fbpx

Aktualizacja 156.01

Aktualizacja 156.01

Administrator

 • Administrator -> Konfiguracja systemu -> Ustawienia. Dodanie opcji <<CheckBox>> Potwierdzenie użytkownika przed zapisem/anulowaniem formularza, Potwierdzenie użytkownika przed anulowaniem formularza. Zastosowanie we wszystkich formularzach systemu. Po akcji Anuluj – komunikat: „Czy na pewno chcesz anulować bez zachowania zmian ???”
 • Optymalizacja ładowania parametrów podczas logowania

Archiwum Zakładowe

 • Wydzielenia. Nowa wersja wydruku: Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu – dla technicznej i aktowej obowiązuje wspólny wydruk

Finanse

 • Analiza finansowa. MPK – Kontrahent – rozbicie na dwie pozycje: Sprzedawca, Nabywca
 • Delegacje – ewidencja. Delegacje ze statusem: Anulowana kolorem nieaktywnym, obsługa legendy
 • Faktury – Znajdź – Dekretacja – po wyborze konta księgowego wartości prezentowane są w kolumnach: Kwota zaksięgowana MA, Kwota zaksięgowana WN
 • Formularz dekretacji. Rozdzielenie opcji uzupełniania na: Ustaw we wszystkich pozycjach, Ustaw tylko w pustych pozycjach. Poprawa przeliczania kolumny Kwota po wykonaniu funkcji Ustaw we wszystkich pozycjach dla Udziału
 • Formularz faktury kosztowej – dodanie opcji <<CheckBox>> Licz od wartości brutto
 • Formularz faktury kosztowej – przycisk Załączniki – dodanie obok nazwy podłączonego załącznika
 • Formularz faktury sprzedaży – Pozycje – wg zamówienia – kwoty inicjalizowane wg wartości pozostałej do sprzedaży
 • Formularze dokumentów finansowych – Pozycje – Importuj z MS Excel / OpenOffice
 • Kontrola numeracji dokumentów finansowych kosztowych aby dla danego sprzedawcy istniał tylko jeden dokument o takim samym numerze powinien ograniczyć się tylko do komunikatu ostrzegawczego ale aby można było dodać taki dokument
 • Koszty/Sprzedaż wewnętrzna. Dodanie kolumny: Data wpisu. Znajdź – dodanie filtru <<DateTimeCheck>> Data wpisu od… do…
 • Mechanizm optymalizacji definiowania schematów księgowych
 • Potwierdzenie salda. Wartości ujemne powinny być po drugiej stronie ze znakiem dodatnim

Flota samochodowa

 • Pojazdy – dodanie pola <<DateTimeCheck>> Termin ważności polisy OC – formularz edycji, Znajdź, kompozytor kolumn, obsługa pola: Liczba dni alarmu przed terminem. Raport Bieżąca eksploatacja – dodanie kolumny: Ubezpieczenia (patrz: zadanie 10949)
 • Rozbudowa raportu Bieżąca eksploatacja
 • Szkody komunikacyjne. Załączniki

Kontrahenci

 • Dodanie kolumny: Saldo przeterminowane
 • Formularz dodania kontrahenta – pobieranie danych z GUS – pominięcie obsługi kodów captcha

Magazyn

 • Formularz zamówienia materiałowego zewnętrznego – tabela zamówionych materiałów – dodanie funkcji <<PopupMenu>> „Uzupełnij dla wszystkich pozycji” dla kolumn: Dodatkowe informacje, Termin realizacji, Miejsce dostarczenia
 • Indeks materiałów – Znajdź. Zapamiętywanie opcji: Jest na stanie magazynów, Pokaż tylko filtrowane. W przypadku opcji pokaż tylko filtrowane – prezentacja materiałów na jednym poziomie bez żadnych kategorii
 • Stany materiałowe – Znajdź – <<ProShape>> Materiał – możliwość wyboru wielu
 • Wydruk zamówienia materiałowego zewnętrznego. Obsługa kolumny: Pozycja kosztorysowa
 • Zwroty na magazyn z zasobów, pracowników itp. Możliwość zwrotu częściowego

Preliminarz

 • Poprawa ergonomii komunikatu poprzedzającego edycję zdarzeń cyklicznych – „Edytowany wpis jest cykliczny” <<RadioButton>> Edytuję tylko tą pozycję z pominięciem  pozostałych zdarzeń cyklicznych {default}, Edytuję wszystkie zdarzenia cykliczne; <<Button>> Zatwierdź, Anuluj.  

Wykonawstwo

 • Budowy – Materiały – Rozliczenie materiałów – możliwość kilkukrotnego rozliczenia danej pozycji materiałowej
 • Budowy – Wykonanwstwo, Dokumentacja projektowa – kolumna Rzeczywista ilość roboczogodzin – powinny zliczać się tylko wartości będące roboczogodzinami zaznaczonymi w zakresie zleconym.
 • Ewidencje: Protokoły odbioru z inwestorem/podwykonacą. Załączniki
 • Funkcja uzupełniająca teczkę budowy wg faktur już istniejących
 • Istniejący mechanizm automatycznego uzupełniania słownika pozycji kosztorysowych na podstawie dodania pozycji do kosztorysu z materiału – w przypadku nowej pozycji kosztorysowej – wskazanie kategorii
 • Kosztorys. Formularz wprowadzania zakresu zrealizowanego – opcja wprowadzania: %, kwoty wg budżetu, kwoty wg umowy – na tej bazie przeliczenie zakresu zrealizowanego. Opcja wpisywania zakresu zrealizowanego na jednym zbiorczym formularzu z widokiem wszystkich pozycji kosztorysowych
 • Kosztorys. Zaawansowanie %: obszarów, kategorii i sumy Fixed – obliczane wg wartości kwotowych jako wartość zrealizowana/wartość planowana
 • Opcja automatycznej generacji kosztu wewnętrznego na podstawie zakresu zaakceptowanego dla pracowników i ewidencji zasobów
 • Umowy ramowe z inwestorem/podwykonawcą. Podwójne kliknięcie na kolumnę Załącznik otwiera konteneer załączników
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły odbioru – dodanie pozycji: Pozycja: zakres zlecony, Pozycja: wartość zlecona.
 • Zasoby budowy – po rejestracji zakresu zrealizowanego zasobu który nie miał przypisanego zakresu zleconego – po wygenerowaniu zakresu zleconego powinna być kwota zerowa.