacja liczników dla celów rozliczania mediów

 • Wielopoziomowa ewidencja liczników umożliwiająca definiowanie liczników głównych i podliczników. Każdy licznik jest przypisany do lokalu lub pomieszczenia.
 • Różne widoki struktury liczników: tabelaryczna z kompozytorem kolumn, drzewo wg liczników, drzewo wg lokali.
 • Filtrowanie liczników wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie licznika.
 • Manualna rejestracja odczytów licznika.
 • Import odczytów liczników z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Zdalny odczyt liczników w standardzie MODBUS.
 • Rozliczanie mediów wg odczytów liczników.
Prezentacja VIDEO
Okno ewidencji liczników w module Nieruchomości systemu TelkomBud
Okno książka obiektu budowlanego modułu Nieruchomości w systemie TelkomBud

Książka Obiektu Budowlanego

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w wersji elektronicznej

 • Dokumenty książki obiektu budowlanego wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego„ (Dz. U. 120/2003, poz. 1134).
 • Załączniki – dołączanie elektronicznych dokumentów.
 • Opcja definiowania nowych zakładek wg zapotrzebowania użytkownika.
 • Import dokumentów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport książki obiektu budowlanego do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF
 • Nadawanie użytkownikom praw dostępu do książki obiektu budowlanego.
Prezentacja VIDEO

Grunty

Ewidencja gruntów wraz ze znajdującymi się na nich nieruchomościami

 • Ewidencja gruntów z możliwością przypisania nieruchomości do gruntu. Kompozytor kolumn umożliwiający otrzymanie zestawienia gruntów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów umożliwia szybkie wyszukanie zestawienia gruntów.
 • Import gruntów z pliku MS Excel.
 • Załączniki – dołączanie elektronicznych dokumentów, np: mapy, plany, zdjęcia.
 • Eksport gruntów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO
Okno ewidencji gruntów wraz z formularzem edycji
Okno rezerwacji nieruchomości w module Nieruchomości systemu TelkomBud

Rezerwacje

Czasowa rezerwacja lokali przez potencjalnych najemców

 • Transakcje rezerwacji lokali pomiędzy wynajmującym a potencjalnym najemcą w celu zablokowania wynajęcia lokalu w danym okresie czasu innemu najemcy.
 • Ewidencja rezerwacji wraz z kompozytorem kolumn umożliwia otrzymanie dowolnego zestawienia rezerwacji.
 • Filtrowanie danych wg wielu kryteriów pozwala na szybkie wyszukanie rezerwacji lub wolnego lokalu.
 • Wydruk dokumentu potwierdzającego rezerwację.
 • Kreator dokumentów pozwalający użytkownikowi na wydruk dowolnego dokumentu dot. rezerwacji.
 • Automatyczna generacja umowy najmu na podstawie rezerwacji.
 • Eksport ewidencji rezerwacji do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF

Umowy najmu

Umowy najmu określające powiązanie najemcy z nieruchomością wraz z parametrami naliczeń takimi jak: opłaty stałe, odczyty liczników, refaktury.

 • Ewidencja umów najmu wraz z kompozytorem kolumn umożliwiającym otrzymanie dowolnego widoku tabelarycznego umów.
 • Filtrowanie umów wg wielu kryteriów pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej umowy.
 • Parametry naliczania umowy – stawki czynszu, opłaty stałe, media, odczyty liczników, refaktury.
 • Wybór waluty składników rozliczenia lub dokumentu sprzedaży wraz z automatyczną aktualizacją kursu walut.
 • Schematy naliczeń umożliwiające definiowanie grup mediów i usług dla poszczególnych faktur.
 • Rozliczanie zmiany powierzchni lokali w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Rozliczanie powierzchni wspólnych.
 • Waloryzacja stawek o wskaźniki: GUS (kwartalny i roczny), HICP (zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych) oraz manualny założony przez użytkownika.
 • Zbiorcza edycja stawek.
 • Wydruk umowy w MS Word.
 • Kreator dokumentów pozwalający użytkownikowi na wydruk dowolnego dokumentu dotyczącego umowy najmu.
 • Rozliczenia – naliczenia czynszów i innych opłat dla poszczególnych okresów rozliczeniowych wraz z wystawieniem dokumentu sprzedaży: faktura, rachunek, naliczenie.
 • Aneksy do umów najmu.
 • Załączniki – dołączanie do umów elektronicznych dokumentów o dowolnym formacie.
 • Import umów z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Eksport umów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
 • Nadawanie praw dostępu do umów najmu.
Prezentacja VIDEO
Okno ewidencji umów najmu w module Nieruchomości systemu TelkomBud
Okno Umowy eksploatacyjne modułu Nierichomości w systemie TelkomBud

Umowy eksploatacyjne

Umowy zawarte z dostawcami usług i mediów wraz z rozliczaniem kosztów na najemców

 • Ewidencja umów eksploatacyjnych wraz z kompozytorem kolumn umożliwiającym otrzymanie dowolnego widoku tabelarycznego umów.
 • Filtrowanie umów wg wielu kryteriów pozwala na szybkie wyszukanie konkretnej umowy.
 • Powiązanie umowy eksploatacyjnej z nieruchomościami i licznikami na które bądą dekretowane koszty.
 • Parametry rozliczania umów eksploatacyjnych na najemców wg różnych kryteriów.
 • Rozliczenia umożliwiające definiowanie dowolnych okresów rozliczeniowych, rejestrację faktur kosztowych oraz dekretację tych faktur na najemców.
 • Refakturowanie rozliczonych kosztów w rozliczeniach umów najmu.
 • Aneksy do umów eksploatacyjnych.
 • Załączniki – dołączanie do umów elektronicznych dokumentów o dowolnym formacie.
 • Eksport umów do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO

Naliczenia

Automatyczna generacja rozliczeń najemców i dokumentów sprzedaży

 • Schematy naliczeń – grupowanie mediów i usług wraz z typami naliczeń umożliwiają zdefiniowanie dowolnej konfiguracji generowanych rozliczeń i dokumentów sprzedaży.
 • Grupowanie refaktur pozwala na zdefiniowanie schematu naliczeń również dla rozliczonych kosztów w umowach eksploatacyjnych.
 • Automatyczna generacja rozliczeń i dokumentów sprzedaży na podstawie schematów naliczeń.
 • Eksport naliczeń do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.
Prezentacja VIDEO
Okno naliczeń w module Nieruchomości systemu TelkomBud
e-kartoteka - dostęp do lokalu przez przeglądarkę internetową

e-kartoteka

Internetowa kartoteka najemcy lokalu osiągalna przez przeglądarkę internetową. Funkcjonalność umożliwia wieloplatformowy dostęp do modułu poprzez np: smartfony, tablety, telefony itp.

 • Nadawanie najemcom dostępu do kartoteki lokalu – przypisanie loginu i hasła.
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową.