fbpx

Aktualizacja 149.01

Aktualizacja 149.01

Administrator

 • Definiowanie dodatkowych pól – obsługa: Nr kolejny, Pole wymagane, Separator (analogicznie jak w Rejestrze dokumentów)

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych – po dodaniu nowy dokument w ostatnim wierszu, podświetlony szarym tłem i widoczny na ekranie
 • Formularz
  faktury kosztowej – Forma płatności – za polem dni dodanie
  <<ComboBox>> z wyborem: od daty wystawienia, od daty
  sprzedaży, od daty wpływu
 • Formularz faktury kosztowej –
  Materiały – kolumna: Nr dokumentu dostarczenia dostawcy – w przypadku PZ
  – oprócz nr PZ powinno dodatkowo wyświetlić po slashu / – nr dokumentu
  dostawcy wpisany na formularzu PZ 
 • Formularz płatności dokumentu
  finansowego – po wyborze pola: Rozlicz z zapisu kasowo-bankowego po
  prawej stronie dodanie <<Button>> Pobierz kwotę
  nierozliczoną – pobiera wartość nierozliczoną i wstawia w pole Kwota
 • Kasa
  i Bank. Dostęp wg jednostek organizacyjnych w ramach modułu Finanse –
  do zapisów i rejestrów wg kontrahenta przypisanego do rejestru. Wyjątek –
  uprawnienie: Kasa i Bank – Administrator.
 • Kasa i Bank.
  Rozliczanie zapisów kasowo-bankowych. Jeżeli rejestr jest przypisany do
  kontrahenta to zapis z danego rejestru można rozliczyć tylko w ramach
  dokumentów finansowych: kosztowych w których nabywcą jest dany
  kontrahent, sprzedaży w których sprzedawcą jest dany kontrahent. Jeżeli
  rejestr nie ma przypisanego kontrahenta to rozliczanie wszystkich
  dokumentów tak jak obecnie
 • Kompensata – wydruk
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzne – dodanie opcji: Edytuj -> Płatności zbiorczo (analogicznie jak w ewidencji faktur)
 • Optymalizacja otwierania formularza faktury kosztowej
 • Poprawa dostępu do menu: Finanse -> Raporty -> Cashlow wg uprawnienia: Finanse -> Cashlow
 • Schematy
  numeracji dokumentów finansowych. Dodanie składników: SJO (Symbol
  jednostki organizacyjnej, NJO (Numer jednostki organizacyjnej). W
  przypadku dokumentów podpisanych pod budowę – jednostka organizacyjna
  budowy, w pozostałych przypadkach jednostka organizacyjna dokumentu.

Flota samochodowa

 • Formularz
  dodania pozycji tankowań – po wybraniu nr rejestracyjnego –
  automatyczne uzupełnienie kierowcy i jednostki organizacyjnej (wg:
  pracownika, magazynu, budowy)
 • Raport Bieżąca eksploatacja –
  bieżące filtry przenieść do formularza Znajdź – dodanie filtru
  Asortyment z możliwością wyboru kilku.

Kadry i Płace

 • Ewidencja pracowników – dodanie kolumn wg aktualnych danych o zatrudnieniu: Stawka godzinowa, Wynagrodzenie miesięczne
 • Formularz
  przejściowy wydruku wniosku urlopowego – nieobowiązkowe pole wyboru
  pracownika <<ProShape>> Zastępca. Po wyborze zastępcy i
  zatwierdzeniu formularza automatyczne usupełnianie zastępstw pracownika.
 • Kartoteki – Kalendarze – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Asortyment z możliwością wyboru kilku pozycji.
 • Typy list płac. Obsługa opcji: Nieaktywny

Kontrahenci

 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Likwidacja ograniczenia: dostawca, zleceniodawca

Magazyn

 • Okno
  Zamówienia wewnętrzne – Zamówienie do dostawcy – możliwość zamówienia
  zaznaczonych materiałów bez wybranego dostawcy – dostawca zostanie
  wybrany w formularzu zamówienia zewnętrznego.
 • Raport Obroty materiałowe – Szczegóły – obsługa PW.
 • Remanent. Wyszczególnienie serii dostaw z cenami jednostkowymi
 • RW
  materiału (paliwa) z magazynu na pojazd – pozycje tankowań –
  automatyczne uzupełnienie jednostki organizacyjnej wg użytkownika
  pojazdu (pracownik, magazyn, budowa)
 • Stany magazynowe – kompozycje kolumn

Wykonawstwo

 • Budowy – Sprzedaż i koszty – Koszty wewnętrzne – kolumna Koszt – powinna być wartość zadekretowana.
 • Budowy
  – zakładka Szczegóły – Zamówienie. Wyszczególnienie wpisywane z ręki
  zamiast ze słownika – zakres danych taki jak w pozycji faktury sprzedaży
  (procedura TMP uzupełniająca dane historyczne, likwidacja słownika).
  Dodanie nowych pól analogicznie jak w umowach ramowych z inwestorem: Nr
  zamówienia, Data zawarcia, Termin obowiązywania, Termin protokołu
  odbioru, Okres gwarancji, Termin gwarancji, Forma płatności, Termin
  płatności, Procent należytego zabezpieczenia umowy, Uwagi. Interakcja
  licząca wartość VAT, netto i cenę jedn. po wpisaniu wartości brutto. Po
  wystawieniu faktury sprzedaży wg zamówienia interakcja formy i terminu
  płatności.
 • Formularz budowy – Jednostka organizacyjna – zakres
  danych – dla uprawnienia Zadania – dostęp do wszystkich – widoczne
  wszystkie, bez tego uprawnienia widoczne tylko te do których zalogowany
  ma dostęp w ramach modułu Wykonawstwo.
 • Kosztorys. Wstaw/Usuń
  pozycje kosztorysowe – formularz ze StringGrid w którym można z drzewa
  wybrać <<ColCheck>> pozycję kosztorysową oraz wpisać Ilość.
  Po zatwierdzeniu całości automatyczna generacja zasobów oraz materiałów
  wg Norm przypisanych do pozycji kosztorysowych.
 • Schemat
  numeracji ofert/budów, zlecenie podwykonawcy, protokół odbioru
  podwykonawcy, protokół odbioru inwestora – dodanie składnika:
  Identyfikator pracownika – wg osoby prowadzącej ofertę/budowę
 • Słowniki – Pozycje kosztowe. Usuwanie wg operacji masowej
 • Wykonawstwo
  -> Słowniki -> Dokumenty. Generacja dokumentów do szablonów MS
  Excel. Poprawa typów wartości liczbowych i kwotywych – powinny przenosić
  się jako odpowiednie typy a nie domyślme. Obsługa REGONu kontrahenta

Zasoby

 • Ewidencje
  zasobowe – dodanie funkcji wg operacji masowej: Edytuj -> przesuń
  zbiorczo (uprawnienie tak jak przy edycji) – formularz w którym należy
  podać Użytkownika (GroupBox tak jak w edycji zasobu) a poniżej tabela z
  zaznaczonymi zasobami: Lp, Zasób, Typ/Model, Nr seryjny, Nr
  inwentarzowy, Nr rejestracyjny, Ilość na stanie, <<ColEdit>>
  Ilość do przesunięcia. Kontrola aby Ilość do przesunięcia była polem
  obowiązkowym i nie była większa niż Ilość na stanie. Ilość do
  przesunięcia zainicjalizowana wg Ilości na stanie.
 • Ewidencje zasobowe – dodanie i obsługa kolumny: Osoba wnioskująca o przesunięcie/likwidację
 • Formularz
  dekretacji – górne pole Zasób – możliwość wyboru kilku zasobów
  (analogicznie jak w polu Nieruchomość). Uniwersalny formularz wyboru
  zasobów – definiowanie grup i filtrowanie wg grup. 
 • Formularz
  dodania zasobu – zakładka Dane ogólne – pod polem Ilość – dodanie opcji
  <<CheckBox>> Wyszczególnij pozycje – po zatwierdzeniu
  formularza z tą opcją – automatycznie otwiera się formularz dodania
  kolejnych egzemplarzy zasobu z odpowiednim uzupełnieniem pola Ilość z
  zaokrągleniem do wartości całkowitej pomniejszonej o 1. 
 • Historia użytkowników zasobu. Obsługa <<PopupMenuSG>>
 • Integracja
  przesuwania zasobów na budowy z zakładką Wykonawstwo w oknie Budowy. Po
  przesunięciu zasobu z budowy na innego użytkownika – likwidacja zasobu z
  zakładki Wykonawstwo tylko pod warunkiem gdy: nie ma przypisanych
  zakresów zleconych, nie ma przypisanych żadnych kosztów ani karty pracy.
 • Uniwersalny formularz wyboru naprawy i serwisu. Dodanie kolumny: Opis naprawy
 • Wszystkie
  ewidencje zasobowe – po edycji i zmienie użytkownika (budowa,
  nieruchomość, magazyn) – powinien odświeżać tylko edytowany zasób a nie
  wszystkie.
 • Znajdź zasoby – dodanie filtru: Dowolne pole (analogicznie jak w Rejestrze dokumentów)