fbpx

Aktualizacja 132.01

Aktualizacja 132.01

Administrator

 • Pracownicy. Definiowanie dodatkowych pól

Archiwum Zakładowe

 • Formularz dodania/edycji pozycji spisu zdawczo-odbiorczego. Pole Znak teczki: ComboBox z symbolem stanowiska – zakres danych ograniczony do stanowisk przypisanych do jednostki organizacyjnej spisu (Zasoby -> Stanowiska w jednostkach organizacyjnych).
 • Okno główne – ewidencja dokumentacji. Kompozycja kolumn, dodanie nowych pól do dokumentacji technicznej
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji zamiany tytułu z podtytułem w ramach teczki (wiersza)

CRM

 • Osoby kontaktowe kontrahentów. Dodanie pól (formularz edycji, ewidencja, kompozycja kolumn, znajdź): NIP, PESEL, Nr dokumentu tożsamości, Rodzaj dokumentu toższamości, Dokument tożsamości wydany przez

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Równoległa obsługa opcji: Przyjęcie do realizacji powoduje automatyczne zatwierdzenie realizacji, Podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki

Finanse

 • Analiza finansowa. Obsługa wszystkich dokumentów finansowych. Zestawienie sprzedaży w jednym zestawienieniu. Zestawienie kosztów w jednym zestawieniu.
 • Formularz edycji faktury kosztowej – zakładka: Pozycje. Domyślnie widoczne tylko zaznaczone pozycje kosztorysowe. Dodanie <<Button>> Pokaż wszystkie pozycje kosztorysowe. Podczas zaznaczenia materiałów powinny pojawić się pozycje zaznaczone związane z danym materiałem. Wyszczególnienie pozycji zaznaczonych tłem żółtym stonowanym. Pozycje kosztorysowe czcionką niebieską.
 • Tabela predefiniowana do rodzajów dokumentów finansowych.
 • Wydruk faktury sprzedaży do QReport oraz do formatki MS Excel. Poprawa kwoty słownie

Flota samochodowa

 • Opłata środowiskowa – uwzględnienie tabeli C

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Dane ogólne. Kwota najmu, Powierzchnie. Zliczanie sumaryczne w obiektach wg struktury hierarchicznej (w obiektach głównych sumuje wszystko podrzędne itd.).
 • Drzewo nieruchomości. Optymalizacja – niezależne ładowanie SQL do każdej z zakładek dopiero w momencie wejścia w daną zakładkę.
 • Drzewo nieruchomości. Zakładka Zgłoszenia serwisowe. Dodanie podzakładki na 2 pozycji: Harmonogram – prezentacja harmonogramu zbiorczego (analogicznie jak w Wykonawstwie) wszystkich budów związanych ze zgłoszeniami serwisowymi danego obiektu, lokalu (przy obiekcie sumowanie lokali i obiektów podrzędnych)
 • Drzewo nieruchomości. Zakładka: Zgłoszenia serwisowe. Dodanie kolumn: Budżet (wg budowy; widok uzależniony od uprawnienia Dostęp do danych finansowych w Wykonawstwie), Planowany termin rozpoczęcia, Planowany termin zakończenia (wg Gantta)
 • Formularz edycji właściciela obiektu – modyfikacja opcji na: Automatycznie uzupełnij we wszystkich podrzędnych obiektach i lokalach
 • Generacja dokumentów umów najmu do formatki MS Excel – obsługa nieruchomości w ramach umowy
 • Generacja umów najmu do formatek MS Excel. Obsługa: adresu zbiorczego/jednostkowego wynajmującego/najemcy, osoby reprezentującego wynajmującego/najemcę: imię i nazwisko, stanowisko, nr tel kom, data urodzenia, NIP, PESEL, Nr dokumentu tożsamości, Rodzaj dokumentu toższamości, Dokument tożsamości wydany przez
 • Maxymalizacja okien: Rozliczenie kosztów umowy eksploatacyjnej, Pozycje faktury umowy najmu
 • Obiekty, Lokale. Dodanie opcji: Nieaktywny. Lokale nieaktywne nie są uwzględnianie w sumowaniu powierzchni w danych ogólnych oraz są wyeliminowane z zakresu danych umów najmu i eksploatacyjnych. Uwzględnienie nieaktywnych w ewidencjach obiektów.lokali
 • Raport Budżet mediów i usług  – separatory setek. Raport Saldo powierzchni – Powierzchnia wolna – wyrównanie do prawej. 
 • Umowy najmu – Nieruchomości – tabela w zakładce i w formularzu – dodanie menu: Blokuj kolumny. Schematy naliczeń – formularz edycji – dodanie menu: Blokuj kolumny
 • Umowy najmu – Nieruchomości. W tabeli prezentacja tylko kolumn które posiadają wypełnione pozycje; w formularzu domyślnie prezentacja czynszu + wartości wypełnione – dodanie <<Button>> Pokaż wszystkie

Serwis

 • Formularz zgłoszenia serwisowego. Rodzaj usługi – drzewo powinno być wielopoziomowe i wyglądać identycznie jak w słowniku Katalog usług. Wybór nieruchomości z drzewa – ikonka obiektów wirtualnych, zakres danych wg dostępu do jednostek obiektów/lokali w ramach modułu Nieruchomości, jeżeli nieruchomość ma przypisany Plan to aktywne PopupMenu: Pokaż plan
 • Wykonawstwo    Budowy zakładka Koszty bieżące – po edycji odświeżanie tylko edytowanego rekordu.
 • Budowy. Import materiałów z plików zewnętrznych. Podczas dodawania nowego materiału do Indeksu materiałowego do kategorii Niezidentyfikowany – podczas uzupełniania dostawcy należy uzupełnić jego parametry: Cena jedn, Ilość min., Wielokrotność, Czas dostawy, Termin płatności, Stawka VAT
 • Budowy. Kosztorys. Struktura kosztów wg przedmiotów koszt-sprz: planowanych i rzeczywistych na wykresie kołowym.
 • Budowy. Optymalizacja zakładki: Sprzedaż i koszty
 • Formularz edycji kosztu bieżącego. Poprawa interakcji: Pracownik – Pozycja kosztorysowa budowy. Jeżeli jest ustawiona opcja: niezależnego wypełniania karty pracy od planu to nie powinno  być tej interakcji.
 • Formularz edycji miesięcznej karty pracy. Zapis layout szerokości kolumn.
 • Harmonogram zbiorczy na uniwersalnum Form-ie
 • Import kosztorysu z MS Excel. Uzupełnianie Nr kolejnego: obszaru, kategorii. Obsługa pól: Cena jedn przed rabatem, Wartość przed rabatem.
 • Indywidualne przypisanie do budowy i obsługa opcji: Automatycznie naliczaj koszty rzeczywiste
 • Karta pracy zasobu budowy /projektu otwierana z poziomu zakładki Wykonawstwo. Eliminacja zdarzeń – powinny być tylko wpisy związane z daną pozycją zasobu (z uwzględnieniem etapu).
 • Kosztorys, Harmonogram. Wyrównanie do prawej sum wartości w pierwszym wierszu pod nagłówkiem
 • Poprawa zapisu karty pracu w przypadku gdy w danym dniu są dwa wpisy i jeden z nich wykracza godzinowo poza 0:00
 • Rozliczenie godzin pracy. Eksport do MS Excel zakładki „Miesiące” – komórkę A1 zawęzić do symbolu jednostki i roku.
 • Wystawianie i rejestracja rachunków
 • Zdarzenia w kalendarzu  i kartach pracy – rejestracja ID użytkownika wprowadzającego zdarzenie. Kontrola edycji zdarzeń w miesięcznych kartach pracy

Zasoby

 • Asortyment. Formularz edycji asortymentu – nieobowiązkowe pole Cena jedn
 • Import zasobów z MS Excel. Dodanie kolumn: Nieruchomość: Miejscowość, Nieruchomość: Ulica, Nieruchomość: Nr domu, Nieruchomość: Nr lokalu
 • Zasoby. Historia użytkowników. Generacja protokołów przekazania dla użytkownika zasobu typu: magazyn, nieruchomość
 • Zasoby. Obsługa pola Nr kodu kreskowego: formularz edycji, znajdź, ewidencja, kompozytor kolumn, import z MS Excel.