fbpx

Aktualizacja 133.08

Aktualizacja 133.08

Elektroniczny Obieg Dokumentów

  • Kalendarz. Dodanie unikatowej opcji: Domyślny. Inicjalizacja kalendarzem domyślnym formularza dodania etapu procesu EOD.

Finanse

  • Formularz faktury kosztowej. Zakładka Pozycje. Pozycje kosztowe budowy powiązane z materiałem, pozycje materiałowe nie zaznaczone ColCheck – blokada edycji VAT[%]
  • Windykacja. Optymalizacja – po wykonaniu działania na danym kliencie po odświeżeniu na ekranie powinien pozostać ten sam klient zamiast pierwszego.
  • Windykacja. Powiązanie działań z wystawionymi dokumentami finansowymi. Działania posiadające cenę jednostkową co do których nie wystawiono dokumentu finansowego wyświetlane czcionką koloru czerwonego. Działania co do których wystawiono dokument finansowy czcionką koloru niebieskiego. Legenda.
  • Windykacja. Wystawienie dokumentu finansowego. Inicjalizacja działaniami co do których nie wystawiono dokumentu finansowego.

Wykonawstwo

  • Edycja etapu nadrzędnego harmonogramu przy braku opcji: automatycznego uzupełniania terminów etapów nadrzędznych. Gdy zapisujemy etap nadrzędny, który nie zgadza się z podrzędnymi pod względem integralności terminów to w oknie dialogowym komunikatu dodać dwa Button: Dostosuj automatycznie terminy podrzędnych, Anuluj operację.
  • Kosztorys/Harmonogram. Kopiuj/Wklej fragmentów drzewa zaznaczonych <<ColCheck>>. W kosztorysie kopiowanie zasobów i materiałów związanych z daną pozycją kosztorysową. W ramamch tej samej budowy lub do innej budowy.