fbpx

Aktualizacja 147.04

Aktualizacja 147.04

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Sprawy/Zadania EOD – dodanie kolumn z Rejestru dokumentów: Numer 1, Numer 2, Numer 3, Numer 4, Numer 5.
 • Treść maila: dodanie wszystkich numerów z danego Rejestru dokumentów, jeżeli jest zdefiniowany

Finanse

 • Budowy – Koszty wewnętrzne – obsługa <<PopupMenu>> Płatności
 • Dokumenty finansowe  – Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Nazwa pozycji. W przypadku filtru: „Pokaż pozycje” powinien wyświetlić tylko pozycje pasujące do tego filtru. W przypadku braku filtru: „Pokaż pozycje” powinien wyświetlić całe faktury, posiadające co najmniej jedną pozycję pasującą do filtru.
 • Dokumenty finansowe – dodanie skrutu klawiszowego [Insert] na dodwawanie wszelkich pozycji
 • Dokumenty finansowe – Płatności zbiorczo – podczas zaznaczenia Wygeneruj dokumeny KP/KW – dla kilku rozliczanych dokumentów – jeden zbiorczy dokument kasowy.
 • Ewidencja dokumentów finansowych – kolumna: Nazwa najmłodszego załącznika – obcięcie początkowych 12 znaków (pieczątki czasowej)
 • Ewidencja dokumentów finansowych – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Nie wyświetlaj dokumentów nieuregulowanych z pozostałą do zapłaty tylko kaucją.
 • Formularz dekretacji – poprawa ergonomii etykiet prezentujących pozostało do dekretacji 
 • Formularze dokumentów finansowych – pole Szablon w trybie <<ProShape>>
 • Kasa i Bank. Zapisy – wydruk dokumentu: Polecenie przelewu
 • Koszt wewnętrzne – format numeracji analogicznie jak przy sprzedaży wewnętrznej.
 • Okno Konta księgowe – w zakładce Konta księgowe. Dodanie drugiej zakładki: Schematy księgowań – tabela ze schematów księgowych + kolumna: Nr konta za kolumną Lp + <<PopupMenu>>, formularz edycji schematu – na górze dodać pole <<ProShape>> Konto księgowe. Uprawnienia do edycji analogiczne jak przy kontach 
 • Polecenia przelewu PLI – PKO S.A., PKO BP.
 • Rozrachunki. Pole Kontrahent nieobowiązkowe. Dodanie kolumn: Kontrahent. Dodanie funkcji <<PopupMenu>> Przejdź do dokumenu

Kadry i Płace

 • Lista płac. Integracja ze strukturą faktur, pozycjami faktur i dekretacją

Kontrahenci

 • Generacja dokumentów do formatki MS Excel wraz z obsługą danych dodatkowych

Magazyn

 • Budowy – Materiały. Dodanie kolumny: Ilość dostępna na magazynie w: Materiały do zamówienia, formularz zamówienia wewnętrznego – za kolumną Wartość
 • Okno Remanent. Modyfikacja tabel na potrzeby wydruków podsumowania remanentu
 • Stany magazynowe. Uzupełnienie filtrów o pola <<ProShape>>
 • Wydruk PZ – w polu Dostarczył: nazwa dostawcy + osoba
 • Zamówienia materiałowe wewnętrzne i ich realizacja na: pracownika, zasób, nieruchomość

Preliminarz

 • Ustawienia. Katalog domyślny załączników. Poprawa dodawania załącznika ze schowka

Rejestr dokumentów

 • Kolumna Indeks
 • Po przejściu i powrocie do EOD – odświeżenie rekordu dokumentu

Wykonawstwo

 • Generacja dokumentów do formatki MS Excel. Nie generować ukrytych pozycji kosztorysowych
 • Generacja dokumentów oferty/budowy do formatki MS Excel. Obsługa danych dodatkowych
 • Import kosztorysu z pliku ATH. Uwzględnienie narzutów
 • Karty pracy. Likwidacja opcji: Wypełnij kartę pracy niezależnie od planu pracy
 • Kosztorys. Ustawienia: „Czy aktualizować ceny jedn. słowników: indeksu materiałowego i pozycji kosztorysowych”