fbpx

Aktualizacja 175.01

Aktualizacja 175.01

Administrator
 • Optymalizacja ładowania ikonek alarmowych
 • ProStringGrid – Wygląd – <<Check>> Wyśrodkuj nagłówek
 • Uprawnienie: Kartoteki – Pracownicy – dane personalne i wynagrodzenie – przy braku tego uprawnienie powinny być niewidoczne w kompozycji kolumn dane typu: NIP, adres, PESEL itp
 • Zmiana parametru zakładek w celu wyświetlania w stylu: Windows

 


Finanse
 • Analiza finansowa – Znajdź – dodanie filtru <<ComboBox>> Firma {wg wielofirmowości, sprzedaż wg sprzedawcy, zakup wg nabywcy}
 • Analiza finansowa. Dodanie kolumn: Koszty niesklasyfikowane, Sprzedaż niesklasyfikowana – przed lub po kolumnach z wyszczególnieniem przedmiotów koszt-sprz lub kont księgowych
 • Analiza finansowa. Szczegóły kosztów. Optymalizacja
 • Brak uprawnienia do edycji dokumentów finansowych powinno umożliwić otwarcie formularza w celu podglądu poszczególnych zakładek ale bez możliwości zapisania
 • Delegacje – brak widocznego nr kolejnego na liście
 • Ewidencja dokumentów finansowych – kolumna Zasób, Drukuj pieczątkę kosztową – dodanie informacji: Rok produkcji, Nr seryjny, Nr inwentarzowy, Nr rejestracyjny.
 • Finanse -> Koszty/Sprzedaż wewnętrzna, Budowy -> Koszty/Sprzedaż wewnętrzne – dodanie kolumny: Pozostało do zapłaty z uwzględnieniem kaucji
 • Finanse -> Słowniki -> Formy płatności – dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie ustawiaj jako Zapłacone. Uwzględnienie we wszystkich dokumentach finansowych
 • Format numeracji dokumentów sprzedażowych – obsługa: Identyfikator pracownika wystawiającego, Identyfikator prowadzącego budowę
 • Formularz dekretacji – Dodaj do dekretacji – wstawianie pod aktualnie wskazaną pozycję a nie na koniec
 • Formularz dodania oferty – Podział budżetu – opcja: Sumuj budżet – domyślnie zaznaczona
 • Raporty: Analiza finansowa, Cashflow. Dostęp wg jednostek organizacyjnych dla zakresu danych wyszczególnienia: budowy, zasoby, nieruchomości. Np: jeżeli użytkownik w ewidencji budów nie ma do danej budowy dostępu to w raportach też nie ma do niej dostępu, itd.
 • Sprzedaż i koszty wewnętrzne – dodanie kolumn: Zapłacono, Pozostało do zapłaty
 • Wydruk dokumentów finansowych sprzedażowych. Opcja umożliwiająca umieszczanie plików graficznych nad stopką
 • Wydruk faktury sprzedażowej – jeżeli jest drukowany numer IBAN to nie drukować polskiego numeru konta bankowego. Wysokość naliczonego podatku VAT rozdzielone części setek
 • Zaliczki sprzedaży / kosztów – obsługa Sprzedawcy i Nabywcy analogicznie jak w dokumentach finansowych z uwzględnieniem wielofirmowości.

 


Flota samochodowa
 • Faktury -> Paliwo – formularz dodanie pozycji tankowań – przy Zatwierdzenie kontrola czy stan licznika km/mtg nie jest mniejszy od poprzedniego stanu. Jeżeli jest mniejszy to komunikat: „Wpisany stan licznika jest mniejszy od poprzedniego”.
 • Faktury -> Paliwo. Import z pliku MS Excel / OpenOffice. Jeżeli w pliku nie ma wartości VAT to wstawić stawkę VAT domyślną i obliczyć automatycznie wartość VAT. Jeżeli w pliku nie ma wartości netto to automatyczne wyliczenie wartości netto wg brutto oraz VAT
 • Faktury – Paliwo – generacja RW – jeżeli są dwie serie dostaw to powinno być na jednym dokumencie RW a nie na dwóch RW.
 • Raport Bieżąca eksploatacja – podział zatankowanego paliwa z magazynów wewnętrznych oraz dostawców zewnętrznych

 


Kadry i Płace
 • Lista płac – Pozycje. Dodanie menu: Dekretacja – tak aby po wejściu do formularza dekretacji były wyświetlone dekretacje dot. danej pozycji
 • Księgowość Plan kont. Konwertuj konta do struktury drzewa – formularz potwierdający z komuniukatem: Czy na pewno chesz…

 


Magazyn
 • Dokumenty magazynowe – Pozycje materiałowe – dodanie pola edycji Uwagi – w formularzach i w ewidencji
 • Dokumenty magazynowe powiązane z: budowami, zasobami, nieruchomościami. Dostęp wg jednostek organizacyjnych. Np: jeżeli użytkownik w ewidencji budów nie ma do danej budowy dostępu to nie ma rówież dostępu do dokumentów magazynowych powiązanych z tą budową, itd.
 • Formularz wyboru indeksu materiałowego – po dodaniu pierwszej kategorii i nowego materiału – nowy materiał nie pojawia się w drzewie. Poprawa
 • Indeks materiałów – formularz edycji – pole: Przedmiot koszt-sprz – zmiana logiki opcji na taką aby uzupełniała we wszystkich pozycjach a nie tylko nieuzupełnionych
 • Magazyn – Ustawienia – Kompozytor kolumn wydruku zamówienia zewnętrznego – dodanie kolumn: Nr budowy, Temat budowy.
 • Magazyn – Ustawienia. Historia zmian
 • Zamówienia wewnętrzne – dodanie nowego statusu: Zrealizowane częściowo – gdy zamówienie nie jest przeterminowane oraz występuje co najmniej jedna pozycja zamówienia o statusie:
 • Zrealizowana częściowo lub Zrealizowane oraz co najmniej jedna pozycja o statusie W trakcie realizacji.
 • Rejestr dokumentów Dodanie 5 nowych pól – format kwotowy z wyborem waluty i przeliczaniem kursu w ewiedencji
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Dodanie 5 nowych pól: Osoba kontaktowa kontrahenta z obsługą opcji: Wstaw nr telefonu, Wstaw e-mail. Pola kontrahenci – obsługa opcji: Wstaw e-mail
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Dodanie nowych pól: 5 szt Pracownik, 15 szt Inne, 5 szt Opis, 10 szt Słownik. Wraz z możliwością generacji dokumentów do szablonów MS Excel

 


Wykonawstwo
 • Budowy – Teczka budowy – Otwórz Rejestr dokumentów – otwarcie Rejestru dokumentów z opcją Wszystko
 • Budowy. Ogranicz/Rozszerz dostęp. W formulrzu dodać kolumnę Jednostka organizacyjna. Ewidencja budów, kompozytor kolumn – dodanie kolumn: Ogranicz dostęp, Rozszerz dostęp – prezentacja pracowników wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 • Formularz pozycji kosztorysowej – podczas edycji pól: Budżet, Wartość wg umowy – automatyczne przeliczenie Ceny jedn. wg ilości. Uwzględnienie opcji: Wyłącz automatyczne naliczanie kwot.
 • Formularz Uzupełnij kartę pracy – inicjalizacja przedmiotu koszt-sprz. Uwzględnienie opcji Sprzęt w słowniku przedmiotów koszt-sprz
 • Formularz zakresu zrealizowanego jednostkowy oraz zbiorczy – zmiana interakcji z kolumny Kwota wg budżetu: zakres zrealizowany = (wpisana w kolumnie Kwota wg budżetu / Wartość zlecona) * zakres zlecony
 • Formularz zbiorczej rejestracji zakresu zrealizowanego. Dodanie opcji: <<CheckBox>> Pokaż tylko pozycje z Ilością > 0
 • Formularze zakresu zleconego podwykonawcy (indywidualny jak i w zakładce edycji podwykonawcy) – dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie oblicz zakres zlecony wg wartości zleconej, Automatycznie oblicz ilość zleconą wg wartości zleconej
 • Harmonogram – Rejestruj realizację etapu – możliwość wpisywania procentowego. Usprawnienie wprowadzania realizacji analogicznie jak w Kosztorysie
 • Harmonogram pracy – Przydziel zaznaczone. Jeżeli nie wybrano żadnego etapu to zamiast wyświetlać komunikat: „Nie zaznaczono etapu !!!” – formularz wyboru budowy z etapem (analogiczny jak formularz wyboru budowy z pozycją kosztorysową).
 • Harmonogram pracy. Kopiuj przydział, Wklej przydział
 • Jeżeli w karcie pracy zostanie wpisane zdarzenie z opcją Nieobecność to automatyczne wypełnienie planu pracy tym samy zdarzeniem. Kontrola odpowiednim oknem dialogowym aby w planie pracy nie było wpisanych godzin w tych dniach zgodnie z opcją Blokuj uzupełnianie godzin w tych dniach w których występują zdarzenia z opcją Nioeobecność.
 • Kosztorys – Aktualizuj harmonogram na podstawie kosztorysu – aktualizacja również zakresu zrealizowanego etapów harmonogramu.
 • Kosztorys – dodanie dynamicznych kolumn: Ilość rzeczywista jednostek rozliczeniowych
 • Naliczanie kosztów rzeczywistych z kart pracy – dla kosztów dodatkowych zdarzeń oraz kosztów dodatkowych nie doliczanie dodatków
 • Oferty. Wydruk oferty. Opcja umożliwiająca wydruk nakładów pozycji kosztorysowej\
 • Okno Budowy – Szczegóły – dodanie <<Memo>> Uwagi do aneksu
 • Plan/Karty pracy. Obsłużenie kalendarza ogólnego.
 • Przesuwanie materiałów bezpośrednio z budowy na budowę
 • Raport wynagrodzeń UE – podczas eksportu do excela zaczernia pola
 • Słowniki – Stany budów – obsługa koloru tła
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy – obok pól: Data wpisu – dodać pola <<CheckBox>> Nie czyść – jeżeli jest włączona ta opcja to daty nie są czyszczone po wykonaniu funkcji Wyczyść oraz ustawione daty są pamiętane dla zalogowanego użytkownika po ponownym otwarciu formularza
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy – obok pól: Stan oferty, Stan budowy – dodać pola <<CheckBox>> Nie czyść – jeżeli jest włączona ta opcja to pola nie są czyszczone po wykonaniu funkcji Wyczyść oraz ustawione stany są pamiętane dla zalogowanego użytkownika po ponownym otwarciu formularza
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe. Kopiuj wg operacji masowej. Wklej z uwzględnieniem kategorii
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Karty pracy – opcje: Blokada obciążeń planowanych/rzeczywistych powyżej 100% – rozpatrywanie każdego dnia niezależnie z uwzględnieniem dni wolnych.
 • Spójna obsługa zarówno w formularzu uzupełnij plan/kartę pracy jak i w Harmonogramie pracy
 • Zakres zrealizowany – Dodaj zbiorczo – Data realizacji obowiązkowa jako <<DateTimeCheck>> aby użytkownik wskazał datę
 • Zasoby przypisane do użytkownika typu: budowa – opcja umożliwiająca automatyczną generację karty pracy nie podczas powrotu zasobu z budowy ale na bieżąco na każdy dzień jeżeli zasób był przypisany do tej budowy

 


Zasoby
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumn: Wartość rat amortyzacyjnych narastająco {wg filtru Wartość rat amortyzacyjnych do; jeżeli nie ma tego filtra ustawionego to bierzemy pod uwagę dzień aktualny}, Wartość netto środka trwałego = Wartość całkowita – Wartość rat amortyzacyjnych narastająco. Sumy fixed
 • Maile wysyłane z wszystkich modułów Zasobowych – identyfikacja zasobu: Nazwa, Typ/model, Nr inwentarzowy, Nr rejestracyjny, Nr seryjny/fabryczny, Rok produkcji, Ilość, Jedn. miary, Cena jedn, Wartość całkowita
 • Protokół likwidacji. Dodanie w formularzu i na wydruku: Uwagi do protokołu likwidacji, Skład komisji
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – kolumna: Wartość rat amortyzacyjnych – sumowanie w wierszu fixed
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły {generacja dokumentów do szablonów Excel} – obsługa: Rok produkcji, Data zakupu, Data wejścia na stan, Wartość początkowa, Wartość ulepszenia, Wartość całkowita
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – Znajdź – Budowa, Użytkownik – możliwość wyboru wielu pozycji