fbpx

Aktualizacja 183.1

Aktualizacja 183.1

Administrator

 • Administrator – Rejestr wysłanych maili – modyfikacje
 • Pracownicy. Kopiuj-Wklej konfiguracje systemową – uwzględnienie kompozycji kolumn e-TelkomBud
 • Uniwersalny formularz wyboru lokalizacji – interakcja podczas wpisywania miejscowości i poczty – jeżeli wpisywana jest nowa nazwa, której nie ma w bazie to nie powinno być interakcji na to pole po zmianie pól: Państwo, Województwo, Powiat

CRM

 • Kontrahenci, Osoby kontaktowe klientów. Wyślij -> e-mail, SMS. Wg operacji masowej

Finanse

 • Alerty mailowe/SMS przypominające o płatnościach
 • e-faktury. Jako nazwa pliku nr faktury z konwersją znaku / na –
 • Eksport dokumentów do InsERT – wartości typu Kwota do 4 miejsc po przecinku
 • Formularz dodania faktur/rachunków kosztowych/sprzedażowych. Dodanie uniwersalnego pola wyboru Nieruchomość z uwzględnieniem automatycznej dekretacji
 • Formularz dokumentów finansowych kosztowych / sprzedażowych. Pole Konto bankowe – do numeru konta dodanie nazwy banku.
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiał – kompozytor kolumn z domyślną kompozycją wszystkich kolumn
 • Formularz schematu dekretacji – dodanie kolumny Opis: varchar(100). Kolumna widoczna w formularzu przejściowym dekretacji wg schematu ale bez możliwości edycji
 • Formularz schematu dekretacji – dodanie opcji: <<CheckBox>> Schemat dla celów podrzędnych (niewidoczny przy dekretacji)
 • Formularz schematu dekretacji – pozycje – dodanie kolumny <<ColCheck>> Brak edycji %. Przy dekretacji dokumentu finansowego w formularzu przejściowym nie można zmienić %
 • Formularz schematu dekretacji – przycisk Dodaj do schematu [insert] aktywny mimo, że powyżej nie jest wybrane żadne pole – wstawia pustą pozycję
  KP, KW. Drukowanie nazwy drugiej strony – Od kogo:
 • Naprawy i serwis. Formularz dodania faktury kosztowej – pole Jednostka organizacyjna – inicjalizacja wg jednostki org naprawy
 • Optymalizacja wyszukiwania teczek wg daty przyjęcia akt

Flota samochodowa

 • Historia stanu licznika – rejestracja historii zmian – dodawanie, edycja, usuwanie
 • Historia stanu licznika. Sortowanie z pamięcią
 • Raport: Bieżąca eksploatacja – Znajdź – dodanie filtru: Właściciel
 • Raporty -> Tankowanie paliwa – Produkt z kart floty – możliwość wyboru wielu pozycji
 • Tankowania – historia zmian – rejestracja historii zmian dot: dekretuj fakturę: metodą grupowania pozycji, każda transakcja w oddzielnej pozycji; dodanie nowego składnika rozliczenia/faktury

Informatyka

 • Ewidencja zasobów IT. Obsługa (podpięcie już istniejącego) importu z MS Excel, Open Office Calc.

Kadry i Płace

 • Kartoteki -> Pracownicy – Słowniki -> Dokumenty. Obsługa pól dodatkowych

Kontrahenci

 • Automatyczna generacja konta księgowego przy dodaniu kontrahenta

Księgowość

 • Schematy księgowań. Uwzględnienie parametru: Pracownik

Magazyn

Dokumenty magazynowe – formularze – kompozytor kolumn z domyślną kompozycją wszystkich kolumn


Nieruchomości

 • Ewidencja liczników – tabela: Odczyty liczników – Suma FixedRow
 • Umowy eksploatacyjne – Nieruchomości – określenie stawki VAT z jaką pozycje będą refakturowane z możliwością wpisania ciągu znaków np: ZW, NP.
 • Umowy najmu – Rozliczenia – Pozycje – Refaktury – dodanie kolumny Stawka VAT [%]

Rejestr dokumentów

 • Kopiowanie pomiędzy polami wg operacji masowej
 • Przepięcie w procedurach, triggerach i aplikacji pól OPIS (rd_dokumenty)
 • Słowniki -> Pozycje słowników – dodanie koloru czcionki (analogicznie jak w słowniku stanów oferty). Ewidencja dokumentów – wyświetlanie kolorem czcionki wg pozycji słownika.
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów -> Dostęp dla użytkowników – dodanie kolumn: Edycja tylko swoich, Usuwanie tylko swoich. Wg historii zmian wg osoby dodającej
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów – możliwość przypisywania kilku rejestrów zagnieżdżonych

Serwis

 • Katalog usług. Przypisanie procesu EOD wg operacji masowej
 • Zgłoszenia serwisowe – wszystkie zakładki – jeżeli zgłoszenie nie ma powiązanej nieruchomości ani zasobu to nie wyświetlać tabeli Nieruchomości ani Zasobu a Dziennik zdarzeń powinien zajmować całą wysokość

Wykonawstwo

 • Ewidencja budów. Dodanie kolumn: Data zamknięcia, Data anulowania. Znajdź – Terminy – dodanie filtrów: Data zamknięcia od… do…, Data anulowania od… do…
 • Formularz faktury kosztowej – Materiały – Dodaj dostawę na budowę – dodanie kolumny Dodatkowe informacje
 • Formularz uzupełnij kartę pracy – Wypełnij wg planu pracy – opcja umożliwiająca wypełnienie tylko zdarzeń będących nieobecnościami
 • Harmonogram pracy. Etapy – prezentacja ilości jednostek bez względu na to czy jest zaznaczone pole CheckBox Nr budowy. Drukuj karty pracy – wydruk dla dnia aktualnie wskazanego kursorem. Drukuj karty pracy – wydruk etapów i zasobów, które mają wpisy w danym dniu
 • Harmonogram pracy. Pamięć sortowania po wykonaniu operacji
 • Pracownicy – Zaangażowanie – dodanie opcji: Produkcja. Wykonawstwo -> Słowniki -> Dokumenty -> Dokumenty budowy/oferty – dodanie pozycji: Pracownicy zaangażowani w produkcję
 • Zestawienie kart pracy, Czasochłonność zasobów. Dodanie pola: Wartość (0,0000)

Zasoby

 • Formularz edycji zasobu – możliwość zmiany asortymentu pomiędzy wszystkimi rodzajami asortymentu z odpowiednimi komunikatami informującymi o usunięciu danych
 • Import z MS Excel, Open Office Calc – poprawa przeliczania wartości początkowej i całkowitej wg ceny jedn. i ilości. Kontrola: data wejścia na stan zasobu nie może być późniejsza niż data dzisiejsza
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumn: Koszt rzeczywisty, Sprzedaż rzeczywista
 • Wydruk wszystkich protokołów gdzie występuje budowa – prezentacja pełnego tematu budowy