fbpx

Aktualizacja 154.01

Aktualizacja 154.01

Administrator

 • Formularz jednostki organizacyjnej – pola Kontrahent, Jednostka nadrzędna – zamiana na <<ProShape>>
 • Generacja dokumentów do formatek MS Excel – formularz definicji dokumentu – dodanie kolumny: Fraza, która będzie poprzedzała wygenerowaną wartość w danej komórce
 • Optymalizacja okna Administrator -> Konfiguracja systemu
 • Pracownicy -> Wklej -> Uprawnienia, Konfigurację systemową, … wg operacji masowej
 • Uniwersalne formularze wyboru: kontrahenci, pracownicy – jeżeli jest możliwość wyboru wielu to obsługa PopupMenu: Zaznacz/Odznacz wszystkie
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>>: Użytkownik {tak, nie}
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru: Aktywny/Nieaktywny
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika oraz kontrahenta. Grupy (analogicznie jak w formularzu wyboru zasobu)
 • Obsługa formuł w modułach: Wykonawstwo, Finanse. Cz. 2
 • Obsługa formuł w modułach: Wykonawstwo, Rejestr dokumentów, Finanse, Preliminarz, Pracownicy, Kontrahenci. Cz 1
 • Zaznacz cały wiersz – aby można było edytować w tym trybie poszczególne komórki

Archiwum Zakładowe

 • Rzeczowy wykaz akt – zakładka: Wszystkie poziomy – zamiana TreeView na ProStringGrid z funkcjami <<PopupMenuSG>>
 • Spisy zadawczo-odbiorcze. Przeliczanie Lp

CRM

 • CRM – Słowniki -> Ustawienia dodatkowych pól -> Osoby kontaktowe klientów. Wg uprawnienia: CRM – słowniki oraz parametru GLOB_CRM -> OpiekunKlienta
 • Osoby kontaktowe kontrahentów. Dodanie pola <<Memo>> Uwagi

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Automatyczna generacja dekretacji rejestru dokumentu wg personelu zadań EOD przez który przechodzi sprawa EOD
 • Dekretacja – automatyczne wypełnianie jednostki organizacyjnej na podst. konta księgowego
 • Dostęp do spraw i zadań użytkowników bez uprawnienia EOD – dostęp do wszystkich. Wyłączenie „białych” zadań o statusie Do realizacji.
 • W przypadku podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki – dostęp do spraw i zadań wg personelu wybranej ścieżki/ścieżek
 • Zatwierdzanie zadania – jeżeli w następnym zadaniu nie ma określonego decydenta to zamiast komunikatu ostrzegawczego – wybór personelu z możliwością dodania wielu.

Finanse

 • Analiza finansowa i budowy. Dekretacja dokumentów finansowych: sprzedaż – Wn jako koszt, zakup – Ma jako sprzedaż. Sprzedaż wewnętrzna powinna być jako sprzedaż a nie koszt. Budowy -> Sprzedaż i koszty – dodanie zakładki Sprzedaż wewnętrzna (za zakładką Koszty wewnętrzne).
 • Dokumenty finansowe sprzedaży i kosztów. Rabat
 • Finanse -> Słowniki -> Formy płatności
 • Finanse -> Ustawienia -> Import i eksport -> OPTIMA – Kod atrybutu odpowiadającego nr zamówienia inwestora
 • Import/Eksport WAPRO WF-FaKir

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo -> Pozycje tankowań. Wytnij-Wklej pomiędzy fakturami z automatycznym przenoszeniem odpowiadającym im pozycji faktury.
 • Faktury -> Paliwo – Cena jedn. do 4 miejsc po przecinku
 • Faktury -> Paliwo. Formularz rozliczenia – dodanie opcji <<CheckBox>> Przeliczaj wartość ogólną faktury na podst. pozycji tankowań.

Magazyn

 • Indeks materiałowy. Formularz dostawcy materiału: dodanie pola varchar (100) <<Edit>> Nr katalogowy. Obsługa nr katalogowego w pozycjach zamówienia zewnętrznego oraz w kompozytorze kolumn wydruku zamówienia zewnętrznego.

Nieruchomości

 • e-TelkomBud. Forum
 • Konfiguracja nazwy pozycji dokumentów finansowych sprzedaży dla: opłat stałych, refaktur, odczytów liczników
 • Umowy najmu, Naliczenia. Wyślij e-mail z rozliczeniem

Preliminarz

 • Alerty mailowe. Uzupełnienie o dane elementów powiązanych (np: zadanie EOD, zasób, pracownik, budowa itp)

Serwis

 • Wydruk dokumentów: Przyjęcie do serwisu, Wydanie z serwisu – sekcja PROBLEM – obsługa nieruchomości z nazwą i adresem

Telefony

 • Import bilingów Orange – dostosowanie do pliku Orange BILING4

Wykonawstwo

 • Automatyczna generacja kosztorysu wg planu kont księgowych.
 • Budowy – Sprzedaż i koszty – Koszty wewnętrzne – dodanie opcji Zaznacz/Odznacz wszystkie
 • Budowy – zakładka Wykonawstwo – jeżeli Koszt rzeczywisty > Koszt planowany to tło kosztu rzeczywistego kolorem czerwonym.
 • Budowy. Likwidacja menu głównego: Realizacja -> Gwarancja
 • Formularz edycji materiałów budowy – po dodaniu do listy automatyczne odznaczenie zaznaczonych Ctrl+A
 • Formularz edycji materiałów budowy – sortowanie
 • Formularz rejestracji zakresu zrealizowanego – pole Zasób – jeżeli jest zlecenie to do nazwy dodać nr zlecenia w formacie: „Zasób (nr zlecenia)”
 • Formularz zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – opcja pobierania ilości i wartości z innych zakresów zleconych u innych pozycji zasobów budowy.
 • Kosztorys. Edytuj pozycje kosztorysowe zbiorczo – dodanie opcji <<CheckBox>> Oblicz budżet wg wartości wg umowy
 • Kosztorys. Formularz edycji – opcja umożliwiająca naliczanie budżetu wg wartości wg umowy.
 • Kosztorys. Jeżeli Koszt rzeczywisty > Budżet to tło kosztu rzeczywistego kolorem czerwonym
 • Optymalizacja otwierania zakładki Wykonawstwo
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły odbioru. Obsługa: Planowany termin rozpoczęcia, Planowany termin zakończenia, Rzeczywista data rozpoczęcia, Rzeczywista data zakończenia
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Zasoby budowy. Obsługa: Procent należytwgo zabezpieczenia umowy, Kwota należytego zabezpieczenia umowy (wg umowy ramowej z podwykonawcą)

Zasoby

 • Asortyment. Likwidacja pól oraz wszelkich powiązań: Standard, Tryb, opcje: Pokazuj użytkownika. Łącznie ze słownikiem Zasoby -> Słowniki -> Standardy
 • Formularz Przesuń zbiorczo. Dodanie kolumny: Cena jedn.
 • Import wszystkich ewidencji zasobowych oraz asortymentu z MS Excel – jeden wspólny integralny format pliku dla wszystkich zasobów i asortymentu. Indeks ma najwyższy priorytet
 • Wydruk protokołów: przekazania, przesunięcia, likwidacji. Na kolejnych stronach dodanie nagłówka: Protokół nr (załącznik). Dodanie numerów stron.