fbpx

Aktualizacja 151.01

Aktualizacja 151.01

Administrator

 • Uniwersalne formularze wyboru – dolny przycisk: Dodaj nowy – obsługa skrótu klawiszowego [Insert]
 • Uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej – eliminacja kontrahentów z wyszukiwania w drzewie. Dodanie skrótu klawiszowego [F3] do przycisku Następny
 • Drukuj – w stopce: System informatyczny TelkomBud. Licencjobiorca: nazwa podmiotu z górnego paska programu
 • Sortowanie po kliknięciu na nagłówku – raz rosnąco, drugi malejąco itd.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Formularz etapu procesu – obecną opcję podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki rozdzielić na dwie: Podjęcie decyzji co do dalszej ścieżki: tylko jednej ścieżki, kilku ścieżek. Obsługa w formularzu podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki (zaznaczanie kilku pozycji, opcje Zanznacz/Odznacz wszystkie)
 • Raport wykonania sprawy – wydruk – Kolumna Od kogo – zamiast personelu powinien być wykonawca
 • Raport wykonania sprawy – wydruk – nie powielać Uwag – jeżeli jest kilka działań dot. danego etapu to Uwagi powinny być wyświetlone jeden raz pod ostatnim działaniem danego etapu 
 • Raport wykonania sprawy – wydruk – optymalizacja wysokości komórek dopasowana do tekstu
 • Sprawy – Raport wykonania – sortowanie chronologiczne wg daty realizacji
 • Zadania – kolumna Uwagi – zbiorcza prezentacja wszystkich uwag sprawy z autorem i datą umieszczenia
 • Zadania. Dodanie na pierwszej pozycji <<PopupMenu>> Szczegóły – otwarcie okna zawierającego zawartość zakładki Szczegóły – obiektowo

Finanse

 • Dokumenty finansowe – modyfikacja wydruku pieczątki kosztowej z wyszczególnieniem wszystkich elementów dekretacji – z opcją wyboru kolumn do wydruku oraz zestawienia sumarycznego kwotowego.
 • Ewidencje: faktur, rachunków, not – dodanie opcji <<RadioButton>> Wszystko
 • Finanse -> Ustawienia – dodanie opcji: Automatycznie drukuj dokument sprzedaży po dodaniu
 • Formularz dekretacji – dodanie Data wystawienia
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – kolumna: Nr dokumentu dostawy na magazyn (za kolumną Nr dokumentu dostarczenia dostawcy, eliminacja nr PZ z kolumny Nr dokumentu dostarczenia dostawcy)
 • Formularz faktury sprzedaży – zakładka Materiały – dodanie kolumny Nr WZ (po Lp), możliwość edycji Ceny jedn. sprzedaży. 
 • Formularz rejestru płatności – ograniczenie zakresu danych dla pól związanych z Kasa i Bank
 • Formularz rejestru płatności – Pobierz kwotę nierozliczoną z zapisu kasowego – max do wartości pozostałej do zapłaty
 • Formularze: RW, WZ – filtry: KTM, Materiał – klawisz [enter] w polu powinien działać jak przycisk Pokaż
 • Formy płatności – dodanie pozycji: gotówka/przelew
 • Import dokumentów finansowych z MS Excel, OpenOffice – uwzględnienie wszystkich danych z dekretacji (numer i indeks)
 • Import dokumentów finansowych z plików MS Excel, OpenOffice – obsługa kolumn: Identyfikator Nabywcy, Identyfikator Sprzedawcy, Indeks Nabywcy, Indeks Sprzedawcy
 • Kasa i Bank. Formularz roliczenia zapisu kasowo-bankowego – dodanie filtru <<ComboBox>> Forma płatności
 • Raport: Płynność finansowa – dodanie filtru: <<ComboBox>> Kontrahent {wg wielofirmowości}
 • Rejestrujemy PZ na magazyn z paliwem. Wydajemy to paliwo RW (około 100 wydań) na pojazdy. Rejestrujemy fakturę kosztową i podpinamy ją pod PZ – optymalizacja zapisu takiej faktury. Poprawa automatycznej dekretacji takiej faktury.
 • Szablony dokumentów finansowych – formularze – przycisk Wklej dane – obsługa skrótu klawiszowego [Insert]
 • Wydruk kompensaty – dodanie: Pozostało do rozliczenia (należność)
 • Zapisy kasowo-bankowe. Kompozytor kolumn. Dodanie kolumny: Podmiot – nazwa skrócona

Flota samochodowa

 • Ewidencja przebiegu pojazdu – dodanie kolumny: Przewiezione tony, sumowanie kolumn w wierszu Fixed.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – formularz dodania – analiza zakresu danych listy pojazdów w polu ComboBox
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – powiązanie z dokumentami magazynowymi: PZ, WZ, RW, ZW, PW, MM, dostawy na budowę
 • Raport – Tankowanie paliwa – Znajdź – dodanie filtrów <<CheckBox>> Brak pojazdu wewnętrznego, Brak kierowcy wewnętrznego.
 • Raport Bieżąca eksploatacja – kompozytor kolumn
 • Raporty: Ogólne i Szczegółowe rozliczenie paliwa – brak wszystkich pozycji – jaki jest zakres danych wyświetlanych ???
 • Tankowanie – dodanie opcji: Odłącz fakturę

Kontrahenci

 • Formularz dodania nowego konta bankowego kontrahenta – opcja Zastosuj maskę domyślnie zaznaczona
 • Import kontrahentów z plików: MS Excel. OpenOffice. Nazwa nieobowiązkowa. W przypadku braku nazwy następuje wyłącznie aktualizacja danych wg: NIP, Identyfikator (wyższy priorytet ma NIP)
 • Kontrahenci – Materiał sprzedany, Materiał zakupiony – dodanie kolumny <<ColCheck>> z obsługą sumowania w wierszu Fixed wg zaznaczonych, sumowanie ilości i wartości a nie ceny jedn.
 • Suma w wierszu Fixed

Księgowość

 • Plan kont. Poprawa i optymalizacja procedury budującej strukturę drzewa.

Magazyn

 • Formularz PZ, WZ – tabela z materiałami – dodanie kolumny Lp
 • Formularze: RW, WZ – Materiały do wydania – Zanznacz/Odznacz wszystkie. Dodanie kolumn: Symbol, Pozycja kosztorysowa (po Nazwie). Wydaj automatycznie – jeżeli są zaznacone pozycje to wydaje tylko na te zaznaczone, jeżeli nie ma żadnego zaznaczonego to tak jak dotychczas.
 • Podczas usuwania magazynu – odpowiedni komunikat informujący o powiązaniach zamiast komunikatu błędu
 • Stany -> Materiały na kontrahentach wydane (WZ) i pobrane (PZ). Spójne z zakładkami Materiał sprzedany/wydany w oknie Kontrahenci.
 • Zamówienia materiałowe zewnętrzne i wewnętrzne – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Materiał
 • Zamówienie wewnętrzne materiałów z poziomu pozycji kosztorysowej – odklikujemy kilka pozycji i zostawiamy tylko jedną i zmieniamy ilość. Po zatwiedzeniu zamówienie nie zapisuje się i dodatkowo zmienia ilość wymaganą. Poprawa.

Nieruchomości

 • Ewidencja liczników – Import z MS Excel, OpenOffice

Serwis

 • Formularz zgłoszenia serwisowego (aplikacja i www): po wyborze Nieruchomości – w polu Zasób ograniczenie zasobów do tych, które są przypisane do danej nieruchomości
 • Generacja budowy wg zgłoszenia serwisowego jako opcja w ramach katalogu usług: <<CheckBox>> Automatycznie generuj budowę {wg przypadku}, uwzględnienie w edycji zbiorczej. Procedura TMP ustawiająca tą opcję we wszystkich usługach.
 • Katalog usług – obsługa <<PopupMenu>> Znajdź wg obowiązującego standardu, dodanie Zaznacz/Odznacz wszystkie
 • Katalog usług – obsługa budów
 • Zgłoszenia – obsługa zgłaszającego jako osobę kontaktową kontrahenta (jako opcja)

Wykonawstwo

 • Brak uprawnienia: Dostęp do danych sprzedażowych – nie powinno być dostępu do: ewidencja budów: Kwota netto umowy ramowej z inwestorem, Kwota brutto umowy ramowej z inwestorem. Zakładki: Zamówienie, Kaucje, Rentowność. Kosztorys: Wartość zrealizowana zaakceptowana inwestora, Zakres do realizacji inwestora, Wartość do realizacji inwestora, Wartość odebrana inwestora, Wartość zaakceptowana do odbioru inwestora.
 • Budowy -> Materiały -> Zestawienie materiałów. Import z MS Excel, OpenOffice. Jeżeli jest wypełniony KTM to nie powinien wymagać jednostki miary i ceny jedn. – powinien zaczytywać z indeksu materiałowego. 
 • Budowy -> Materiały – dodanie zakładki: Materiały dostarczone {za zakładką Materiały zamówione} – analogiczna tabela (może być obiektowo jako jedno) jak w Magazyn -> Stany -> Materiały na budowach 
 • Budowy. Rozbudowa kaucji planowanych.
 • e-TelkomBud. Wykonawstwo -> Karty pracy
 • Formularz dostawy materiałów na budowy – kontrola aby nie można było wprowadzić dostawy o tym samym numerze od danego dostawcy.
 • Formularz edycji materiałów budowy – obsługa wstawiania wielu pozycji z drzewa indeksu materiałowego.
 • Formularz edycji materiałów budowy – pozycje odznaczone bez tła
 • Formularz edycji zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – obsługa <<PopupMenu>> Znajdź wg obowiązującego standardu
 • Formularz edycji zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – sortowanie obszarów i kategorii wg nr kolejnego (układ powinien być identyczny jak w zakładce Kosztorys)
 • Formularz protokołu odbioru podwykonawcy – Zakres zrealizowany – Cena jedn. inicjalizowana wg ceny w zakresie zleconym.
 • Formularz wyboru zlecenia – wydłużenie pola wyboru wersji zlecenia
 • Generacja pozycji preliminarza wg harmonogramu również jak etap ma zerowy budżet
 • Historia zmian budowy – rejestracja wszystkich usunięć.
 • Kosztorys – formularze: pozycji kosztorysowej, obszaru i kategorii – pola Obszar i Kategoria jako <<ProShape>>. Po przepisaniu obaszaru pod inny obszar poprawa wyświetlania numeru pozycji kosztorysowej w zakładce Materiały
 • Okno i formularz wypełniana karty pracy – nazwa zasobów wg tego samego formatu co liście wyboru
 • Raport: Czasochłonność zasobów: dodanie kolumn: Wartość nierozliczonych wypłat Kasa i Bank, Wartość nierozliczonych wpłat Kasa i Bank, Wartość po uwzględnieniu Kasa i Bank = Wartość – Wartość nierozliczonych wypłat + Wartość nierozliczonych wpłat
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Zasoby budowy. REGON, % – dla zasobu budowy
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystko
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe. Likwiadacja Zaznacz/Odznacz podrzędne – zstępuje je obecna opcja Zaznacz/Odznacz kliknięta na kategorii. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie.
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Karty pracy. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Automatycznie rejestruj pozycje karty pracy jako zapłacone 
 • Zakres zlecony – opcje % z kwoty: wg umowy, wg budżetu. Cena jedn. powinna przeliczać się po wprowadzeniu % z kwoty
 • Zestawienie kart pracy – Znajdź – zmiana typu filtrów: Pracownik, Urządzenie, Nieruchomość, Budowa, Etap – na <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku pozycji. Filtr Jednostka organizacyjna – możliwość wyboru kilku pozycji. Dodanie filtru <<ProShape>> Pozycja kosztowa – wg wskazanej budowy.

Zasoby

 • Formularz: Dodaj kolejny egzemplarz danego zasobu – dodanie pola: Ilość w każdym egzemplarzu
 • Optymalizacja wysokości formularza Znajdź tak aby były wiidoczne dolne przyciski
 • Wszystkie ewidencje zasobowe. Podczas zdjęcia zasobu ze stanu zapytanie: „Likwdujesz zasób. Czy usunąć wszystkie powiadomienia z preliminarza powiązanego z danym zasobem ???’