fbpx

Aktualizacja 147.05

Aktualizacja 147.05

Administrator

 • Innterfejs WWW. Informacja o zalogowanym użytkowniku
 • Kontener załączników. Podczas otwarcia załącznika/załączników i zapisaniu w nich zmian w katalogu TMP: 1) Podczas zamykania kontenera załączników zapytanie: „Czy zachować zmiany plików ???” – tak – automatyczne zastąpienie wszystkich otwartych załączników. 2) Zastąp załącznik – jeżeli jest otwary załącznik to zapisuj ten otwarty bez okna dialogowego wyboru załącznika.
 • Uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej – obsługa klawiatury analogicznie jak w uniwersalnych formularzach wyboru z tabeli

Archiwum Zakładowe

 • Wydruk spisów zdawczo-odbiorczych – jeżeli nie ma pozycji to powinien drukować się nagłówek tabeli.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Formularz Podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki. CheckListBox z możliwością wyboru kilku pozycji, pozycje wyświetlane w formacie: nazwa zadania + personel  
 • Modyfikacja wydruku raportu wykonania sprawy EOD z obsługą funkcji: odrzuć, przekaż dalej
 • Okno główne. Dolny pasek stanu – ikonka EOD – interakcja w trakcie pracy programu w ddzielnym wątku – jak są  zadania to miga
 • Podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki tylko na etapie akceptacji a nie przyjmowania do realizacji. Uwzględnienie opcji etapu procesu: „Przyjęcie do realizacji powoduje automatyczne zatwierdzenie”. Jeżeli jest zaznaczona opcja procesu: „Automatyczna akceptacja pierwszego etapu” to uniemożliwienie zaznaczenia opcji „Podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki” w pierwszym etapie procesu.
 • Przekaż dalej – redukcja personelu tylko do osoby do której przekazujemy

Magazyn

 • Formularz edycji remanentu: zmiana nazwy kolumny: Stan magazynu na: Stan przed remanentem, Nowy stan na: Stan spisany. Dodanie opcji <<CheckBox>> Wstaw Stan spisany taki jak Stan przed remanentem dla pozycji w których nie wpisano stanu spisanego
 • Okno Remanent – dolna tabela Arkusze inwentaryzacyjne. Dodanie kolumny <<ColCheck>> i obsługa jej w <<PopupMenu>> Eksport. Dodanie <<PopupMenu>> Zaznacz pozycje z różnicą stanów
 • Zakończenie sprawy EOD wymagane do realizacji zamówień materiałowych wewnętrznych/zewnętrznych. Jeżeli powiązana sprawa nie jest zakończona to przy próbie realizacji komunikat: „Zamówienie nie może być realizowane z powodu braku akceptacji EOD”

Nieruchomości

 • Nieruchomości – Ustawienia – <<CheckBox>> Zwijaj zakładki książki obiektu budowlanego

Preliminarz

 • Alerty Start w oddzielnym wątku
 • e-Preliminarz. Sortowanie. Sumowanie kolumn z wartościami
 • Formularz preliminarza – pola: Pracownik, Zasób – możliwość wyboru kilku pozycji – w przypadku wyboru kilku generacja wpisów preliminarza dla każdej kombinacji tych pól.

Wykonawstwo

 • Edycja ilości pozycji kosztorysowych – interakcja: edycja materiałów wg normy ustalonej w słowniku pozycji kosztorysowych.
 • Generacja protokołu odbioru do inwestora do szablonu MS Excel

Zasoby

 • Ewidencje zasobowe (zasoby, pojazdy, karty floty, urządzenia, aktywacje, IT) – dodanie funkcji <<PopupMenu>> jako podmenu Edytuj wg operacji masowej: Prośba o przesunięcie, Prośba o likwidację, Zatwierdź przesunięcie, Zatwierdź likwidację, Odrzuć prośbę. Bez obsługi protokołów. Kolumny w ewidencji. Filtry w formularzu Znajdź. Zatwierdzanie i odrzucanie aktywne dla: uprawnienia Zasoby – dostęp do wszystkich jednostek. Zasoby -> Ustawienia: <<CheckBox>> Wyślij e-mail z prośbą o przesunięcie i likwidację, Wyślij e-mail o zatwierdzeniu prośby przesunięcia i likwidacji, Wyślij e-mail o odrzuceniu prośby przesunięcia i likwidacji.