fbpx

Aktualizacja 147.10

Aktualizacja 147.10

Kadry i Płace

 • Pracownicy. Kopiuj/Wklej konfigurację systemową – nie powinien uwzględniać licencji przypisanych do użytkownika

Archiwum Zakładowe

 • Spisy zdawczo-odbiorcze, główny wykaz teczek. Dodanie kolumny Indeks

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Po akceptacji etapu z opcją Dekretacja nie można usuwać, zamieniać załączników z Rejestru dokumentów i Finansów – jako opcja w formularzu edycji etapu procesu
 • Słownik Procesy – kopiowanie i wklejanie procesów
 • Zadania -> Szczegóły – rozbudowa tabeli dekretacji dokumentu z Rejestru dokumentów

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych – po dodaniu nowego dokumentu wyświetla się tylko ten dodany (analogicznie jak w innych modułach)
 • Ewidnecja dokumentów finansowych. Legenda – po kliknięciu danego statusu wyświetlają się dokumenty o danym statusie
 • Formularz płatności dokumentu faktury – obok pola Kwota dodać <<ChockBox>> Obniż o wartość kaucji
 • Okno: Raporty kasowo-bankowe. Po usunięciu wartości z pola <<ComboBox>> Rejestr – wyświetlanie wszystkich raportów. W formularzu dodania raportu możliwośc wyboru rejestru.
 • Okno: Zapisy kasowo-bankowe. Po usunięciu wartości z pola <<ComboBox>> Rejestr – funkcja Znajdź powinna być aktywna.

Magazyn

 • Formularz Rozliczenie materiałów – dodanie kolumny: Nr dokumentu przyjęcia na magazyn (za kolumną Nr faktury kosztowej)
 • Indeks materiałów – Wstaw dostawców – dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkich
 • Zamówienia zewnętrzne – Drukuj. Jeżeli jest ustawiona formatka wydruku MS Excel to po otwarciu arkusza – nazwa otwartego pliku wg numeru zamówienia. Konfiguracja katalogu w którym będzie otwierał się arkusz zamiast obecnego TMP.

Nieruchomości

 • Optymalizacja raportu Rozliczenie eksploatacji
 • Umowy eksploatacyjne – rozliczenie dokumentów finansowych – automatyczna dekretacja.
 • Umowy eksploatacyjne. Liczniki w umowie – zbiorcze uzupełenienie stawek i współczynników.

Rejestr dokumentów

 • Formularz Znajdź dokument. 1) filtry kontrahentów jako <<ProShape>> 2) filtr  Dowolne pole – obsługa nazw skróconych kontrahentów

Serwis

 • Zgłoszenia serwisowe – Drukuj raport dla klienta – dodanie kolumn wg umowy ramowej – Cena jedn. robocizny, Koszt zakupu materiałów

Wykonawstwo

 • Automatyczna generacja planowanej dostawy materiałów wg terminu planowanego zakończenia etapu harmonogramu powiązanego z pozycją kosztorysową
 • Formularz dodania zasobu budowy – zakładka: Pozycje kosztowe – możliwość wprowadzenia wszystkich danych tak jak w formularzu edycji zakresu dla zasobu. Tabela powinna inicjalizować się Ilością oraz wartościami wg budżetu
 • Formularz edycji zasobu budowy – zakładka Pozycje kosztorysowe – struktura drzewa analogicznie jak przy etapach – zastosowanie unierwsalnego formularza drzewa
 • Karta/Plan pracy ewidencyjne. Otwórz -> Budowę. Dodanie kolumny: Użytkownik zasobu.  
 • Kosztorys – import z programów kosztorysowych – import pod obszary kilku kosztorysów bez usuwania już zaimportoweanych kosztorysów 
 • Miesięczna karta pracy – formularze – zapamiętywanie: budowy, pozycja kosztorysowa, etap – po zamknięciu miesięcznej karty pracy z poziomu budowy. 
 • Raport Czasochłonność zasobów – obsługa zdarzeń cząstkowych – Ilość, Wartość
 • Raport: Obciążenie zasobów – dlaczego pojawiają się nieaktywni pracownicy – analiza zakresu danych
 • Zasoby budowy – rejestracja zakresu zrealizowanego wg innej jednostki niż kosztorysowa z automatycznym naliczeniem kosztu wg ceny jednostkowej zakresu zleconego. Obsługa w protokołach odbioru i fakturach kosztowych
 • Znajdź budowę – Dokumenty – rozdzielenie na dwa <<CheckListBox>>: Dokument jest w teczce, Brak dokumentu w teczce. Nad każdym <<ChekListBox>> pole: <<ComboBox>> {co najmniej jeden, wszystkie}

Zasoby

 • Dane dodatkowe przypisane do kategorii asortymentu. Obsługa wszystkich ewidencji zasobowych
 • Dekretacja faktury. Obsługa naprawa i serwisu.