fbpx

Aktualizacja 182.1

Aktualizacja 182.1

Administrator

 • Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – w przypadku nowej miejscowości / poczty nie powinien inicjalizować: Państwo, Województwo, Powiat

Archiwum Zakładowe

 • Parametry archiwum. Tabele dokumentacji aktowej i technicznej. Dodanie funkcji Eksport wg standardu. Dodanie filtrów Data przyjęcia akt od… do…
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Przeliczanie Lp wg aktualnie posortowanych pozycji
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Wydruk strony tytułowej – pod tytułem teczki dodać podtytuł bez stylu Bold.

Finanse

 • Dekretacja wg struktury drzewa
 • Faktury – Drukuj – fakturę w dwóch egzemplarzach oryginał/kopia – umieścić na pierwszym wydruku frazę: ORYGINAŁ a na drugim: KOPIA
 • Formularz dodania korekty dokumentu finansowego kosztowego – kontrola czy od danego dostawcy jest już dokument o takim numerze (analogicznie jak w przypadku zwykłych dokumentów kosztowych)
 • Formularz dodania korekty dokumentu finansowego kosztowego – Pozycje – uwzględniać już wcześniej skorygowane pozycje. Jeżeli po korekcie jest zero to nie prezentować takiej pozycji
 • Formularz faktury kosztowej / sprzedażowej – po wybraniu nabywcy / sprzedawcy automatyczna inicjalizacja pola Jednostka organizacyjna jednostką wybranej firmy tylko gdy jest jedna aktywna jednostka organizacyjna
 • Formularze dokumentów finansowych kosztów i sprzedaży – przy polu CheckBox Zapłacono dodać pole Data zapłaty – inicjalizowane wg dotychczasowych zasad automatycznego umieszczania daty rejestrze płatności.
 • Kasa i Bank. Import – MT940 – obsługa: PA-CO Bank Spółdzielczy
 • Modyfikacje e-faktury
 • Polecenia przelewów PLI – Płatność Podzielona – jeżeli faktura ma kwotę VAT = 0 to traktujemy to jako zwykły przelew 51 zamiast 53 i treść przelewu
 • Polecenia przelewów PLI – Płatność Podzielona – pole PLI_12 – kwota VAT – uwzględnienie kompensat
 • Rachunki sprzedaży/kosztów – obsługa Daty sprzedaży – analogicznie jak w fakturach

Kadry i Płace

 • Kartoteki -> Kalendarze – dolna tabela – Kopiuj/Wklej. Uwzględnianie całego miesiąca lub jednego dnia w zależności od tego czy jest podświetlony cały wiersz.
 • Wklejanie zbiorcze wg zaznaczonych pozycji w górnej tabeli
 • Kartoteki -> Pracownicy – Otwórz -> Zasoby / Materiały. Podczas edycji pracownika i zaznaczeniu opcji Nieaktywny kontrola czy pracownik nie ma na stanie zasobów i materiałów. Jeżeli ma to komunikat: Pracownik ma na stanie zasoby / materiały.
 • Pracownicy. Dane o zatrudnieniu -> Kopiuj/Wklej składniki wynagrodzenia. Kopiuje i wkleja procenty a wartości obliczane automatycznie – tylko do aktualnych okresów zatrudnienia

Magazyn

 • Formularz PZ – jeżeli kursor jest na tabeli to skrót Ctrl+F otwiera formularz Znajdź z indeksu materiałowego
 • Indeks materiałów – Dostawcy – historia zmian {z uwzględnieniem automatów}
 • Indeks materiałów – Dostawcy. Dodanie pola i kolumny: Uwagi. Dodanie pola Data aktualizacji – generowanego automatycznie przy każdej zmianie ceny dostawcy (łącznie z aktualizacją ceny z poziomu faktury, dostawy materiałów). Sortowanie.
 • Indeks materiałów – Ustaw format wyświetlania – dodanie Ilość na stanie – wyświetlana ilość z jedn. miary
 • Indeks materiałów. Format wyświetlania – dodanie: Stan magazynowy {wyświetlany w formie: ilość + jedn. miary}
 • Optymalizacja otwierania formularza dostawy materiałów
 • Raporty – Obroty materiałowe. Po wejściu w raport z poziomu indeksu materiałowego automatycznie otwiera się zakładka Szczegóły. Zakładka Szczegóły – kompozytor kolumn z domyślną kompozycją wszystkich kolumn.

Nieruchomości

 • Rozliczenia – Rozliczenia liczników – dodanie PopupMenu: Przelicz. Przelicza wg operacji masowej wartości netto wraz z generacją składników liczników.
 • Umowy najmu – Liczniki – Odczyty. Dodanie kolumny <<ColCheck>>. Usuwanie odczytów wg operacji masowej. Dodanie PopupMenu: Przelicz. Przelicza wg operacji masowej wartości netto wraz z generacją składników liczników
 • Umowy najmu – MainMenu Edytuj – Wstaw schemat składników liczników. Wg operacji masowej.
 • Umowy najmu – Schematy naliczeń – dodanie pola: Waluta dokumentu finansowego. Jeżeli nie ma to wg dotychczasowej zasady wg formularza umowy najmu
 • Umowy najmu – Schematy naliczeń – Kopiuj/Wklej pomiędzy umowami wg operacji masowej.
 • Umowy najmu. Schematy naliczeń. Obsługa: Forma płatności, Data sprzedaży

Preliminarz

 • Dodanie PopupMenu (za Przejdź do) – Finanse -> Dodaj koszt / sprzedaż -> faktura, rachunek, wewnętrzny, nota obciążeniowa. Inicjalizacja dokumentu finansowego wg kontrahenta i kwoty preliminarza. Po zapisaniu dokumentu finansowego automatyczne ustawienie preliminarza jako wykonane oraz podpięcie dokumentu do preliminarza
 • Serwis Zgłoszenia serwisowe. Opcja przypisywania wartości materiałów bezpośrednio w polu edycji

Wykonawstwo

 • Budowy -> Materiały –> Zestawienie materiałów – dodanie opcji <<PopupMenuCheck>> Pokaż jednostkowo. Dodanie kolumn: Dostawca, Cena jedn.
 • Budowy -> Znajdź -> Terminy – dodanie filtru <<DateTimeCheck: Termin gwarancji od… do… {wg zamówienia w zakładce Szczegóły
 • Budowy – Harmonogram. Sortowanie
 • Budowy – Sprzedaż i koszty – faktury kosztowe – formularz – zakładka Materiał – dodanie kolumny Dodatkowe informacje – za kolumną z nazwą materiału
 • Budowy. MainMenu Realizacja -> Plan / Karty pracy – dodanie menu: Dokumenty – możliwość generacji dokumentów z automatycznym wstawieniem danej budowy do dokumentu i zasobów typu: pracownicy, sprzęt – z zasobów budowy
 • Budowy. Materiał na budowach – dodanie kolumny Dodatkowe informacje
 • Formularz Dodaj zakres zrealizowany zbiorczo. Kolumnę Ilość rodzielić na: Ilość planowana, Ilość zrealizowana, Ilość do realizacji. Likwidacja funkcjonalności pola ComboBox Pokaż Ilość w zamian na interakcję z opcją CheckBox Pokaż tylko pozycje z ilością > 0 wg. Po uzupełnieniu kolumn: Realizacja %, Kwota wg budżetu, Kwota wg umowy – interakcja wg Ilości planowanej.
 • Formularz dodania zasobu budowy – Pracownik, Zasób – możliwość wyboru kilku pozycji (analogicznie jak w przypadku jednostki organizacyjnej)
 • Harmonogram pracy. Dodanie menu: Przenieś przydział. Wytnij przydział – powiązane z Wklej przydział
 • Harmonogram pracy. Przydziel zaznaczone – obsługa dni wolnych z uwzględnieniem opcji blokady obciążeń ponad 100% w Ustawienia -> Karty Pracy
 • Harmonogram pracy. Sortowanie
 • Harmonogram pracy. Wydruk karty pracy. Każdy wydruk zawiera jedną budowę w danym dniu
 • Import kosztorysu z plików – podczas dodawania nowej pozycji do słownika pozycji kosztowych ustawiać ją jako nieaktywną
 • Kosztorys – możliwość przypisywania nazw z ręki
 • Normy materiałowe – materiał wytworzony
 • Raport Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn: Angaż – suma jedn., Angaż – ilość dni pracy łącznie
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy – dolna tabela Zasoby budowy – dodanie kolumn: Koszt planowany, Koszt rzeczywisty, Stopień wykorzystania budżetu
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Karty pracy. Rozbudowa o kolejne pola.
 • Wykonawstwo – Ustawienia – Karty pracy – opcja % nadgodzin w dni wolne
 • Zakres zrealizowany – Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Istnieje zakres zrealizowany do inwestora, Istnieje zakres zrealizowany do podwykonawcy