fbpx

Aktualizacja 139.08

Aktualizacja 139.08

Archiwum Zakładowe

 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Import pojedynczego spisu / Import spisów i teczek. Obsługa danych osobowych związanych z aktami osobowymi

Finanse

 • Formularz faktury kosztowej – Materiały – dodaj materiał – w formularzu dodania materiału przy włączonej opcji <<CheckBox>> Wyświetlaj zbiorczo – jeżeli dodawany jest nowy materiał z indeksu materiałowego to powinna być możliwość zmiany: pozycji kosztowej, przedmiotu koszt-sprz
 • Formularz faktury kosztowej – Zakres zrealizowany – dolna tabela. Funkcja dodawania zakresu zrealizowanego.
 • FV sprzedaży materiałowe. Dodanie: Rentowność dokumentu: koszt, sprzedaż, marża [%], zysk

Flota samochodowa

 • Historia stanów liczników. Dodanie kolumny Przebieg – jeżeli przebieg jest < 0 to tło czerwonym kolorem
 • Naprawy i serwis. Wiersz z sumą wartości FV

Magazyn

 • Ustawienia. Dodanie zakładki Rezerwy magazynowe. Wysyłaj wiadomości e-mail o przekroczonych rezerwach magazynowych – wykorzystanie uniwersalnych formularzy wyboru pracowników oraz osób kontaktowych klientów – w trybie możliwości wyboru kilku osób oraz możliwość wpisania adresu z ręki – analogicznie jak to jest w Preliminarzu.

Preliminarz

 • Alerty mailowe wysyłane z preliminarza – temat maila w formacie: Preliminarz TelkomBud – temat_preliminarza
 • Formularz edycji – zakładka: Powtarzaj cyklicznie. Jeżeli jest wybrana opcja cyklu a daty są rozbieżne to komunikat: „Nieprawidłowe daty – okres powtarzania nie może być rozbieżny”.
 • Jeżeli jest edytowany wpis powtarzalny i wybieramy opcję edycji dla wszystkich powtarzalnych to jeżeli w zakładce Powtarzaj cyklicznie nastąpi zmiana to powinna ona mieć przełożenie na edycję. 
 • Szablony. Wybór kilku pracowników i osób kontaktowych.

Wykonawstwo

 • Harmonogram. Zwiększenie zakresu pola Opis etapu do 500 znaków. Formularz edycji etapu budowy – zmiana typu pola Opis na  <<Memo>>.
 • Rozliczenie godzin pracy. Uwagi
 • Słownik -> Pozycje kosztorysowe. Struktura drzewa. Formularz edycji pozycji kosztorysowej budowy – wykonanie i zastosowanie uniwersalnego formularza wyboru pozycji kosztorysowej ze słownika w postaci drzewa.

Zasoby

 • Format nr inwentarzowego. Dodać i obsłużyć pole separatora na początku i końcu formatu
 • Formularz edycji zasobu – Amortyzacja – Wartość początkowa – zapisywanie bez względu na to czy są raty amortyzacyjne czy nie
 • Wydruki protokołów – Tam gdzie w miejsce przekazującego/przyjmującego jest magazyn rozszerzyć formę zapisu magazynu wg formatu: symbol + nazwa magazynu nadrzędnego / symbol + nazwa magazynu właściwego