fbpx

Aktualizacja 166.01

Aktualizacja 166.01

Administrator

 • <<PopupMenu>> Wygląd -> Kolor komórki. Opcje umożliwiająca zaznaczenie koloru: tylko dla zalogowanego, dla wszystkich
 • Administrator -> Konfiguracja systemu -> GLOB_Administrator: dodanie i obsługa parametru: PomocZdalnaBrak. Przy włączonym tym parametrze niewidoczne: Pomoc -> Zdalna pomoc, ikonka pomocy zdalnej w dolnym pasku, ikonka pomocy zdalnej w oknie logowania
 • Identyfikacja okien. Zmiana z nazwy obiektu na nazwę klasy
 • Konfiguracja systemu. Możliwość usuwania kategorii
 • ProStringGrid. Wygląd -> Czcionka -> formularz umożliwiający wybór rozmiaru, nazwy oraz typu (Bold, Italic, Normal) czcionki oddzielnie dla wiersza nagłówka i wierszy danych
 • Usprawnienie historii zmian o identyfikację użytkownika usuwającego dane

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Dodanie skrótu klawiszowego Ctrl + S: Sprawy -> Dokumenty, Zadania -> Szczegóły -> Dokumenty
 • Słowniki -> Dokumenty – generacja dokumentów do szablonów Excel z podziałem na sprawy i zadania. Możliwość wygenerowania dokumentu zawierającego dowolną liczbą spraw / zadań

Finanse

 • Cashflow. Dodanie zakładek: Szczegóły sprzedaży, Szczegóły kosztów – analogicznie jak w Analizie finansowej (może to być to samo okno otwierane w 2 raportach) prezentującej dany wiersz lub daną komórkę w zależności od tego czy jest opcja Zaznacz cały wiersz.
 • Dokumenty finansowe – Windykacja -> Rozrachunki – poprawa inicjalizacji pól Firma wykonująca rozrachunek, Kontrahent
 • Ewidencja dokumentów finansowych – Znajdź – Dekretacja – dodanie filtru <<DateCheck>> Data dekretacji od… do…
 • Faktury – Znajdź – zmiana filtru: Pokaż proformy na: Nie wyświetlaj proform. Domyślnie bez tego filtra proformy są wyświetlane
 • Faktury. Generacja pliku JPK_FA
 • Formularz faktury. Pole wyboru budowy – możliwość wyboru przedmiotu koszt-sprz (analogicznie jak w dekretacji) z inicjalizacją pola Przedmiot koszt-sprz. W polu wyboru budowy widok i obsługa dolnej tabeli z zasobami budowy. 
 • Generacja pliku JPK_WB
 • Wydruk dokumentów finansowych. Jeżeli jest udzielony rabat na pozycji to na wydruku dodanie kolumn przed Ceną jednostkową netto: Cena jedn. netto przed rabatem, Rabat [%].

Flota samochodowa

 • Automatyczna generacja RW podczas importu tankowań. Pomimo tego samego pojazdu generacja różnych RW dla każdego dnia

Kadry i Płace

 • Kartoteki -> Pracownicy. Po dodaniu nowego pracownika bez żadnych powiązań przy próbie usunięcia pojawia się komunikat uniemożliwiający to usunięcie. Poprawa.

Magazyn

 • Formularz edycji materiałów budowy – po odznaczeniu <<ColCheck>> czcionka niewidoczna i kolor tła biały w całym wierszu
 • Formularz RW – po wydaniu podświetlanie wiersza w dolnej tabeli na który został wydany materiał z magazynu.
 • Formularz ZW – tabela materiałów – dodanie kolumny Data wejścia – prezentująca datę wejścia na stan elementu zaznaczonego w sekcji: Zwrócono z.
 • Formularze: RW, WZ, MM – tabele z materiałami na magazynie jak i wydanymi – dodanie kolumn: Nr seryjny, Nr kodu kreskowego
 • Generacja pliku JPK_MAG
 • Materiały na magazynach – Nr faktury kosztów – prezentacja faktury źródłowej bez względu na dokument MM czy ZW itd.
 • Okno ewidencji WZ – dolna tabela z materiałami – dodanie kolumn + kompozytor kolumn: Stawka VAT [%], Wartość VAT, Wartość brutto. Generacja dokumentów WZ do szablonów MS Excel – Pozycje – obsługa pól: Stawka VAT [%], Wartość VAT, Wartość brutto
 • Raporty -> Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Nr faktury kosztowej. W ewidencji faktur dodanie <<PopupMenu>> Obroty materiałowe – pod pozycją Dokumenty PZ. Wyszukuje materiały które weszły na stan magazynu lub budowy i są związane z daną fakturą
 • Remanent. Optymalizacja generacji dokumentu do szblonu MS Excel
 • Słowniki -> Dokumenty -> Zamówienia zewnętrzne. Dodanie pól: Osoba sporządzająca zmówienie + nr tel. kom. + e-mail, Osoba do kontaktu dostawcy, Osoba do kontaktu zamawiającego, Adres dostawy. Podczas generacji dokumentu pola: Ilość, cena jedn, wartość powinny być w odpowiednim formacie a nie tekstowe
 • Zamówienia wewnętrzne – Nr faktury kosztów – prezentacja faktury źródłowej bez względu na dokument RW itp.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Finanse -> Otwórz, Analiza finansowa – z uwzględnieniem podległych obiektów (na wszystkich poziomach) i lokali
 • Książka obiektu budowlanego. Import z plików: MS Excel, CSV
 • Liczniki – odczyt zdalny. Optymalizacja

Rejestr dokumentów

 • Dekretacja dokumentu na zamówienie zewnętrzne – formularz wyboru zamówienia powinien prezentować wszystkie zamówienia a nie tylko niezrealizowane
 • Ewidencje dokumentów. Obsługa menu: Kolor komórki. Przenieść globalnie menu Kolor komórki do menu Wygląd
 • Formularz dodania/edycji dokumewntu – Rejestr zagnieżdżony – jeżeli użytkownik nie ma dostępu do danego rejestru zagnieżdżonego to poprzez formularz powinien mieć pełny dostęp widoku i edycji.
 • Formularz w trybie edycji. Pole Nr formaatowany aktywne do edycji bez względu na opcję: Generuj w tle
 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel. Dodanie pól: Dekretacja na Rejestr dokumentów, Dekretacja na dokument finansowy, Dekretacja na zamówienie zewnętrzne
 • Po uruchomieniu okna Rejestr dokumentów uruchamiamy ponownie Rejestr dokumentów (dwa otwarte okna) – przy drugim i kolejnym uruchomieniu nie trzyma kompozycji kolumn. Poprawa
 • Rejestr: Wszystkie dokumenty. Rozwiązanie problemu z kontrolą uprawnień danych i załączników
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów -> Interakcje. Obsługa inicjalizacji wszystkich pól – wartością stałą oraz innym polem zmiennym
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. <<PopupMenu>> Dokumenty – możliwość definiowania szablonów dokumentów dla poszczególnych rejestrów. Podczas generacji dokumentu wyświetlają się do wyboru szablony zdefiniowane do danego rejestru + szablony ogólne z menu: Słowniki -> Dokumenty
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Dodanie po 5 pól: integer, numeric(15,2), numeric(15,4). Generacja dokumentów do szablonów Excel. Pola kwotowe oraz numeryczne w odpowiednim formacie.
 • Słowniki -> Rodzaj dokumentów. „Interakcje między słownikami” zamienić na „Interakcje” i obsłużyć dodatkowo operacje arytmetyczne np: Wartość = Ilość * Cena jedn.
 • Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Uwagi załączników. Filtr Dowolne pole powinien również wyszukiwać wśród uwag załączników

Wykonawstwo

 • Budowy – uprawnienia. Wyszczególnienie edycji i usuwania 
 • Budowy – Kosztorys. Dodając pozycję do kosztorysu <<Button>> Materiał lub w słowniku robiąc powiązanie pozycji kosztorysowej z materiałem – automatyczne uzupełnienie norm materiałowych
 • Ewidencja budów – Znajdź – Sprzedaż i koszty – dodanie filtru: <<CheckBox>> Pozostało do podziału na pozycje kosztorysowe
 • Formularz pozycji kosztorysowej budowy – pole Pozycja kosztorysowa – jeżeli jest już uzupełniona to po kliknięciu zmień – kursor powinien ustawić się na danej pozycji kosztorysowej
 • Formularze uzupełniana karty pracy – dodanie uniwersalnego pola wyboru <<ProShape>> Jednostka organizacyjna odpowiednio inicjalizowanego
 • Generacja harmonogramu na podst. kosztorysu. Obsługa pola Uwagi
 • Harmonogram pracy – Przydziel zaznaczone, Usuń przydział – formularz przejściowy z wyborem dat i godziny od… do…
 • Harmonogram. Budżet czasowy [h] – podział na etapy powiązane z kategorią/obszarem
 • Harmonogram. Formularz etapu – Realizacja – Data rozpoczęcia inicjalizowana wg zależności analogicznie jak Termin rozpoczęcia
 • Kosztorys – Przedmioty koszt-sprz – planowane i rzeczywiste obok siebie
 • Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj. Dodanie skrótu klawiszowego Alt+Z
 • Kosztorys. Podziel na etapy. Uwzględnienie również Wartości wg umowy
 • Słowniki -> Pozycje kosztorysowe – formularze: edycji, przenieś zaznaczone do innej kategorii – pole wyboru kategorii zamiast <<ComboBox>> zastosować drzewo
 • Uniwersalny formularz wyboru pozycji kosztorysowej budowy – rozszerzenie pozycji o Uwagi
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztorysowe – formularze pozycji i kategorii – pole Kategoria w formie <<ProShape>> wyboru z drzewa
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Stany ofert. Obsługa koloru czcionki w ewidencji ofert
 • Wykonawstwo – Słowniki – Etapy. Obsługa opcji Nieaktywny. W uniwersalnym formularzu wyboru etapu prezentacja tylko aktywnych
 • Zlecenia do podwykonawcy/projektanta – modyfikacja numeru zlecenia

Zasoby

 • Amortyzacja – modyfikacje
 • Historia zmian – uwzględnienie pól: Wartość początkowa, Wartość ulepszenia. Uprawnienie w ramach modułu Zasoby w sekcji Edycja: Wartość początkowa i ulepszenia. Bez tego uprawnienia pola w formularzu są nieaktywne.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – dodanie filtru: <<ComboBox>> Zadekretowano koszt rzeczywisty {tak, nie}. Sprawdzenie czy na dany zasób zadekretowano lub nie jakikolwiek koszt rzeczywisty (wg zasady wszystkich dokumentów finansowych i uwzględnienie strony w dekretacji)