fbpx

Aktualizacja 191.1

Aktualizacja 191.1

Administrator

 • Formularz kompozycji kolumn. Jeżeli konfiguracja jest domyślna to dodać frazę: (domyślna)

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Ustawienia – Wydruk raportu wykonania – dodanie opcji <<CheckBox>> Drukuj na jednej stronie kilka spraw
 • Zadania EOD. Dodanie kolumny: Pracownik zatwierdzający poprzednie zadanie

Finanse

 • Cashflow. Uwzględnienie przedmiotów koszt-sprz nadrzędnych i podrzędnych
 • Cashflow. Wyszczególnienie budów – w następnej kolumnie wstawić Stan budowy
 • Dekretacja dokumentów finansowych – rozbudowa o automatyczny podział pomiędzy budowami
 • Ewidencja faktur – pola dodatkowe (Data planowanej płatności) – edycja zbiorcza
 • Faktury. Eksport do ECOD XML
 • Formularz dodania faktury kosztowej – po wybraniu formy płatności typu Gotówka inicjalizacja liczby dni do zapłaty wartością zero i przeliczenie terminu zapłaty
 • Formularz dokumentów sprzedaży – zakładka Materiały – jeżeli numer dokumentu jest generowany w tle to powinna być możliwość wygenerowania WZ
 • Formularz faktury kosztowej – Materiały – Dostawa materiałów na Budowę – formularz inicjalizowany pozycjami zamówionymi u wybranego dostawcy ale jeszcze nie zrealizowanymi
 • Noty odsetkowe, Wezwania do zapłaty, Upomnienia, Przedsądowe wezwania do zapłaty. Wysyłanie e-mailem analogicznie jak e-faktury
  Rejestr płatności – formularz płatności. Kompensaty – jeżeli zaznaczymy ColCheck to autokompensata powinna dotyczyć tylko tych zaznaczonych pozycji.
 • Windykacja -> Upomnienia, Wezwania do zapłaty, Przedsądowe wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe – Historia zmian
 • Wydruk pieczątki kosztowej. W przypadku korekty dodanie notatki: Przed korektą, Po korekcie (Pozycja, Ilość, Cena jedn., Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto)

Flota samochodowa

 • Aktualizacja stanów liczników pojazdów wg pliku GBOX
 • Import zasobów z plików – dodanie kolumn: Termin ważności OC, Termin przeglądu technicznego
 • Raport Tankowanie paliwa. Likwidacja anomalii: Przebieg niezgodny z założonym

Kadry i Płace

 • Ewidencja kart RCP. Dodanie kolumny ColCheck. Zaznacz/Odznacz wszystko. Usuwanie wg operacji masowej
 • Ewidencja RCP. Zaznacz/Odznacz wszystko. Edycja zbiorcza.
 • Import kart RCP z pliku – aktualizacja kart już istniejących
 • Rejestracja Czasu Pracy RCP. Rozbudowa o raporty

Kontrahenci

 • Konta bankowe kontrahentów. Integracja z białą listą podatników

Magazyn

 • Ewidencja zamówień wewnętrznych/zewnętrznych. Dodanie kolumny: Nr Rejestru dokumentów {nr formatowany powiązanego dokumentu w module Rejestr dokumentów}
 • Magazyn – Ustawienia – Ogólne. Kompozytor kolumn wydruku dokumentów magazynowych z dodaniem kolumn: Stawka VAT [%], Wartość VAT, Wartość brutto. Likwidacja opcji: Nie drukuj Ceny jedn. i Wartości na dokumentach PZ, WZ…
 • Materiały na budowach + Znajdź. Budowy – formularz Rozliczenie materiałów. Dodanie kolumny: Nabywca
 • Obroty materiałowe – zakładka: Raport. Dodanie kolumny: Średnia cena jedn. zakupu. Definiuj formuły
 • Zamówienia wewnętrzne. Optymalizacja filtrowania

Nieruchomości

 • Słowniki -> Media i usługi -> formularz – Schemat wyświetlania – Refaktury – dodanie opcji: Nr licznika, Odczyt poprzedni, Odczyt bieżący, Zużycie. To samo w umowach najmu – formularz – Dane do płatności – Schematy wyświetlania na dokumencie sprzedaży
 • Umowy eksploatacyjne. Formularz Nieruchomości w ramach umowy. Podświetlanie całego wiersza (analogicznie jak w umowach najmu)
 • Umowy eksploatacyjne. Rozliczenia – Dokumenty finansowe w rozliczeniu. Obsługa pozycji faktur kosztowych.
 • Umowy najmu – Dane do płatności – dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Mechanizm podzielonej płatności
 • Umowy najmu – formularz – Dane do płatności – dodanie i obsługa pola Odbiorca
 • Umowy najmu – formularz Historii stawek – obowiązkowe powinno być pole wartości a nie ceny jednostkowej.
 • Umowy najmu – Liczniki – Składniki. Dodanie pola Stawka VAT z możliwością wpisania znaków alfanumerycznych. Uwzględnienie stawki VAT podczas generacji dokumentów sprzedaży gdy składniku odczytu licznika mają być wyszczególnione w pozycjach faktury. Obsługa w schematach składników liczników
 • Umowy najmu. Formularz Nieruchomości w ramach umowy. Likwidacja przycisku Pokaż wszystkie media.
 • Ustawienia – Schematy wyświetlenia – dodanie brakującej sekcji z ComboBox

  Wykonawstwo

 • Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów – Rozliczenie materiałów. Dodanie opcji <<PopupMenu>> Ilość do zwrotu taka jak Ilość dostarczona
 • Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów. Kwerenda
 • Budowy – zakładka: Wykonawstwo – kolumna: Wyszczególnienie – dodać wyszczególnienie wpisane w zakresie zleconym
 • Formularz zlecenia podwykonawcy – domyślnie zaznaczony RadioButton: Zlecenie jednostkowe
 • Formularz zlecenia podwykonawcy. Zwiększenie zakresu danych w polach memo x3.
 • Optymalizacja naliczania kosztów rzeczywistych
 • Podwykonawcy budowy. Formularz i wydruk zlecenia w wersji 1. Zmiana frazy na: Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy. Obsługa Prowadzącego w przypadku zlecenia do jednostki organizacyjnej
 • Wydruk protokołu odbioru – skład komisji z nr telefonu

  Zasoby

 • Import asortymentu z pliku Excel. Spalanie na 100 km i mtg rozdzielić na rodzaj paliwa: ON, Benzyna, LPG