fbpx

Aktualizacja 141.01

Aktualizacja 141.01

Administrator

 • Administrator – Konfiguracja systemu. Funkcje masowe Ustaw – dodanie formularza przejściowego z możliwością podania daty obowiązywania danego ustawienia.
 • Eksport do MS Excel – dopasowanie szerokości kolumn
 • Formularz edycji pracownika. Pole Jednostka organizacyjna. Zasotosować uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej <<ProShape>>
 • Konfiguracja systemu. Nadawanie dostępu personalnego w postaci macierzy.
 • Okno logowania. Dla użytkownika „superadmin” nie zapamiętywać ostatnio zalogowanego.

Archiwum Zakładowe

 • Generacja dokumentów do formatek MS Excel dla teczek i spisów.
 • RWA. Import z pliku MS Excel. Dostosowanie umożliwiające import załączonego pliku
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Wydruk: Strony tytułowe

Finanse

 • Cashflow. Analizy przyczyny niezgodności. Dodanie pod datami opcji z layoutem zaznaczonej <<RadioButton>> wg: daty sprzedaży, daty wystawienia, terminu płatności. Dodanie opcji z layoutem <<CheckBox>> Kwartalnie. Po zmianie filtrów i akcji pokaż nie powinien zmieniać ustawienia szerokości kolumny z przedmiotami koszt-sprz.
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Otwórz -> Dokumenty KP, Dokumenty KW
 • Ewidencje dokumentów finansowych. Otwórz -> Sprzedawca, Nabywca
 • Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe, Delegacje, Windykacja -> Rozrachunki, Noty odsetkowe. Sumy w pierwszym wierszu Fixed pod nagłówkiem. 
 • Formularz dekretacji dokumentów finansowych. Inicjalizacja: jeżeli są już pozycje dekretacji to kursor na tabeli na pierwszej pozycji.
 • Formularz dekretacji dokumentów finansowych. Kolumna Konto księgowe – nie kolorować tła kolorem lazurowym.
 • Formularz dodania płatności faktury. Pole Odsetki – dodanie za polem: <<Button>> Nalicz odsetki – po akcji pole inicjalizuje się wartością, którą teraz inicjalizuje się bezpośrednio na starcie. Przycisk widoczy tylko przy dodaniu, przy edycji niewidoczny. 
 • Podczas generacji dokumentów finansowych korekt – automatyczne uzupełnienie dekretacji wg faktury pierwotnej
 • Rachunki. Import/Eksport z SYMFONIA
 • Wydruk dokumentu finansowego – Pozycje. Dodanie pierwszej kolumny Lp
 • Wykonawstwo – Słowniki – Nazwy dokumentów. Dodanie nowego typu: Delegacje. Teczka budowy – integracja delegacji z nowym typem (analogicznie jak faktury kosztów). Uzupelnienie danych historycznych.
 • Zapisy kasowo-bankowe. Dodanie pola/kolumny: Data wydruku: timestamp. Znajdź: <<ComboBox>> Wydrukowano {Tak, Nie}, <<DateTimeCheck>> Data wydruku od… do… Pole automatycznie wypełniane po wykonaniu akcji AfterPrint dokumentów KP, KW.

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Szczegóły tankowań. Dodanie <<PopupMenu>> Otwórz raport Tankowanie paliwa – otwarcie formularza Znajdź z raportu tankowań z wypełnionym filtrem Pojazd po zatwierdzeniu którego otwiera się raport Tankowanie paliwa
 • Formularz edycji tankowania. Interakcje na pola: Wartość netto, Stawka VAT [%] (domyślna), Wartość VAT, Wartość brutto.
 • Raport Tankowanie paliwa. Obecny raport umieścić w zakładce Raport. Dodanie zakładki Wykres – wykres liniowy spalania w funkcji czasu dla wskazanego pojazdu + linia pozioma wskazująca założone spalanie. 
 • Raport Tankowanie paliwa. Rozdzielenie anomalii: Paliwo niezgodne z założonym – gdy zatankowane paliwo nie odpowiada założonemu w asortymencie, Przebieg niezgodny z założonym – gdy przebieg (km lub mtg) nie odpowiada założonemu w asortymencie.
 • Raport Tankowanie paliwa. Znajdź. Dodanie filtru <<ProShape>> Asortyment umożliwiającego wybór wielu pozycji. Zamiana filtru Nr rejestracyjny na <<ProShape>> Pojazd. Zamiana filtru Nazwa produktu na <<ProShape>> Produkt z karty floty z zastosowaniem nowego uniwersalnego formularza wyboru pozycji ze słownika Produkty z kart floty.
 • Raporty: Przekroczenie spalania, Przekoroczenie przebiegu, Tankowanie paliwa, Szczegółowe rozliczenie paliwa, Bieżąca eksploatacja, Zdarzenia wg stanu licznika. <<PopupMenu>> Przejdź do pojazdu – otwarcie okna ewidencji pojazdów z jednym wskazanym pojazdem, aktywne wg uprawnienia: Flota samochodowa – Ewidencja pojazdów.
 • Raporty. Layout sortowania
 • Zdarzenia wg stanu licznika. Dodanie nowego stanu: Uzupełnione – jeżeli zdarzenie posiada uzupełnienie. W górnej tabeli dodanie kolumn: Data uzupełnienia (najmłodsza), Opis uzupełnienia (najmłodszego), Załączniki uzupełnienia (najmłodszego). Znajdź – dodanie filtru: Stan

Magazyn

 • Dokumenty: PZ, WZ, PW, RW, ZW, MM. Dodanie pola <<Memo>> Uwagi: varchar(1000) wraz z wydrukiem pod materiałami i nad podpisami.
 • Formularz RW. Wyjaśnienie przyczyny scalonych komórek. Konsultacje.
 • Sumy Fixed

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – zakładka Wyposażenie. Dodanie kolumny Nr seryjny (za Nazwą). Dodanie <<PopupMenu>> Naprawy i serwis – otwarcie okna napraw i serwisu analogicznie jak z poziomu ewidencji zasobów
 • Ewidencje -> Liczniki -> Znajdź. Dodanie filtrów: <<Edit>>: Miasto, Ulica, Nr domu, Nr lokalu.
 • Ewidencje -> Liczniki. Formularz Dodaj odczyt zbiorczy. Nad tabelą dodanie filtrów: <<Edit>>: Miasto, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, <<ComboBox>> Medium
 • Ewidencje -> Liczniki. Import odczytów z MS Excel
 • Formularze: Rozliczenie najmu, Naliczenie – dodanie pola not null: Data sprzedaży/wykonania usługi. Podczas generacji dokumentów finansowych sprzedaży pole Data sprzedaży powinna inicjalizować się tą wartością. Procedura uzupełniająca dane historyczne wg daty rozliczenia.
 • Umowy najmu. Formularz schematu naliczeń – dodanie pola <<ComboBox>> Typ naliczenia. Podczas generacji naliczeń to pole ma wyższy priorytet od pola ustawionego bezpośrednio w formularzu umowy najmu.
 • Wydruk rozliczenia odczytu licznika. Dodanie informacji ze słownika liczników: Nazwa, Uwagi

Preliminarz

 • Checklista
 • Integracja z dokumentami finansowymi
 • Poprawa kolorowania pozycji wg legendy w zakładkach: Miesiąc, Tydzień. Nadawanie dostępów: możliwość wyboru kilku pracowników, Zaznacz/Odznacz wszystko w kolumnach: Dostęp, Edycja, Usuwanie.
 • Preliminarz. Zakładka Zestawienie. Po dodaniu nowej pozycji w tabeli ma wyświetlić się tylko nowo dodana pozycja lub pozycje w przypadku cykliczności

Serwis

 • Alerty SMS
 • e-Serwis. Kompozytor kolumn
 • e-Serwis. Zakładki analogicznie jak w aplikacji: Zgłoszone, W trakcie realizacji, Zakończone, Anulowane
 • Kolumny i Znajdź – obsługa powiązanych spraw EOD (analogicznie jak w fakturach)

Wykonawstwo

 • Budowy – zakładka Wykonawstwo – Zakres prac – Zakres zlecony. Zmiana nazw kolumn: Zakres wyfakturowany -> Zakres wyfakturowany od podwykonawcy, Zakres pozostały do wyfakturowania -> Zakres pozostały do wyfakturowania od podwykonawcy, Wartość pozostała do wyfakturowania -> Wartość pozostała do wyfakturowania od podwykonawcy. Dodanie nowych kolumn: Zakres wyfakturowany do inwestora, Wartość wyfakturowana do inwestora.
 • Budowy. Zakładki: Dokumentacja projektowa, Wykoanwstwo. Dodanie skrótu klawiszowego Ctrl+W do Zakres prac
 • Budowy. Zakładki: Dokumentacja projektowa, Wykoanwstwo. Po dodaniu nowej pozycji kursor na pozycji nowo dodanej.
 • Ewidencja ofert/budowów, Wykonawstwo, Materiały, Sprzedaż i koszty. Sumy Fixed
 • Wykonawstwo – Raporty – Czasochłonność pracowników. Dodanie funkcji <<PopupMenuCheck>> Scalaj nagłówek.
 • Wykonawstwo – Zakres zrealizowany. Dodanie kolumn: Zakres wyfakturowany od podwykonawcy, Wartość wyfakturowana od podwykonawcy, Zakres wyfakturowany do inwestora, Wartość wyfakturowana do inwestora. Dostęp do okna również z budowy w menu: Realizacja -> Zakres zrealizowany (wg tych samych uprawnień co w głównym menu; zakres danych ograniczony tylko do budowy)

Zasoby

 • Naprawy i serwis. Poprawa obliczania rzeczywistej żywotności [dni]
 • Uniwersalny formularz wyboru zasobu. Dodanie funkcjonalności Dodaj wg odpowiednich uprawnień
 • Zasoby nadrzędne umożliwiające tworzenie zespołów/zestawów.