fbpx

Aktualizacja 189.1

Aktualizacja 189.1

Administrator

 • Kartoteki – Pracownicy. Dostęp wg jednostek organizacyjnych
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika – dodanie filtru <<ComboBox>> Zaangażowanie

Archiwum Zakładowe

 • Spisy zdawczo odbiorcze. Drukuj strony tytułowe – powiększenie czcionki sygnatury
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji: Dokumentacja audiowizualna
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Eksport -> Wykaz spisów do CSV

Finanse

 • Analiza finansowa. Optymalizacja – grupowanie danych po stronie bazy danych
 • Delegacje. Obsługa szablonów analogicznie jak w Fakturach
 • Dodanie nowego uprawnienia w ramach modułu Finanse: Podział na pozycje kosztorysowe. Podział uzależniony tylko od tego uprawnienia. Domyślnie uprawnienie zaznaczone dla wszystkich użytkowników, którzy mają uprawnienie edycji faktury.
 • Dokumenty finansowe. Drukuj -> pieczątkę kosztową – nagłówek i stopka wg standardu ustawień
 • Ewidencja faktur. Kolumna Załączniki. Podwójne kliknięcie otwiera bezpośredni załączniki z pominięciem kontenera załączników
 • Ewidencja kompensat. Edycja (numer, nr kolejny, data wystawienia)
  Faktury korygujące sprzedaży. Poprawa identyfikacji różnic: Ceny jedn i Ilości
 • Finanse -> Słowniki -> Przedmioty koszt-sprz. Historia zmian
 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe. Dodanie opcji: <<CheckBox>> Zaliczaj przedmiot koszt-sprz do wartości zadekretowanej
 • Finanse – Ustawienia – Pozostałe – Edytuj plik graficzny nad stopką… – rozdzielenie na wersję faktury polską i angielską
 • Formularz faktury – Pozycje – Dodaj pozycję z kosztorysu – uniwersalny formularz wyboru budowy – dodanie kolumny Przedmiot koszt-sprz (analogicznie jak w zakładce Dane ogólne przy wyborze budowy
 • Możliwość korygowania korekt dokumentów finansowych z wykluczeniem korygowania pozycji
 • Wydruk faktury sprzedaży. Dodanie: Miejsce wystawienia – wg miejscowości sprzedawcy. Od samej góry przed: Data wykonania usługi

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo. Dodanie opcji: Dodaj korektę faktury, Dodaj korektę rachunku. Automatyczne uzupełnienie pozycji tankowań wg korekty
 • Produkty z kart floty. Dodanie pola przelicznika z innej jednostki [np: kg] na litry. Przy wpisywaniu tankowań wpisujemy kg a system automatycznie przelicza na litry wg tego przelicznika
 • Raport: Bieżąca eksploatacja. Dodanie kolumn: Kwota – benzyna, Kwota – gaz, Kwota – ON
 • Raport: Bieżąca eksploatacja. Dodanie kolumny: Nr inwentarzowy.

Kadry i Płace

 • Kartoteki – Pracownicy – Dane o zatrudnieniu – formularz – Automatyczne wypełnianie angażu – inicjalizacja pól dat od dnia… do dnia… datami skrajnymi angażu pracownika
 • Kartoteki – Kalendarze – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Jednostka organizacyjna

Kancelaria

 • Raporty -> Raport dla klienta. Zakładki: Czynności, Wydatki. Zatwierdzania i Anulowanie do rozliczenia wg operacji masowej

Księgowość

 • Dziennik. Dodanie kolumny Wyszczególnienie (z kosztów wewnętrznych i faktur)
 • Zestawienie obrotów i sald. Pokaż dziennik. Jeżeli jest zaznaczony cały wiersz to prezentuje dla całego wiersza. Jeżeli jest zaznaczona tylko komórka to prezentacja tylko dla komórki

Magazyn

 • Ewidencja zamówień materiałowych zewnętrznych i wewnętrznych. Dodanie kolumny Nr kolejny
 • Formularz dodania zamówienia materiałowego zewnętrznego i wewnętrznego gdy nie ma generacji numeru w tle – kontrola unikatowości numeru zamówienia oraz numeru kolejnego.
 • Formularz zamówienia zewnętrznego. Pola Memo – inicjalizowane wg ostatniego zamówienia i autora
 • Indeks materiałów. Minimalne stany magazynowe – nie wyświetlać magazynów nieaktywnych
 • Wydruk PZ. Dodanie: Nr dokumentu dostarczenia dostawcy
 • Zamówienia wewnętrzne – dodanie opcji: <<RadioButton>> Magazyn
 • Zamówienia zewnętrzne. Realizacja warunkowa. Jeżeli jest ustawiona opcja Wyświetlaj zbiorczo to odpowiedni komunikat: „Nie można zrealizować warunkowo gdy jest zaznaczona opcja: Wyświetlaj zbiorczo”
 • Zamówienia zewnętrzne/wewnętrzne. Otwórz -> Rejestr dokumentów

Nieruchomości

 • Ewidencja liczników. Dodanie kolumn: Najemca, Stawka jedn.
 • Raport prezentujący umowy najmu wraz ze stawkami wynikającymi z aneksu
 • Słowniki -> Media i usługi -> formularz – Schemat wyświetlania – Odczyty liczników – dodanie opcji: Data odczytu od, Data odczytu do. To samo w umowach najmu – formularz – Dane do płatności – Schematy wyświetlania na dokumencie sprzedaży
 • Słowniki – Schematy składników liczników. Formularz dodania schematu – pod polem Nazwa dodanie pola <<ComboBox>> Medium. Uwzględnienie tego medium w Umowach najmu w operacji: Edytuj -> Wstaw schemat składników liczników
 • Umowy najmu. Dodanie funkcji: Usuń schematy naliczeń

Wykonawstwo

 • Atrybuty alarmów. Dodanie opcji <<CheckBox>>: Wysyłaj alerty do prowadzącego budowę, Wysyłaj alerty do przełożonego prowadzącego budowę, Wysyłaj alerty do użytkowników z uprawnieniem: Zadania – dostęp do wszystkich. Likwidacja wyszczególnienie etapów – dodanie jednej pozycji: Zakończenie etapu harmonogramu
 • Automatyczne wypełnianie kart pracy dla niewypełnionych dni.
 • Wykonawstwo – Ustawienia – Karty pracy – Automatyczne wypełnianie: Dzień wypełnienia za poprzedni miesiąc, Budowa, Pozycja kosztorysowa, Przedmiot koszt-sprz. Formularz edycji pracownika – Opcje – <<CheckBox>> Automatyczne wypełniaj kartę pracy
 • Formularz dodania zakresu zrealizowanego zbiorczo. Dodanie <<Edit>> Podziel równo jako Kwota wg budżetu, Podziel równo jako: Kwota wg umowy. Wstawia w pozycje które mają ustawiony CheckBox w kolumnie Wykonawca lub Inwestor
 • Formularz dodania zakresu zrealizowanego zbiorczo. Dodanie <<PopupMenu>> Ustaw we wszystkich pozycjach, Ustaw we wszystkich pustych pozycjach. Wstawia w pozycje które mają ustawiony CheckBox w kolumnie Wykonawca lub Inwestor
 • Import budów z plików. Likwidacja mechanizmów usuwających dane
 • Kosztorys. Historia zmian edycji zbiorczych
 • Kosztorys. Obszary/Kategorie. Dodanie pola ComboBox: Stan oferty. Dany obszar/kategoria widoczna w budowie gdy nie na ma określonego stanu oferty lub ma określony stan oferty należący do frupy zaakceptowana oferta
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Stany budów. Dodanie opcji: Zablokuj dekretowanie sprzedaży
 • Wykonawstwo -> Ustawienia. Wersja wydruku protokołu odbioru podwykonawcy. Wersja wydruku protokołu odbioru inwestora. Wybór spośród zdefiniowanych dokumentów w sekcji: Protokoły odbioru

Zamówienia

 • Zamówienia na zasoby nowe / istniejące. Załączniki
 • Zasoby -> Ustawienia. Opcje alertów mailowych do zamówień.

Zasoby

 • Braki protokołów przekazania/przesunięcia/likwidacji. Prezentacja wszystkich pozycji przy których nie ma protokołu
 • Protokoły przekazania/przesunięcia/likwidacji. Historia zmian: dodanie, edycja, usuwanie
 • Protokoły przekazania/przesunięcia/likwidacji. Przed wydrukowaniem konieczność zapisania protokołu
 • Uniwersalny formularz wyboru zasobu – dodanie żółtego filtra: Dowolne pole
 • Wydruk protokołów przesunięcia, likwidacji. Kolumny: Koszty rzeczywiste, Dekretacja na budowy