fbpx

Aktualizacja 188.1

Aktualizacja 188.1

Archiwum Zakładowe

 • Wydruk spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji aktowej.
 • Przywrócenie podsumowania (analogicznie jak przy dokumentacji akt osobowych)
 • Wydruk strony tytułowej – znak teczki w takim formacie jak ustawiony w ewidencji

Finanse

 • Eksport płatności do PLI. Dodanie nowego pola do dokumentów finansowych – Wygenerowano PLI: datetime. Kompozytor kolumn, Znajdź: Wygenerowano PLI: ComboBox {nie, tak}, Data generacji PLI: od… do…
 • Faktury korygujące sprzedaży – modyfikacje
 • Faktury. Aktualizacja JPK_FA do wersji 2
 • Finanse – Ustawienia – Wydruk pieczątki kosztowej – dodanie opcji: Pozycja kosztorysowa budowy
 • Noty korygujące
 • Panel windykacyjny. Znajdź – dodanie filtru CheckListBox: Stan dokumentu
 • Raporty: Analiza finansowa, Cashflow. Wyszczególnienie: Jednostka organizacyjna. Dostęp do jednostek do których użytkownik ma dostęp w ramach modułu Finanse. Jeżeli ma uprawnienie: Finanse – Administrator to bezwzględny dostęp do wszystkich jednostek
  Schematy dekretacji. Kolumna Opis – zwiększenie zakresu danych do 500 znaków

Kadry i Płace

 • Formularz Dane o zatrudnieniu – Automatyczne wypełnianie angażu – dodanie przycisku Edycja szczegółowa – otwarcie formularza edycji angażu wg wskazanych dat od… do…
  Import danych o zatrudnieniu z pliku. Dodanie kolumn: Rodzaj umowy, Stanowisko.

Kontrahenci

 • Obsługa spadkobierców

Magazyn

 • Blokowanie edycji, usuwania, dodawania dokumentów magazynowych dla okresów i magazynów dla których istnieje zamknięty remanent. Każda próba edycji powinna być sygnalizowana komunikatem: „Brak możliwości edycji z powodu zamkniętego remanentu”
 • Ewidencja dostaw materiałów na budowy – dolna tabela z materiałami – dodanie kolumny: Nr dokumentu ZW. Formularz Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak dokumentu ZW
 • Formularz zamówienia zewnętrznego – Adres dostawy – dodanie przycisku: Nieruchomość
 • Formularz zamówienia zewnętrznego – wybór osób do kontaktu z firmy zamawiającej – zapamiętanie ostatnio zaznaczonych analogicznie jak np w wypełnianiu kart pracy
 • Magazyn – Ustawienia – Ogólne – <<CheckBox>> Obowiązkowe wskazanie pozycji kosztorysowej budowy podczas przesuwania materiałów.
 • Remanent. Historia zmian.
 • Stany – Materiały na budowach – filtr Budowa – rozbudowa o filtr Pozycja kosztorysowa
 • Ustawienia – Ogólne – dodanie opcji: CheckBox Drukuj nagłówek i stopkę na dokumentach magazynowych

Rejestr dokumentów

 • Potwierdzenie odbioru

Telefony

 • Import bilingu z Orange. Obsługa pliku CSV
 • Import bilingu z pliku Excel. Czas trwania – możliwość podania czasu w formacie: hh:mm:ss lub tylko w wartościach całkowitych (sekundy)

Wykonawstwo

 • Budowy – Wykonawstwo / Dokumentacja projektowa – kolumna Wyszczególnienie – pozycje kosztorysowe unikatowo
 • Ewidencja ofert. Drukuj ofertę. Wg aktualnie wskazanej wersji oferty w zakładce Szczegóły. Kosztorys – Drukowanie oferty wg zaznaczonych pozycji
 • Kadry i Płace – Słowniki -> Zdarzenia. Przypisanie Przedmiotu koszt-sprz. Karta pracy – po uzupełnieniu zdarzenia interakcja na przedmiot koszt-sprz
 • Kosztorys – formularz i ewidencja – dodanie pól: Wartość narzutu, Wartość rabatu. Interakcje w formularzu.
 • Kosztorys. Import z ZUZIA XML. Krotność dotyczy tylko Ilości a nie ceny jedn. wg oferty. Ilość = Ilość x Krotność
 • Podczas wypełniana kart pracy generacja zakresu zleconego tylko gdy jest zaznaczona opcja Karty pracy – Generuj zakres zrealizowany
 • Raport Czasochłonność zasobów – Stawka miesięczna, Stawka jedn. Jeżeli pracownik nie ma angażu do końca miesiąca to powinna być brana pod uwagę stawka z pierwszego dnia miesiąca.
 • Raport: Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn: Ilość dni pracy w dni robocze, Ilość godzin w dni robocze
 • Zlecenia wewnętrzne
 • Zamówienia Zamówienia na zasoby nowe / istniejące. Definiowanie formatów numeracji.
 • Zamówienia na zasoby nowe / istniejące. Wydruk – nagłówek i stopka wg kontrahenta
 • Zasoby Edycja zbiorcza. Przesuń zbiorczo. Podczas przesuwania na budowę obsługa pozycji kosztorysowych analogicznie jak w formularzu edycji
 • Wydruk Spis z natury – dodanie loga w nagłówku

Zasoby

 • Dodanie nowego uprawnienia: Zatwierdzanie prośby o przesunięcie