fbpx

Aktualizacja 158.01

Aktualizacja 158.01

Administrator

 • Dostępy wg jednostek organizacyjnych: koszty/sprzedaż wewnętrzna, rachunki, kaucje, Wykonawstwo: zlecenia do podwykonawców, zakres zrealizowany, protokoły odbioru.
 • Harmonogram pracy. Opcja prezentacji graficznej: pracowników, zasobów, nieruchomości, kontrahentów – w wierszach, w kolumnach poszczególne dni. Możliwość wypełniania planu/karty pracy.
 • Obudowanie mechanizmów generacji kolumn dynamicznych w niezależny handler, żeby używanie było łatwe i uniwersalne (na potrzeby Jacka zadania, gdyż lepiej było to uniezależnić i ładnie napisać, niż powielać kod i "uczyć" powielania mechanizmu).
 • Pracownicy. Dane o zatrudnieniu. Podczas edycji DATY DO – zapytanie czy usunąć wpisy wykraczające poza tą datę: <<CheckBox>>: Plan pracy, Karty pracy, Koszty wewnętrzne, Angaż
 • Pracownicy. Dodanie kolumny wg jednostki org pracownika: Kontrahent

Finanse

 • Analiza finansowa. Wykres kołowy Struktura sprzedaży/kosztów – w tytule wykresu wyszczególnienie czego dotyczy dany wykres kołowy (z pierwszej zakładki)
 • Ewidencja dokumentów finansowych, Sprzedaż/Koszty wewnętrzne – Znajdź – filtry związane z dekretacją – dodanie 
 • Ewidencja i format numeracji kompensat
 • Formularz dekretacji – podczas wyboru budowy możliwość wskazania pozycji kosztorysowej (analogicznie jak wybór zasobu budowy)
 • Formularz dekretacji dokumentów finansowych. W przypadku pozycji związanych z materiałem blokada tylko do pozycji na które przeszedł materiał. Np. materiał przeszedł na zasób to zasobu nie mogę edytować ale budowę, jednostkę, pracownika itp. już tak. Dla materiałów aktywna powinna być rówież opcja: Powiększ o podatek VAT
 • Formularz podziału na pozycje kosztorysowe budowy – dodanie opcji automatycznego podziału
 • Formularz zapisu kasowo-bankowego: dodanie pola <<ComboBox>> Rejestr przeciwstawny. Po zatwierdzeniu wygenerowanie w wybranym rejestrze wpisu odwrotnego wpłata/wypłata wraz z automatycznym rozliczeniem
 • Kasa i Bank. Wydruk raportu kasowo-bankowego – optymalizacja aby jak najwięcej pozycji drukowało się na jednej stronie 
 • Kasa i Bank. Wydruk raportu kasowo-bankowego. W tytule: symbol + nazwa rejestru
 • Odwrotne obciążenie
 • Raporty kasowe i bankowe – layout ostatnio wybranego Rejestru
 • Wydruk faktury sprzedaży zaliczkowej – likwidacja „na podstawie zamówienia z dnia”

Flota samochodowa

 • Generacja protokołów do szablonów MS Excel – obsługa pól: Identyfikator użytkownika, Nr nadwozia. Poprawa generacji pól: Stan licznika, Wyposażenie samochodu.
 • Raporty: Ogólne/Szczegółowe rozliczenie paliwa. Obsługa formatu walutowego. Sumy fixed
 • Wydruk protokołu likwiadacji floty samochodowej – zmiana etykiety: zamiast PROTOKÓŁ ZDANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO powinno być PROTOKÓŁ LIKWIDACJI

Kadry i Płace

 • Kalendarz – Angaż. Niepełne godziny np: od 8:30 do 12:45 = 4,25 h
 • Karty pracy. Godziny dyżurne
 • Karty pracy. Naliczanie nadgodzin dla soboty będącej dniem wolnym. Jeżeli sobota jest dniem wolny od pracy to nadgodziny 100% za pierwsze 8 godzin, dla każdej następnej nadgodziny 50%.

Księgowość

 • Konta księgowe – Znajdź – Schematy księgowań – dodanie filtru <<CheckBox>> Brak
 • Plan kont. Formularz schematu księgowego – pole Pozycja kosztorysowa – możliwość wyboru wielu pozycji.

Magazyn

 • Dodanie filtru (lub a zamiana Edit, ComboBox na ProShape) <<ProShape>> Budowa (wg przypadku mian. l.poj.): PZ – Znajdź – Przyjęto z, WZ – Znajdź – Wydano do,  PW – Znajdź – Przyjęto z, RW – Znajdź – Przekazano do, ZW – Znajdź – Zwrócono z
 • Dokumenty magazynowe – generacja dokumentów z szablonów MS Excel
 • Faktury -> Paliwo. Formularz rozliczenia – uniwersalne pole wyboru magazynu: <<ProShape>> Automatycznie generuj RW z magazynu
 • Formularz edycji zamówienia wewnętrznego/zewnętrznego – jeżeli pozycja jest zrealizowana częściowo to możliwość zmiany ilości zamówionej.
 • Formularz Uprawnienia – dodanie kolumny Usuwanie. Obsługa dokumentów magazynowych
 • Formularze: WZ, RW – pola wyboru zamówienia – optymalizacji
 • Indeks materiałów – Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Symbol
 • Kosztorys. Definiowanie dodatkowych pól.
 • Stany, Remanent. Wydruki: Spis z natury, Spis z natury bez ilości. Analogiczny jak w module Zasoby – kolumny: Lp, KTM, Nazwa, Jedn. miary, Ilość stwierdzona, Cena jedn., Wartość, Uwagi.
 • Zamówienia wewnętrzne. Opcja sygnału dźwiękowego jeżeli istnieją zamówienia które można w danej chwili realizować (z uwzględnieniem podpiętego procesu EOD). Opcja jak i dobór sygnału ustawiana w Ustawieniach modułu magazynowego.

Nieruchomości

 • Ewidencje – Lokale – sumy kolumn w pierwszym wierszu Fixed – w przypadku wartości walutowych suma dla każdej waluty.
 • Książka obiektu budowlanego – zakładki: VI i VII – dodanie kolumn: Kontrahent, Uwagi
 • Umowy najmu – refaktury – kilka pozycji fakturowane do jednej 
 • Umowy najmu – zakładki: Umowy, Nieruchomości. Sumy w pierwszym wierszu Fixed. Dane wyświetlane w walucie oryginalnej. Sumy Fixed dla każdej z walut. Zakładka Umowy – kolumna Łączna kwota w walucuie umowy.

Preliminarz

 • Alerty mailowe. Opcja umożliwiająca wyłączenie z tematu: „Preliminarz TelkomBud –"
 • ProStringGrid    Eksport -> Drukuj. Obsługa nagłówka (logo) – górna prawa strona, wg kontrahenta wyświetlanego u góry po lewej. W formularzu przejściowym dodanie<<CheckBox>> Drukuj logo

Telefony

 • Formularz dodania aktywacji – aktywne pole IMEI
 • Import aktywacji z pliku. Powiązanie z urządzeniem wg kolumny IMEI
 • Urządzenia, Aktywacje. Historia użytkowników zamiast Pokaż -> historię

Wykonawstwo

 • Automatyczna generacja karty pracy zasobów przy przesuwaniu zasobu na budowę.
 • Budowy -> Sprzedaż i koszty -> Koszty zewnętrzne – po odpięciu materiałów faktura nie powinna znikać z zestawienia tak aby można było z tego poziomu poprawić materiały.
 • Budowy – Materiały – Materiały zamówione – górna tabela – dodanie kolumn: Dostawcy, Wartość zamówienia
 • Budowy – Materiały – Materiały zamówione – Zamówienia wewnętrzne – usuwanie wg operacji masowej
 • Budowy – wyświetlanie numeru i tematu w pasku tytułowym i w pasku stanu – w przypadku wielofirmowości wyświetlenie dodatkowo Kontrahenta wg jednostki org. budowy
 • Formularz edycji materiałów budowy. Opcje: Ustaw we wszystkich/pustych pozycjach powinny być aktywne także dla kolumn: Przedmiot koszt-sprz, Pozycja kosztowa, Planowana data dostawy
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – pozycje dla których Ilość planowana = 0 podświetlane tłem zielonym
 • Formularz faktury sprzedaży z budowy – powiązanie pozycji faktury z pozycjami zamówienia w zakładce Szczegóły
 • Formularz uzupełnij plan/kartę pracy – wyszczególnienie godzin
 • Generacja preliminarza wg harmonogramu – możliwość określenia liczby dni przed/po planowanej dacie zakończenia/rozpoczęcia. Dowolny podział budżetu dla danego etapu – wg skali liczby dni
 • Karta/Plan pracy: wybór budowy nieobowiązkowy, oprócz budowy możliwość wyboru zasobu, integracja zdarzeń całodniowych do jednostkowych 
 • Kosztorys – dodanie nowych pól: VAT, Wartość brutto
 • Kosztorys. Podczas rozwijania drzewa rozwinięta pozycja nie powinna przenosić się na górę do pierwszego wiersza. Poprawa
 • Parametryzacja wyświetlania koloru czcionki materiałów niezamówionych
 • Protokoły odbioru – Komisja – wybór dowolnej liczby osób ze strony zamawiającego i wykonawcy z uniwersalnych formularzy wyboru z możliwością wyboru wielu pozycji. Obsługa komisji na dokumentach w menu Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły odbioru
 • Sprawy EOD na podst. budowy (realizacji) – możliwość wyboru spośród wszystkich dokumentów teczki budowy. Zmiana relacji – jeden dokument teczki budowy może być powiązany z dowolną liczbą spraw EOD
 • Uniwersalne formularze wyboru – layout sortowania wg zalogowanego. Uniwersalny formularz wyboru budowy – layout wg zalogowanego: sortowanie + pole Zakres {oferta, budowa}
 • Wydruk protokołu odbioru. Dodanie nr protokołu: Protokół końcowy/częściowy wykonanych robót nr ……..
 • Zakresy umow podpięte pod budowę, nie aneksy (zamówienia do inwestorów)

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Dodanie kolumny: Nr protokołu przekazania
 • Protokoły. Kompozycja kolumn wydruku dla wszystkich rodzajów protokołów z możliwością wybrania wszystkich dostępnych kolumn z kompozytora kolumn.
 • Uniwersalny formularz wyboru asortymentu. Znajdź
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Brak protokołu. Wyszukuje zasoby w których w historii użytkowników brakuje co najmniej jednego protokołu (przekazania, przesunięcia, likwidacji)