fbpx

Aktualizacja 146.01

Aktualizacja 146.01

Administrator

 • Administrator -> Konfiguracja systemu – Dostęp do użytkowników, Dodaj konfigurację personalną. Użytkownik superadmin nie zaliczany do zajętych licencji.
 • Dodanie kolumny Indeks. Kartoteki: Pracownicy, Kontrahenci, Jednostki organizacyjne. Magazyn – Słowniki: Magazyny, Indeks materiałów.
 • Ewidencja pracowników. <<PopupMenu>> Otwórz -> Preliminarz. Migracja do menu Otwórz pozycji: Pokaż kalendarz, Pokaż plan pracy, pokaż kartę pracy jako: Kalendarz, Plan pracy, Karta pracy.

Archiwum Zakładowe

 • Konfiguracja -> Parametry archiwum. Tabele: Dokumentacja aktowa/techniczna. Liczba pozycji powinna być prezentowana niezależnie od tego czy jest metraż. Dodanie kolumny: Liczba teczek (za Liczbą pozycji)

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • e-TelkomBud. Elektroniczny Obieg Dokumentów dostępny przez przeglądarkę internetową w zakresie ewidencji zadań i ich akceptacji.

Finanse

 • Dodanie faktury kosztowej/sprzedażowej z budowy – pozycje – wybór spośród pozycji kosztorysowych – prezentacja całej nazwy pozycji wraz z możliwością edycji.
 • Dodanie nowej formy płatności: Przelew wg umowy
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Edytuj -> Płatności zbiorczo. Dodanie pola Wygeneruj automatycznie dokument KW/KP… analogicznie jak w rejestrze płatności.
 • Ewidencje dokumentów finansowych – formularz Znajdź – dodanie filtru: Data uregulowania płatności od… do…
 • Faktura pro forma pisane oddzielnie (wydruk, formularze: edycji i znajdź, ewidencja, Finanse -> Ustawienia -> Formaty numeracji)
 • Faktury, Rachunki. Kwota zaliczek pozostała do rozliczenia, która pojawia się na wydruku powinna być dla każdego dokumentu zapisywana w nowym polu tablicy wg dotychczasowego hronologicznego algorytmu. Na wydruku wartość zaczytywana z pola tablicy.
 • Formularz kosztu/sprzedaży wewnętrznej – analogicznie jak w fakturach dodanie pola <<ComboBox>> Wygeneruj dokument KW/KP w rejestrze
 • Formularz kosztu/sprzedaży wewnętrznej – obsługa pola <<ComboBox>> Płatność – analogicznie jak w fakturach
 • Jeżeli delegacja jest powiązana ze zdarzeniem kalendarza to po anulowaniu lub usunięciu delegacji następuje automatyczne usunięcie zdarzenia. Zmiana stanu z anulowano na inny generuje zdarzenie w kalendarzu.
 • Kasa i Bank. Wypłaty. Funkacja generująca plik polecenia przelewów PLI 
 • Koszty wewnętrzne – formularz Znajdź. Zastosowanie uniwersalnych formularzy wyboru dla pól: Nabywca, Sprzedawca, Jednostka organizacyjna, Przedmiot koszt-sprz, Konto księgowe, Osoba wprowadzająca, Zadanie wg przypadków, Pracownik, Zasób, Nieruchomość. Likwidacja zakładek – wszystkie pola w jednym widoku. 
 • Polecenie przelewu PLI. Analiza niezgodności z bankiem BZ WBK. Przy próbie importu pliku wyświetlił mi się komunikat, że plik jest nieaktualny albo błędny
 • Rachunki – obsługa Windykacja -> Rozrachunki. Noty obciążeniowe – obsługa Windykacja -> Nota odsetkowa, Rozrachunki. Analogicznie jak w fakturach.
 • Rozrachunki. Prezentacja wszystkich zapisów kasowo-bankowych – również tych rozliczonych Dodanie kolumn: Nierozliczone należności, Nierozliczone zobowiązania, Wpłata, Wypłata, Wpłata rozliczona, Wypłata rozliczona. Kompozytor kolumn. 
 • Sprzedaż/Koszty wewnętrzne – kolumna Zadanie – do numeru dodać temat
 • Sprzedaż/Koszty wewnętrzne. Obsługa menu Płatności – analogicznie jak w Fakturach
 • Waluty. Automatyczna aktualizacja kursów walut

Informatyka

 • <<MainMenu>> Raporty -> Eksport do Excela, Eksportuj do CSV szczegóły zasobu. Zakres danych wg wyświetlonych w tabeli wg operacji masowej. Zmiana nazwy na bardziej precyzyjną: Zasoby z licencjami i sprzętem do MS Excel, Zasoby z licencjami i sprzętem do CSV

Kadry i Płace

 • Formularz edycji danych o zatrudnieniu. Dodanie opcji aktualizacji kosztów rzeczywistych/planowanych (zarówno w trybie edycji pojedynczej jak i zbiorczej).

Kancelaria

 • Formularz dekretacji dokumentu – tabela spraw – dodanie kolumn: Klient, Druga strona, Indeks. Zwiększenie rozmiaru formularza.

Kontrahenci

 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Obecny widok do zakładki: Kontrahenci. Dodanie zakładki: Dokumenty finansowe (wg odpowiednich uprawnień) – z rozbiciem na podzakładki: Koszt, Sprzedaż. Filtrowanie dokumentów finansowych. Opcjonalny wybrór dokumentów finansowych <<ColCheck>> do formularza zapisu kasowo-bankowego i uzupełnieniu pola Kwota i automatycznym rozliczeniem zapisu na wybrane faktury

Magazyn

 • Indeks materiałowy. Załączniki
 • Po automatycznym wygenerowaniu dokumentów magazynowych po dodaniu korekty faktury – każdy materiał jest po innym dokumentem magazynowym – powinien być jeden dokument i pod niego podpięte materiały

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. W tabeli ze szczegółami dodać wiersz na pierwszym miejscu: Indeks wyświetlający indeks z bazy danych. Obsługa kolumny Indeks w ewidencjach: Lokale, Obiekty
 • Formularz podpięcia gruntów pod obiekt. Do numeru dodać adres gruntu wraz z wyszukiwaniem
 • Liczniki. Dodaj odczyt zbiorczy. Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Nieruchomość {z uwzględnieniem podległych}

Preliminarz

 • Zmiana filozofii odświeżania po dodaniu nowej pozycji – zachowanie dotychczasowego widoku + podświetlona (wskazana) nowo dodana pozycja 

Rejestr dokumentów

 • Formularz EDYCJI dokumentu. Pole Nr kolejny aktywne do edycji
 • Przenoszenie dokumentów do Archiwum Zakładowego. Nie przenosi cechy trwałości kategorii akt. Liczba teczek powinna z automatu być 1. W formularzu przejściowym w polu Podtytuł powinny być wszystkie pola do wyboru. Uwagi – opcja sumy pól

Serwis

 • Edycja zgłoszenia (aplikacja i przeglądarka) – jeżeli użytkownik ma tylko uprawnienie Dostęp to może zmienić prowadzącego ale tylko w ramach pracowników należących do jednostek organizacyjnych do których ma dostęp w ramach serwisu.

Telefony

 • Bilingi. Edycja pozycji i szczegółów. Uzupełnij automatycznie abonenta i jednostkę organizacyjną wg ewidencji aktywacji

Wykonawstwo

 • Formularz edycji materiałów na budowie – zmiana kolejności kolumn: KTM, Nazwa
 • Formularz miesięcznej karty pracy – Autouzupełnianie – dodanie pola <<Edit>> Wyszczególnienie
 • Import kosztorysu z pliku MS Excel. Import pod wskazaną kategorię/obszar – analiza
 • Kosztorys. Obsługa Eksport -> Drukuj.
 • Kosztorys. Stopień wykorzystania budżetu czasowego [%]. Po przekroczeniu 100% tło kolorem czerwonym
 • Odseparowanie zakresu zrealizowanego podwykonawcy i inwestora.
 • PZ. <<PopupMenu>>: Aktualizuj indeks materiałów -> ceny jedn. nominalne, ceny jedn. dostawców
 • Raport: Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumny w ramach każdej wyszczególnionej budowy: Suma godzin {godziny normalne + nadgodziny 50 + nadgodziny 100}
 • Raport: Czasochłonność zasobów. Funkcja Znajdź ciąg – wyszukiwanie również w wierszach nagłówka
 • Wykonawstwo -> Ustawienia – opcja <<CheckBox>> W formularzach do numeru budowy dodaj temat budowy. Obsługa: Formularz misięcznej karty pracy, Raport Czasochłonność zasobów.
 • Wykonawstwo – Ustawienia – Zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Kosztorys – pozycje dodane z ręki odznaczaj inny kolorem od pozycji importowanych z pliku
 • Wystawianie faktur sprzedażowych i kosztowych – zakładka Pozycje – wg kosztorysu – przełożenie ilości na ilość zrealizowaną

Zasoby

 • Naprawy i serwis – Znajdź – dodanie filtru: <<ProShape>> Warsztat
 • Naprawy i serwis. Do jednej pozycji kilka dokumentów finansowych
 • Uniwersalny formularz wyboru zasobu – dodanie filtru <<ComboBox>> Stan
 • Wydruk karty wyposażenia – dodanie kolumny Wartość (przed Uwagami)