fbpx

Aktualizacja 161.01

Aktualizacja 161.01

Administrator

 • Kontener załączników. Dodanie menu pod Otwórz załącznik: <<PopupMenu>> Otwórz wszystkie załączniki Ctrl+S
 • Kontener załączników. Funkcja Kopiuj kopiuje załącznik do schowka
 • Kontener załączników. Pobierz -> ze skanera – formularz: definiowanie ścieżek po nazwie.
 • Pracownicy – dodanie analogicznie jak Uprawnienia wszystkich użytkowników: Dostęp wszystkich użytkowników – prezentujący macierz dostępu do jednostek organizacyjnych w postaci okna: <<ComboBox>> Moduł, <<StringGrid>> w wierszach jednostki organizacyjne a w kolumnach pracownicy. Możliwość edycji poprzez <<ColCheck>>

Archiwum Zakładowe

 • RWA. Optymalizacja przełączania pomiędzy RWA

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Zadania – Zatwierdź realizację – wg operacji masowej – jeżeli wszystkie zaznaczone zadania wymagają podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki i pochodzą z tego samego procesu i są na tym samym etapie to wykonanie operacji zatwierdzenia wg operacji masowej. Jeżeli wśród zaznaczonych będzie conajmniej jeden wymagający podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki ale nie będzie spójności opisanej wcześniej to odpowiedni komunikat: „Nie można zatwierdzić zbiorczo ponieważ występują różne procesy wymagające podjęcia decyzji co do dalszej ścieżki”;
 • Zadania EOD. Dodanie opcji Zaznacz/Odznacz wszystkie

Finanse

 • Dokumenty finansowe – Znajdź – zakładka Dekretacja – do każdego z pól dodanie opcji <<CheckBox>> Brak. Wyszukuje dokumenty, które we wpisach dekretacji nie mają wypełnionego odpowiedniego pola
 • Faktury zaliczkowe sprzedażowe/kosztowe i ich rozliczanie
 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie opcji: Wielkość czcionki pozycji dokumentów sprzedażowych
 • Formularz edycji kontrahenta – Konta bankowe – Dodanie opcji: Uzupełnij w dokumentach finansowych bez konta. 
 • Import dokumentów finansowych z pliku: MS Excel, OpenOffice – dodanie kolumny Nr konta bankowego. Jeżeli kontrahent nie ma przypisanego danego konta – automatyczne dodanie z zachowaniem kontroli poprawności wg sumy kontrolnej
 • Polecenie przelewu – PLI. Dodanie opcji: Pozostało do zapłaty z uwzględnieniem kaucji
 • Rozdzielenie dostępu na dokumenty sprzedażowe i kosztowe
 • Zasoby – amortyzacja – automatyczna dekretacja aby raty amortyzacyjne były widoczne w kosztach rzeczywistych w poszczególnych miesiącach

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Możliwość dodawania pozycji składowych rozliczenia bez konieczności dodawania faktur – <<PopupMenu>> Dodaj składnik rozliczenia
 • Import tankowań (ze stacji benzynowych jak i z MS Excel/OpenOffice). Nr karty floty nieobowiązkowy. Jeżeli nie ma karty floty to identyfikacja pojazdu wg nr rejestacyjnego

Kadry i Płace

 • Lista płac. Dwie zakładki – dodanie kolumny: Premia.
 • Obliczanie nadgodzin poza angażem. Równoważy czas pracy

Magazyn

 • Dostawa materiałów na budowę, PZ, PW – nr dokumentu dostawcy – rozszerzenie do 250 znaków
 • Formularze magazynowe – po odznaczeniu <<ColCheck>> kolor czcionki zamiast szarej powinien być taki jak kolor tła aby pozycja usuwana nie była widoczna.
 • PZ na podstawie zamówienia zewnętrznego. Możliwość przyjęcia więcej niż było zamawiane (analogicznie jak w dostawach na budowę)
 • Zamówienia materiałowe – Wyczyść pozycje niezrealizowane. Rejestracja w historii zmian.

Nieruchomości

 • Umowy najmu. Liczniki. Rozliczanie różnic pomiędzy licznikiem nadrzędnym i podrzędnymi w przypadku gdy licznik nadrzędny nie ma podpiętych lokali – proporcjonalnie do zużycia.
 • Umowy najmu. Zbiorcza edycja stawek – dodanie kolumny Wartość dla kwot ryczałtowych stałych niezależnych od ceny jedn.

Wykonawstwo

 • Budowy -> Wykonawstwo – formularz Zakres zlecony – dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystko
 • Budowy – zakładki: Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo, Materiał. Dodanie <<PopupMenu>> Edytuj -> Narzut [%]. Przeliczenie ceny jedn. i wartości wg operacji masowej i aktualizacją budżetu kosztorysu. Możliwość wprowadzenie wartości dodatnich jak i minusowych (obniżenie ceny)
 • Dane dodatkowe budów. Poprawa kolejności pól w formularzu
 • Formularz edycji etapu – pole Etap poprzedni w postaci <<ProShape>> uniwersalnego formularza wyboru etapu.
 • Uzupełnij kartę pracy – okno i formularz – zaznaczenie całego wiersza aby było dokładnie widac na jakiej jestem dacie

Zasoby

 • Asortyment. Usuwanie kategorii i pozycji wg operacji masowej
 • Drukuj stany zasobów, Drukuj spis z natury. Konfiguracja kolumn łącznie z danymi dodatkowymi
 • Uprawnienia – obsługa opcji Edycja, Usuwanie
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumny: Kategoria asortymentu