fbpx

Aktualizacja 148.01

Aktualizacja 148.01

Administrator

 • Kontrahenci, Jednostki organizacyjne, Wygląd. Ustawienia generowanych dokumentów – zachowaj proporcje obrazu
 • Menu główne w formie drzewa rozwijanego z dolnego przycisku (jako opcja)

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumn: Sprzedawca – nazwa skrócona, Nabywca – nazwa skrócona
 • Finanse -> Kaucje. Dodanie opcji: Przejdź do dokumentu finansowego
 • Finanse – Ustawienia – Pozostałe. Dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie drukuj polecenie przelewu po zarejestrowaniu płatności. Dotyczy płatności indywidualnej jak i zbiorcze.
 • Finanse – Ustawienia. Treść nagłówka i stopki dla: Upomnienie, Wezwanie do zapłaty, Przedsądowe wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa.
 • Formularz faktury kosztowej – przy braku schematów numeracji niepotrzebnie odwołuje się do SQL w momencie zmiany daty sprzedaży
 • Formularz kosztu/sprzedaży wewnętrznej – dodanie pola <<CheckBox>> Zapłacono. Po wypełnieniu kart pracy automatycznie zapłacone
 • Formularz umowy ramowej z inwestorem – interakcja: po wpisaniu kwoty brutto automatyczne przeliczenie netto wg wprowadzonego VAT
 • Formularz Znajdź faktury – dodanie filtru: <<CheckBox>> Pokaż proformy. Domyślnie proformy nie będą wyświetlane
 • Formularze dokumentów finansowych – przy próbie zamknięcia lub anulowania – zapytanie potwierdzające: „Czy na pewno chcesz anulować, zamknąć… ???”
 • Optymalizacja otwierania formularza faktury sprzedażowej
 • Plan kont. Import z pliku – import pod poszczególne plany
 • Przypisanie kont bankowych do odziałów i obsługa inicjalizacji faktur
 • Rozrachunki – Filtrowanie
 • Rozrachunki – nie prezentować dokumentów magazynowych (dostawy materiałów, PZ)
 • Schematy księgowe. Dodanie kolumny: Plan kont. Po wejściu w schematy z poziomu konta prezentacja tylko dla danego konta 
 • Zapisy kasowo-bankowe – formularz – dodanie opcji <<CheckBox>> Rozliczone warunkowo, jako nowy status. Uwzględnienie w rozrachunkach
 • Zapisy kasowo-bankowe. Jeżeli zapis jest rozliczony  to po wywołaniu Edytuj formularz powinien się otworzyć z możliwością edycji tylko dolnych pól

Flota samochodowa

 • Formularz ewidencji pojazdu – obok pola Termin przeglądu technicznego – dodanie <<Edit>> Liczba dni alarmu przed terminem – tło komórki kolorem czerwonym

Magazyn

 • Dokumenty: RW, WZ. Po wskazaniu budowy – w dolnej tabeli dodanie menu: Materiały na budowie – możliwość dodania materiałów na budowę z poziomu istniejącego formularza edycji materiałów na budowie.
 • Formularz edycji materiałów na budowie – skróty klawiszowe analogiczne jak w PZ
 • Formularz PZ. Dodanie opcji aktualizacji cen jedn. materiałów  analogicznie jak w formularzu faktury kosztowej za materiały
 • Formularze magazynowe – tabela materiałów – podsumowanie wartości w pierwszym wierszu Fixed
 • Formularze magazynowe – tabela wybranych materiałów – odznaczenia <<ColCheck>> – czcionka szara i w danym wierszu żadna komórka nie powinna być Aqua
 • Indeks materiałowy – Format wyświetlania – dodanie opcji: Cena jedn. zakupu
 • Indeks materiałów – dodanie <<PopupMenu>> Otwórz obroty materiałowe [Ctrl + O]
 • RW materiału (paliwa) z magazynu na pojazd – integracja z paliwem (fakturami paliwowymi)
 • Ustawienia -> Ogólne. Dodanie opcji <<CheckBox>> W dokumentach magazynowych pamiętaj ostatnio wprowadzone dane w sekcjach: skąd, dokąd 
 • Zamówienie zewnętrzne. Obsługa zamawiającego. Jeżeli zamówienie dotyczy tylko jednej budowy to zamawiający domyślnie wg jednostki budowy.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Plany. Możliwość dodawania kilku załączników – StringGrid z opcją Pobierz załączniki wg operacji masowej. Procedura TMP przepisująca historyczne plany do nowej struktury.
 • Książka obiektu budowlanego wraz z zakładkami zdefiniowanymi przez użytkownika. Dodanie kolumny <<ColCheck>>. Dodanie <<PopupMenu>> Pobierz załączniki (wg operacji masowej)
 • Umowy najmu – rozliczenia i naliczenia – Odczyty liczników. W przypadku opcji: „Naliczaj pozycje rozliczeń … tylko gdy saldo pozycji wg mediów jest większe od zera” – powinien brać pod uwagę saldo całego licznika

Preliminarz

 • Edycja zbiorcza – obsługa opcji: Niewykonane
 • Formularz dodania pozycji preliminarza z poziomu zakładki: Dzień – inicjalizacja pola termin wg otwartego dnia

Serwis

 • Raport – Zgłoszenia wykonane dla klienta – Znajdź – Kontrahent jako <<ProShape>>

Wykonawstwo

 • Formularz zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – w celu optymalizacji powinna ładować się w momencie wejścia w tą zakładkę
 • Raport Czasochłonność zasobów – dodanie kolumn sumy wartości: Wartość zdarzeń cząstkowych
 • Ustawienia -> Zaawansowane. Dodanie i obsługa opcji: <<CheckBox>> Automatycznie generuj w preliminarzu planowany koszt wg planowanej daty zakończenia etapu harmonogramu
 • Zasoby budowy. Zakres zlecony – dodanie kolumny <<ColCheck>> oraz dodanie opcji Wytnij – Wklej. Funkcja działająca wg operacji masowej, umożliwiająca przenoszenie zakresów zleconych pomiędzy zasobami budowy.
 • Zasoby budowy. Zakres zlecony – identyfikacja jednostki roboczogodziny umożliwiająca prezentację w zestawieniu zasobów budowy

Zasoby

 • Asortyment – przypisanie koloru do kategorii i pozycji. Wszystkie ewidencje zasobowe – obsługa koloru tła wg koloru przypisanego do asortymentu.