fbpx

Aktualizacja 160.01

Aktualizacja 160.01

Administrator

 • Uprawnienia wszystkich użytkowników. Likwidacja pola wyboru Uprawnienie. Prezentacja w kolumnach wszystkich uprawnień w formacie: Moduł + Uprawnienie + Czynność {Edycja, Podgląd, Wywołanie, Usuwanie}. Eksport do MS Excel, CSV – tam gdzie jest uprawnienie znak „x”. Dodanie filtru <<ComboBox>> Moduł. Opiekun modułu Administrator ma dostęp do wszystkich uprawnień, opiekunowie poszczególnych modułów tylko do swoich uprawnień.
 • Ustawienia dodatkowych pól. Zmiana varchar(200) na varchar(900) lub dodanie nowego typu opis: varchar(900)

CRM

CRM -> Raporty -> Analiza finansowa kontrahentów – layout splitera po generacji raportu.

CRM -> Raporty -> Analiza finansowa kontrahentów. Kontrahenci – opcja umożliwiająca prezentację zawężoną do klientów. Znajdź kontrahenta na liście. Wykres słupkowy – opcja prezentacja wartości z tabeli w poszczególnych miesiącach/dniach. Poprawa layoutu sortowania po generacji raportu. Layout pola Poziom.

Finanse

 • Dokumenty finansowe -> Znajdź – Dekretacja – Nieruchomość – wybór wielu
 • Eksport faktur do OPTIMA: wydzielenie wersji: Handel i Rejestr VAT
 • Formularz dekretacji dokumentu finansowego – przy polu <<ProShape>> Nieruchomość – dodanie opcji <<CheckBox>> Podziel wg powierzchni netto. Dekretacja zbiorczo – możliwośc wyboru kilku nieruchomości z opcją <<CheckBox>> Podziel wg powierzchni netto.
 • Formularz faktury kosztowej – Materiały – Dostawa wg zamówienia. Analiza: czy można przypisać fakturę do zamówienia materiałowego na etapie dekretacji faktury w oknie wyboru budowy
 • Import dokumentów finansowych z OPTIMA – w przypadku wielofirmowości: przed importem wybór kontrahenta spośród przypisanych do wielofirmowości w jednostkach organizacyjnych, w przypadku braku wielofirmowości: tak jak dotychczas wg firmy macierzystej
 • Import faktur z SYMFONIA Handel. Dostosowanie do plików: Wersja_programu =206, Wersja szablonu =3.2.
 • Opcje umożliwiające określenie na jaki status budów i ofert można dekretować dokumenty finansowe w celu eliminacji dekretacji kosztów na budowy już zamknięte

Flota samochodowa

 • Faktury – Paliwo – Pozycje tankowań. Dodanie opcji: Zanzacz/Odznacz wszystko. Usuwanie wg operacji masowej

Magazyn

 • Zamówienia zewnętrzne – rozszerzenie pola uwagi_do_raportu do varchar(3000)

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – opcja Znaznacz/Odznacz. Jeżeli zaznaczę nadrzędny to automatyczne zaznaczenia wszystkich podrzędnych. Zaznacz/Odznacz wszystkie. Usuwanie i Analiza finansowa wg operacji masowej
 • Umowy najmu – formularz Nieruchomości w ramach umowy – zbiorcza edycja w ramach kolumny
 • Umowy najmu – Liczniki – modyfikacja zużycia liczników głównych wg podliczników
 • Umowy najmu – Nieruchomości w ramach umowy – możliwość przypisania stawki VAT dla pozycji, które nie mają stawek ani wartości – stawka VAT ma być uwzględniana w rozliczeniach przy refakturach i odczytach liczników
 • Umowy najmu – Znajdź – pola Najemca, Wynajmujący w postaci <<ProShape>> uniwersalnego formularza wyboru kontrahenta z możliwością wskazania wielu
 • Umowy najmu. Jeżeli nie ma zdefiniowanego formatu numercji umów najmu to przy edycji nie powinno wyświetlac się pole Nr kolejny

Wykonawstwo

 • Harmonogram pracy – planowanie

Zasoby

 • Dekretacja faktury – podczas zaznaczenia opcji Wartość początkowa – aktualizacja Daty zakupu zasobu wg Daty sprzedaży faktury
 • Gospodarka zasobami -> Ustawienia -> Protokoły… -> Konfiguracja kolumn wydruku protokołu – obsługa danych dodatkowych
 • Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły, Zasoby – obsługa danych dodatkowych
 • Wszystkie ewidencje zasobowe. Cena jedn. do 4 miejsc po przecinku.
 • Wszystkie ewidencje zasobowe. Kolumna Dostawca – wg faktury kosztowej zadekretowanej na dany zasób, która w dekretacji posiada zaznaczoną opcję Wartość początkowa. Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Dostawca