fbpx

Gwarancje

Obsługa gwarancji

Prawidłowa i skuteczna obsługa gwarancji służy nie tylko samej w sobie informacji, że gwarancja takowa jest ale przede wszystkim prawidłową obsługą procedur związanych z udzieloną gwarancją takich jak: kontrola terminu gwarancji, kontrola terminów przeglądów gwarancyjnych, ewidencjonowanie dokumentów dotyczących gwarancji. Przestrzeganie tych procedur determinuje ważność udzielonej gwarancji. W tym właśnie celu, aby pomóc firmom w nadzorowaniu i kontroli tych procedur powstał moduł Gwarancje.

Centralna ewidencja gwarancji

 

Wszystkie gwarancje dotyczące różnych obiektów w systemie (klienci, dostawcy, budowy, podwykonawcy, materiał, sprzęt, wyposażenie) są zlokalizowane w jednej centralnej ewidencji. Pozwala to osobie odpowiedzialnej za gwarancje korzystać z centralnego narzędzia w którym ma pogląd na wszystkie gwarancje. Ewidencja gwarancji pozwala filtrować i wykonywać dowolne zestawienia gwarancji.

 

Ewidencja gwarancji

 

Gwarancje, które zostały przerwane z powodu braku przeglądu gwarancyjnego są alertowane kolorem czerwonym o stanie: Przerwana. Gwarancje, które są obowiązujące są prezentowane kolorem niebieskim o stanie: Aktywna. Gwarancje, które są zakończone są prezentowane kolorem czarnym o stanie: Zakończona.

Nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi

 

Do nadzoru i kontroli przeglądów gwarancyjnych wykorzystano moduł Preliminarz w którym są określone wszystkie wymagane zdarzenia czasowe, których przestrzeganie determinuje ważność gwarancji. Każde zdarzenie, które nie zostanie wykonane w terminie automatycznie ustawia stan gwarancji jako Przerwana.

 

Przeglądy gwarancyjne w module Preliminarz

Integracja gwarancji z innymi modułami TelkomBud

 

Gwarancje są w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami systemu TelkomBud co pozwala na obsługę gwarancji dotyczących:

  • dostawców,
  • klientów,
  • budów,
  • pozycji kosztorysowych budów,
  • podwykonawców,
  • materiałów,
  • wyposażenia
  • sprzętu