fbpx

Aktualizacja 181.01

Aktualizacja 181.01

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Opcja umożliwiająca dekretację częściową przez klika bloków
 • Wszystkie ewidencje w których występują kolumny: Etap EOD, Personel u którego znajduje się dokument. Poprawa w przypadku gdy jest otwartych równolegle kilka zadań. Dodanie kolumny: Uwagi zadania EOD.
 • Wydruk pieczątki kosztowej aktywny również po zakończeniu procesu. Poprawa opcji zatwierdzania zadania po wydruku bez włączonej opcji w słowniku procesu

 

 

Finanse

 • Automatyczne wysyłanie faktur PDF jako załącznik e-mail
 • Delegacje – Znajdź. Dodanie filtrów: Cel wyjazdu, Miejsce wyjazdu, Uwagi, Środek transportu
 • Dokumenty finansowe – formularz Znajdź – pole <<Edit>> – wyszukiwanie zarówno nazwy jak i nazwy skróconej
 • Faktury -> Eksport do InsERT. Przedmiot koszt-sprz (nazwa) z formularza faktury do pola 19. Kategoria (nazwa). Przedmiot ten ma wyższy priorytet niż ten w formularzu pośrednim przy eksporcie
 • Faktury dostawa wewnętrzwspólnotowa
 • Faktury kosztowe – Otwórz -> Dokumenty RW. Wyświetla dokumenty RW, które wyszły wg materiałów, których dotyczy wskazana fakturaFormularz dodania faktury kosztów. Interakcja: Data wystawienia wg Daty sprzedaży
 • Formularz dokumentu finansowego kosztowego/sprzedażowego – inicjalizacja pola: Wygeneruj dokument KP/KW wg typu rejestru: kasa, konto, karta
  Kasa i Bank. Zapisy kasowo-bankowe – Rozlicz – po kliknięciu ColCheck – inicjalizacja mniejszą wartością spośród: pozostało do rozliczenia, pozostało do zapłaty
 • Kaucje niepowiązane z dokumentem finansowym i rozliczane z zapisów kasowo-bankowych
 • Kompensata bezpośrednio z ewidencji dokumentów finansowych
 • Koszty i sprzedaż wewnętrzne. MainMenu: Edytuj -> Dekretacja zbiorczo (analogicznie jak w fakturach)
 • Polecenia przelewów PLI – opcja: Dzień roboczy wg kalendarza ustawowego. Jeżeli termin przelewu przypadnie na dzień wolny to bierzemy pod uwagę wcześniejszy dzień roboczy wg kalendarza ustawowego w menu: Kartoteki – Kalendarze.
 • Polecenia przelewów PLI – Płatność Podzielona
 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – dodanie filtru <<ComboBox>> Rodzaj kontrahenta {nabywca, dostawca}

 

Flota samochodowa

 • Raporty: Tankowanie paliwa, Szczegółowe i ogólne rozliczenie paliwa – filtrowanie wg Właściciela. Kolumna Właściciel. Zmiana typu filtru Kontrahent na <<ProShape>>

 

Kadry i Płace

 • Lista płac – tabele: Lista i Pozycje – dodanie kolumny Kwota zadekretowana (analogicznie jak w fakturach)
 • Pracownicy. Dane o zatrudnieniu. Dodanie pola <<ComboBox>> i kolumny: Stanowisko
 • Pracownicy. Dane o zatrudnieniu. Generacja dokumentów do szablonów MS Excel zawierająca wszystkie dane pracownika
 • Słownik: Rodzaje umów. Pracownicy – Dane o zatrudnieniu – dodanie pola i kolumny: Rodzaj umowy

 

Księgowość

 • Dziennik. PopupMenu: Otwórz dokument

 

Magazyn

 • Ewidencja dokumentów: PZ, WZ, PW, RW, ZW. Eksport -> InsERT (analogicznie jak w fakturach)
 • Formularz RW – pole wyboru Budowy – możliwość wskazania pozycji kosztorysowej w formularzu wyboru budowy (analogicznie jak w fakturach)
 • Materiały na magazynach – dodanie kolumny Uwagi.
 • Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie filtrów: Uwagi, Nr kodu kreskowego.
 • Okno zamówienia wewnętrzne. Dostawcy – możliwość przypisywania nowych oraz edycji dostawców również z tego poziomu.
 • PZ, Dostawy na budowę. Kontrola nr dostawy dostawcy – jeżeli dla danego dostawcy już jest taki numer to powiadomienie komunikatem bez blokowowania zapisu dokumentu.
 • Wydruk zamówienia materiałowego zewnętrznego – Data zamówienia wg daty złożenia zamówienia

 

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Dane do płatności – dodanie opcji: Drukuj kod SWIFT, Drukuj IBAN. Obsługa przy pojedynczym zleceniu jak i naliczeniach.
 • Umowy najmu – formularz rozliczenia – jeżeli jest opcja umożliwiająca edycję faktury to wartość rozliczenia też powinna być możliwa do edycji

 

 

Wykonawstwo

 • Alerty mailowe. Formatowanie wg HTML
 • Budowy – zakładki: Wykonawstwo, Dokumentacja projektowa. Dodanie kolumny: Koszt rzeczywisty jednostkowy = Koszt rzeczywisty / Ilość rzeczywista jednostek rozliczeniowych
 • Formularz i wydruk protokołu odbioru. Uwagi z zakresu zrealizowanego wyświetlane w kolumnie Pozycja – ciąg dodawany do nazwy pozycji na końcu po kropce.
 • Formularz zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – poprawa zapamiętywania szerokości kolumn
 • Harmonogram pracy, formularz Uzupełnij kartę pracy. Generacja dokumentów wg szablonów MS Excel z polami: Zasoby, Budowa (nr + temat, jeżeli była wybrana w formularzu Znajdź). Definiowanie dokumentów w menu: Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Karty pracy
 • Harmonogram pracy. Przydziel zaznaczone – formularz przejściowy – dodanie opcji <<CheckBox>> Nadpisz – przy wybraniu tej opcjji usuwa wszystkie wpisy z danego przedziału czasowego i dodaje aktualny
 • Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj zbiorczo – formularz. Dodanie pola <<ComboBox>> Pokaż ilość {planowaną, zrealizowaną, pozostałą do realizacji}. Pamięć wg zalogowanego.
 • Odświeżanie kosztorysu niezależne od zasobu budowy
 • Podwykonawcy budowy – Wyszczególnienie
 • Protokoły odbioru podwykonawców / inwestorów – Znajdź – dodanie filtrów: Budowa, Wartość zrealizowana od… do…,
 • Wydruk protokołu odbioru – zakres i wartość wg poprzedniego protokołu powinny uwzględniać pozycje zakresu zleconego a nie tylko ogólnie pozycje kosztorysowe
 • Wykonawstwo -> Raporty -> Czasochłonność zasobów – dodanie kolumn Dni – prezentacja każdego dnia z liczbą godzin, zdarzeniami, dniami wolnymi.

 

Zasoby

 • Naprawy i serwis – Dodaj koszt – w otwartym formularzu dokumentu finansowego inicjalizacja nabywcy wg kontrahenta zasobu
 • Naprawy i serwis. Import z pliku MS Excel
 • Prośba o przesunięcie zasobu – uniwersalny formularz wyboru budowy – możliwość wskazania również pozycji kosztorysowej