fbpx

Aktualizacja 153.01

Aktualizacja 153.01

Administrator

 • Definiowanie pól dodatkowych – nowe 10 pól – typ: Formuła – formuły dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na podstawie kolumn predefiniowanych i dodatkowych
 • Import danych z plików MS Excel – formularz – wybór zakładki
 • Podczas zmiany firmy macierzystej nie powinny zmieniać się przyporządkowanie jednostek do firm
 • Pracownicy – likwidacja opcji: Widoczny w Wykonawstwie i Utrzymaniu
 • Pracownicy. Kopiuj-Wklej konfigurację systemową. Nie powinien usuwać parametrów globalnych dostępu użytkowników do modułów
 • Obsługa formuł w modułach

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Słownik: Procesy – przypisanie jednostki organizacyjnej wraz z kontrolą dostępu wg dostępu do jedostki organizacyjnej w ramach modułu EOD

Finanse

 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie opcji: <<CheckBox>> Kontrola chronologii numeracji dokumentów sprzedaży
 • Formularz dekretacji faktury – jeżeli dekretacja jest rozpisana na pozycje kosztorysowe to blokada na zmianę dekretacji powinna dotyczyć tylko budowy oraz <<ColCheck>>
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Pozycje – <<Button>> Dodaj pozycję z zasobu -> uniwersalny formularz wyboru zasobu – dodanie <<PopupMenu>> Dodaj kolejny egzemplarz danego zasobu 
 • Import dokumentów finansowych z OPTIMA – uzupełnianie dekretacji – identyfikacja poszczególnych elementów wg schematów księgowych na podstawie numeru konta
 • Import faktur z OPTIMA – obsługa atrybutu: NR_ZAM_INW 
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzne – Znajdź – filtry: Budowa, Pracownik, Zasób, Nieruchomość – możliwość wyboru kilku z mechanizmem sumy logicznej
 • Sprzedaż/Koszty wewnętrzne. Dodanie <<PopupMenu>> Otwórz -> Dokumenty KP, Dokumenty KW (analogicznie jak w fakturach)

Flota samochodowa

 • Ewidencja przebiegu pojazdu – dodanie kolumn: Budowa, Pozycja kosztorysowa; kompozytor kolumn.
 • Faktury – Paliwo – Rozliczenia – automatyczna dekretacja – po dodaniu nowej pozycji tankowań nie usuwać dekretacji poprzednich pozycji 
 • Formularz ewidencji przebiegu pojazdu – pole Pozycja kosztorysowa typ: ProShape
 • Paliwo. Import tankowań z pliku: SKiRT Elatech

Kadry i Płace

 • Likwidacja zdarzeń całodniowych – integracja całodniowych z jednostkowymi – uwzględnienie zdarzeń jednostkowych w wykorzystaniu i kontroli salda urlopowego, kalendarzu itp.

Magazyn

 • Budowy – Materiały – Materiały na budowach. Jeżeli materiał został przesunięty z magazynu na budowę to prezentacja dostawcy, który dostarczył ten materiał na magazyn
 • Edycja WZ. Aktywana edycja Wydano do i pole Pobrał
 • Ewidencje magazynowe – tabele – wartości numeryczne z separatorem tysięcy
 • Formularz WZ – dolna tabela materiałów wydanych – po odznaczeniu ColCheck – prezentacja szarym kolorem czcionki bez możliwości edycji czyli wszystkie komórki edytowalne białym tłem zamiast Aqua
 • Formularz zamówienia materiałowego wewnętrznego/zewnętrznego – tabela z zamówionymi materiałami – sumy Fixed
 • Formularz zamówienia zewnętrznego – dodanie: Osoba do kontaktu <<ProShape>> z możliwością wskazania wielu, Adres dostawy – z możliwością wskazania budowy lub magazynu. Wydruk – na dole pod uwagami.
 • Indeks materiałów. Formularze: kategorii, materiału – pole wyboru kategorii – zamiast <<ComboBox>> zastosować <<ProShape>> z możliwością wyboru z drzewa
 • Obroty materiałowe – dodanie kolumny: Ilość na stanie magazynów
 • RW paliwa na pojazd – podczas edycji daty RW automatyczna aktualizacja dat w pozycjach tankowań i w histroii stanów licznika
 • RW, WZ – tabela materiałów i wydruk – opcja prezentacji zbiorczej materiałów o tym samym KTM i cenie jedn.
 • Stany -> Materiały na magazynach -> obecna kolumna Cena jedn. – zmiana nazwy na: Cena jedn. zakupu. Dodanie kolumn: Marża, Cena jedn. sprzedaży = Cena jedn. zakupu + Marża.
 • Wydruk zamówienia zewnętrznego – jeżeli zamówienie zew. dot tylko jednego zam. wew. to dodanie tej inforrmacji o tym zamówieniu
 • Zamówienia zewnętrzne materiałowe – dodanie opcji: <<CheckBox>> „Wyświetlaj zbiorczo” – z obsługą również na wydruku zamówienia
 • Zamówienia zewnętrzne materiałowe – obsługa relacji magazyn – odbiorca, WZ na podst. zamówienia.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – Plan – wykorzystanie kontenera załączników
 • Umowy najmu – edycja zbiorcza
 • Umowy najmu – formularz – obok pola Kurs – dodanie opcji naliczania kursu faktury wg … dni przed/po dniu wystawienia dokumentu spredaży.
 • Umowy najmu – rozliczenia – Pozycje – tabele – sumowanie w wierszu Fixed z uwzględnieniem zaznaczonych, Eksport

Preliminarz

 • Definiowanie danych dodatkowych łącznie z edycją zbiorczą, Znajdź, kompozycją kolumn
 • Preliminarz  – dodanie kolumn: Status etapu EOD, Personel etapu EOD

Wykonawstwo

 • Budowy -> Koszty wewnętrzne – kompozytor kolumn – obsługa wszystkich kolumn łącznie z danymi dodatkowymi
 • Budowy – Zestawienie materiałów – dodanie funkcji: Zamień materiał.
 • Dostawy materiałów jako dokumenty finansowe – nie przelicza waluty na walutę budowy – poprawa
 • e-Karty pracy – formularz wyboru budowy – dodanie filtrów: Prowadzący, Data wpisu od… do…
 • Ewidencja budów, Kosztorys. Dodanie menu: Rozpocznij sprawę EOD
 • Formularz Podział na pozycje kosztorysowe – górny Shape – dodanie: Data dokumentu, Sprzedawca
 • Formularz Podział na pozycje kosztorysowe – wybór pozycji kosztorysowej – możliwość wybrania wielu
 • Harmonogram – dodanie <<PopupMenu>> Edytuj zbiorczo
 • Harmonogram. Edycja zbiorcza
 • Kosztorys – Pokaż -> dane wskazanej pozycji – wg operacji masowej
 • Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj – inicjalizacja wskazanej pozycji kosztorysowej
 • Kosztorys. <<PopupMenu>> Edytuj -> Przenumeruj pozycje kosztorysowe alfabetycznie {wg operacji masowej}
 • Okno Miesięczna karta/plan pracy – dodanie filtru <<PopupMenu>> Znajdź – <<Edit>> Nazwa zasobu
 • Okno wypełnij kartę/plan pracy – modyfikacja filtrowania
 • Operacja bezpośrednio na danych klienta Donimirski. Globalna edycja budów powiązanych ze zgłoszeniami serwisowymi – jeżeli zgłoszenie serwisowe jest zamknięte to budowa też powinna być zamknięta z tą samą datą zamknięcia.
 • Uzupełnij Kartę pracy – Pokaż szczegóły – nie prezentuje dla wybranego tylko wszystko – poprawa

Zasoby

 • Raport sumarycznej ilości zasobów