fbpx

Aktualizacja 164.01

Aktualizacja 164.01

Administrator

 • Konsola SQL. Wartości numeryczne w odpowiednim formacie. Sumy fixed
 • Wszystkie tabele w których jest kompozytor kolumn. Administrator -> Konfiguracja domyślna

Finanse

 • Analiza finansowa – wykresy kołowe – dodanie opcji umożliwiającej wyświetlenie wartości kwotowych w nawiasie
 • Cashflow. Dodanie opcji <<CheckBox>> Materiały wg daty dostawy
 • Dekretacja dokumentów finansowych – uwzględnienie w historii zmian dokumentu
 • Dekretacja. Dodanie pola Data dekretacji not null domyślnie wg daty sprzedaży. Formularz dekretacji – dodanie kolumny Data dekretacji z możliwością edycji poszczególnych komórek oraz Ustaw we wszystkich… Analiza finansowa – zamiast Data operacji – Data dekretacji.
 • Finanse -> Ustawienia -> Windykacja – wszystkie podzakładki – dodanie parametru: <<Edit>> Termin zapłaty [dni].
 • Formularz kosztu wewnętrznego – obsługa pola Zdarzenie
 • Integracja kosztów wewnętrznych do dokumentów finansowych umożliwiająca podział na pozycje kosztorysowe
 • Korekta do korekty – formularz – pozycje – powinny być wartości po korekcie a nie korygowane tak aby korekta do korekty odnosiła się do wartości po korekcie (analogicznie jak korekta do faktury pierwotnej)
 • Nie uwzględniać faktur proforma w: Finanse -> Windykacja, Kontrahenci -> Drukuj -> Informacja o stanie konta, Potwierdzenie salda. Kontrahenci – kolumny: Saldo, Saldo odsetek, Saldo przeterminowane.

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Import z MS Excel. Obowiązkowe tylko pola: Data, Nazwa produktu, Ilość
 • Faktury -> Paliwo. Link do dokumentów RW jak i dokumentów finansowych kosztowych powiązanych z danym materiałem na RW.

Kadry i Płace

 • Kadry i Płace -> Raporty -> Wykorzystanie urlopów. Optymalizacja
 • Pracownicy – ewidencja. Wyróżnienie wierszy dla których zakończył się okres zatrudnienia
 • Pracownicy. Działalność gospodarcza

Kancelaria

 • Rozliczenia. Generacja rachunków i not obciążeniowych

Magazyn

 • Ewidencja PZ. Dodanie kolumny Przedmiot koszt-sprz, wynikający z dekretacji w przypadku gdy PZ nie ma powiązania z dokumentem finansowym.
 • Formularz dostawy materiałów na budowę. Możliwość zmiany pozycji kosztorysowej
 • Formularz edycji materiałów budowy, zamówienia materiałowe wewnętrzne/zewnętrzne. Obsługa Zaznacz/Odznacz wszystko.
 • Formularz WZ – dolna tabela: Materiały do wydania – kolumna: Stawka VAT [%] – inicjalizacja wg faktury kosztowej a nie wg indeksu materiałowego
 • Funkcja dokonująca migracji materiałów do zasobów z opcją usuwania w module magazynowym
 • Indeks materiałowy. Sclalanie pozycji dla uprawnień iloczynu logicznego: Słowniki – indeks materiałów – edycja i usuwanie
 • Magazyn – Ustawienia – Ogólne. Dodanie opcji: MM: wyświetlaj pozycje materiałów zbiorczo. Działanie analogiczne jak opcje dla WZ i RW
 • Okno WZ – dolna tabela z materiałami: Dodanie kolumny: Nr dokumentu dostawcy – z dostawy na budowę lub z PZ z pola Nr dostawcy
 • PZ – Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak korekty faktury sprzedażowej. Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – Materiały – eliminacja materiałów powiązanych z korektą faktury sprzedażowej/kosztowej
 • PZ. Jeżeli materiał o danym KTM jest zlokalizowany na jednym regale i półce to inicjalizacja Regału i Półki 
 • Raporty -> Bilans materiałów. Stan początkowy, Stan końcowy
 • Remanent – kolumna: Stan spisany – obsługa <<PopupMenu>> Ustaw we wszystkich/pustych pozycjach
 •  
  Remanent. Generacja dokumentów do szablonu MS Excel wg operacji masowej dla poszczególnych remanentów. Jeżeli opcja: „Wyszczególnij serię dostaw w remanencie” jest odznaczona to pozycje materiałowe wyświetlane w dokumencie unikatowo – suma z poszczególnych magazynów. Jeżeli opcja jest zaznaczona to w kolumnach możliwość wskazania magazynu.
 • Stany – > Materiały na magazynach -> <<PopupMenu>> Drukuj stany magazynowe – formularz przejściowy z filtrami – dodać filtr wyboru indeksu materiałowego z możliwością wyboru kilku
 • Stany -> Materiały na budowach – dodanie kolumny Pozycja kosztowa
 • Stany -> Materiały na budowach – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Dostawca
 • Stany -> Materiały na budowach – Znajdź – uniwersalny formularz wyboru materiału – przy opcji Pokaż tylko filtrowane materiały – zapamiętywanie wszystkich zaznaczonych materiałów w poszczególnych sesjach Znajdź w ramach otwartego uniwersalnego formularza wyboru materiałów.
 • Stany materiałowe. Dodanie kolumny: Kategoria
 • Zamówienia zewnętrzne. Obsługa osób kontaktowych dostawcy i zamawiającego w zależności od typu zamówienia (do dostawcy, od zamawiającego), oprócz nr telefonu wyświetlanie również e-mail osoby. Wydruk zamówienia zewnętrznego – rozbicie – Osoby do kontaktu zamawiającego, Osoby do kontaktu dostawcy.
 • Zamówienia zewnętrzne. Zwiększenie zakresu pól Memo do 5000 znaków

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości – zakładka Serwis – inicjalizacja formularza dodania zgłoszenia (pole Nieruchomość)  wg wskazanej nieruchomości
 • Drzewo nieruchomości – zakładka Wyposażenie – Eksport -> Drukuj – domyślna kwerenda na wydruku wg wskazanego obiektu/lokalu
 • Drzewo nieruchomości – zakładki: Zgłoszenia serwisowe, Wyposażenie – wg dostępów i parametrów analogicznie jak w modułach: Serwis, Zasoby. Likwidacja parametru: GLOB_Nieruchomosci -> WyposazeniePomieszczen. Likwidacja zakładki Harmonogram.
 • Drzewo nieruchomości. Generacja dokumentów do szablonów MS Excel – dynamiczna obsługa wyposażenia w wierszach od.. .do..: wyposażenie – nazwa, wyposażenie – typ/model, wyposażenie – jedn. miary, wyposażenie – ilość, wyposażenie – cena jedn., wyposażenie – wartość
 • Formularz Dodaj odczyt zbiorczy – dodanie filtru <<ComboBox>> Typ naliczenia
 • Liczniki. Alerty o przekroczeniu zużycia
 • Liczniki. Odczyty i wykres – nad zakładkami dodanie opcji: Rozliczenie {tak jak dotychczas}, Analityka {wg tabeli DBFC_METER_DATA}
 • Liczniki. Znajdź – filtrowanie wg nadrzędnych i głównych – aby wskazał wszystkie podrzędne łącznie z nadrzędnym/głównym filtrowanym
 • Umowy eksploatacyjne. Dodanie pola <<Edit>> Nazwa medium na refakturze: varchar(100)
 • Umowy najmu. W przypadku zaznaczonej opcji: Sumowanie mediów i usług – stawka VAT domyślna powinna być tylko wtedy gdy poszczególne pozycje które są sumowane mają różne stawki VAT; jeżeli natomiast w każdej pozycji stawka VAT jest identyczna to bierzemy pod uwagę tą stawkę. Dotyczy to: rozliczeń, odczytów liczników jak i refaktur.

Rejestr dokumentów

 • Definiowanie rejestrów dokumentów – rozszerzenie o definiowanie tabel StringGrid wraz z możliwością eksportu do szablonów dokumentów MS Excel
 • Dekretacja dokumentu – dodanie: Zamówienie zewnętrzne materiałowe. Ewidencja – Otwórz – rozszerzenie o pozycje dekretacji

Serwis

 • Wydruk dokumentów: Przyjęcie do serwisu, Wydanie z serwisu – obsługa danych zasobu: nazwa, typ/model
 • Zgłoszenia serwisowe – obsługa Forum

Telefony

 • Import bilingów. Obsługa nowego formatu Plus

Wykonawstwo

 • Budowy -> Szczegóły – Inwestor – Prowadzący wykonawstwo/projekt – do nazwy dodać nr tel kom, po kliknięciu uruchomienie programu pocztowego wysyłającego mail
 • Budowy – Znajdź – dodanie zakładki Sprzedaż i koszty. Przeniesienie do nowej zakładki sekcji Sprzedaż i koszty z zakładki Terminy. Dodanie w nowej zakładce filtru <<ProShape>> Firma – zakres danych wg wielofirmowości – filtrowanie analogiczne jak wg przenoszonej sekcji – kosztów rzeczywistych w których wybrana firma jest nabywcą i sprzedaży rzeczywistej w której wybrana firma jest sprzedawcą.  
 • Budowy – Znajdź – Materiał – dodanie <<CheckBox>> Tylko dostarczone
 • Dane o zatrudnieniu. Dodatki
 • Formularz Uzupełnij kartę pracy. Dni wolne – tło kolorem czerwonym
 • Karty pracy – obliczanie kosztów rzeczywistych – obliczane stawki godzinowe z precyzją numeric(15,4)
 • Karty pracy. Możliwość przypisania wartości z ręki (np. premii uznaniowej itp)
 • Kosztorys. Imporrt z pliku MS Excel / OpenOffice. Obsługa Ceny jedn.: Robocizna, Materiał, Sprzęt, Transport
 • Kosztorys. Import kosztorysu z pliku – uzupełnianie Nr kolejnego obszarów/kategorii
 • Kosztorys. Kolorowanie komórek analogicznie jak w ewidencji budów
 • Kosztorys. Przedmioty koszt-sprz rzeczywiste – Cena jednostkowa – jeżeli jest wpisany zakres zrealizowany wykonawcy to wg tego zakresu a jeżeli nie ma wpisanego to tak jak dotychczas wg Ilości planowanej.
 • Stany budów – opcja Zablokuj dekretowanie kosztów – powinna uniemożliwić również przekazywanie materiałów poprzez dostawy na budowę czy też dokumenty magazynowe: RW, WZ.
 • Wykonawstwo -> Raporty -> Czasochłonność zasobów. Dodanie nowych kolumn: Stawka miesięczna. Formularz Znajdź z możliwością wyboru kilku pozycji <<ProShape>>: pracowników, zasobów, nieruchomości, podwykonawców, jednostek organizacyjnych.
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Stany ofert/budów – powiązanie procesu EOD
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane. Opcja <<CheckBox>> Harmonogram – sumuj kolumnę Planowana liczba dni realizacji
 • Wykonawstwo – Ustawienia – Karty pracy. Opcja: Jednostka organizacyjna wg: <<RadioButton>> budowy {default}, pracownika.
 • Znajdź budowę – Dane ogólne: Kontrahent zmiana z <<Edit>> na <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku, Jednostka organizacyjna – możliwość wyboru kilku