fbpx

Aktualizacja 196.1

Aktualizacja 196.1

Administrator

Dodanie informacji o systemie operacyjnym
Formularz nadawania uprawnień. Wygląd -> Cały wiersz
Inwentaryzacja parametrów globalnych
Konfiguracja personalna. Wiersze z ilością dostępnych licencji innym kolorem tła
Kontrahenci – edycja zbiorcza – Nieaktywny – zaznacz/odznacz
Pracownicy. Wyślij -> e-mail, SMS (analogicznie jak przy Kontrahentach)
Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Możliwość dodawania nowych pracowników do Grupy.
Zmiana funkcji wywoływania zdalnej pomocy


Elektroniczny Obieg Dokumentów

Dokumenty magazynowe. Obsługa procesu EOD (analogicznie jak przy fakturach)
Formularz etapu procesu. Dodanie opcji: Dołącz załączniki do e-maila
Podgląd załączników z poziomu sprawy. Możliwość usuwania wg obowiązujących reguł
Ustawienia – dodanie opcji CheckBox: Automatycznie dodawaj dokumenty Teczki budowy do sprawy EOD
Wszystkie ewidencje powiązane z EOD. Rozpocznij sprawę EOD – wg operacji masowej
Zadania EOD. Dodanie kolumn związanych z dekretacją dokumentów finansowych / rejestru dokumentów: Dekretacja Budowa (wg odmiany przypadku), Dekretacja Pracownik, Dekretacja Jednostka org, Dekretacja Nieruchomość, Dekretacja Zasób, Dekretacja Przedmiot koszt-sprz.
Zadania EOD. Menu Otówrz budowę – obsługa również poprzez dekretację Rejestru dokumentów / Dokumentu finansowego.
Zadania EOD. Menu: Edytuj uwagi aktywne również gdy zadanie jest „Oczekujące na przyjęcie” dla zalogowanego – żółte tło z niebieską czcionką


Finanse

Ewidencja faktur. Dodanie kolumny Uwagi pozycji
Ewidencja faktur. Dodanie kolumny: Nr zamówienia materiałowego zewnętrznego
Ewidencja wszystkich dokumentów finansowych. Przeniesienie funkcjonalności z okna Płatności -> Kaucje do Płatności -> Rejestr płatności – Kaucje. Likwidacja menu: Płatności Kaucje. Rejestr płatności – zamiana miejscami tabel: Płatności, Kaucje. Zamiast menu Płatności z dwoma podmenu zastosowac jedno menu: Rejestr płatności.
Finanse – Ustawienia – Pozostałe. <<Edit>> Domyślna j.m. pozycji. Jeżeli nie ma ustawionej to tak jak dotychczas: „usł”. uwzględnienie w naliczeniach i rozliczeniach umów najmu
Formularz faktury sprzedaży – pierwsza zakładka. Dodanie pola Stawka VAT [%] (analogicznie jak w fakturach kosztowych)
Formularz kosztu wewnętrznego – pole Nieruchomość – możliwość wskazania obiektu
Rachunki – ewidencja i Znajdź – obsługa e-faktur analogicznie jak w Fakturach


Flota samochodowa

Formularz dodawania tankowania – pole Nazwa produktu – jeżeli jest tylko jedna pozycja do wyboru to inicjalizacja tą pozycją


Kadry i Płace

Dane o zatrudnieniu pracowników, Stawki zasobów – kontrola unikatowości terminów przy edycji
Dodać opcję Edycja do uprawnienia: RCP – Raport – Saldo.
Kadry i Płace – Słowniki – Zdarzenia – formularz. Obok pola Kierunek RCP dodać <<CheckBox>> Nie uwzględniaj do czasu przebywania
Raport: Saldo RCP. Kolumna Saldo na ostatniej pozycji. Zmiana formuły: Saldo = Czas uwzględniony – Angaż


Kontrahenci

Ewidencja kontrahentów. Dodanie kolumny Nr konta bankowego
Formularz edycji kontrahenta – zakładka: Warunki płatności – dodanie pola ComboBox: Konto do wysyłania e-faktur
Kontrahenci. Wyślij – e-mail. Obsługa załączników


Magazyn

Indeks materiałów. Import z MS Excel. Obsługa kategorii i podkategorii
Indeks materiałów. Import z MS Excel. Obsługa Nr katalogowy dostawcy.
Indeks materiałów. Przenoszenie zaznaczonych do innej kategorii – obsługa kategorii
Stany materiałowe. Kolumna Cena jedn. Jeżeli materiały są wyświetlane unikatowo to średnia ważona wg ilości


Nieruchomości

Automatyczna waloryzacja
Drzewo nieruchomości i ewidencja lokali. Dodanie do kompozytora: Funkcja lokalu
Drzewo nieruchomości. Kompozytor wierszy obiektów i lokali. Dane dodatkowe w kolejności ustawionej w formularzu konfiguracyjnym
Ewidencja nieruchomości. Użytkownicy powierzchni wspólnej wg operacji masowej. Poprawa działania CheckBox nadrzędnych
Ewidencja umów najmu. Dodanie kolumny: Typ naliczenia
Formularz edycji lokalu – likwidacja pól: Stawka miesięczna, Stawka godzinowa
Formularz licznika – pole Medium – autododawanie
Formularz umowy najmu. Historia zmian wszystkich pól z zakładek: Dane ogólne, Dane do płatności
Jednostki rozliczeniowe. Dodanie pola <<ComboBox>> Traktuj jednostkę jako {%}. Uwzględnienie procentu w rozliczaniu umów eksploatacyjnych
Naliczenia. Drukuj fakturę / e-fakturę z rozliczeniem liczników
Umowy eksploatacyjne – formularz – dodanie pola <<ComboBox>> Podział kosztów wg {wartości analogiczne jak w formularzu Lokale w ramach umowy eksploatacyjnej – Rozliczanie kosztów wg}. Obsługa w formularzu rozliczania kosztów w sekcji Podział kosztów – w przypadku gdy jest kilka kryteriów
Umowy eksploatacyjne – Lokale w ramach umowy. Dodanie <<ColCheck>> Nie refakturuj
Umowy eksploatacyjne – Lokale w ramach umowy. Kopiuj/Wklej pomiędzy umowami wg operacji masowej.
Umowy eksploatacyjne – Rozlicz koszty – dolna tabela z rozliczeniem kosztów. Wygląd -> Cały wiersz. Eksport do Excela – wartości w formacie liczbowym
Umowy eksploatacyjne – Rozlicz koszty – integracja dwóch pól i kolumn Kwot obciążających do jednej: Kwota obciążenia. Kwota obciążenia zlokalizowana za Najemcą. Procedura SQL integrująca dwa pola do jednego
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumenty finansowe w rozliczeniu – obsługa kosztów wewnętrznych
Umowy najmu – formularz. Dane do płatności – dodanie <<ComboBox>> Wersja {polska, angielska}
Umowy najmu – Historia stawek. Historia zmian.
Umowy najmu – historia zmian wszystkich pól i zakładek w formularzu edycji umowy
Umowy najmu – Kolumna + Znajdź – Dodanie filtru: <<ComboBox>> Działalność {Wynajem, Najem}
Umowy najmu – Rozliczenia – Refaktury – Jeżeli kwota po uwzględnieniu zaliczek wychodzi ujemna to zamiast korekty – dodawać pozycję minusową do zwykłej faktury
Umowy najmu – Znajdź – zamiast sekcji Nieruchomość zastosować uniwersalne pole wyboru nieruchomości z możliwością wyboru wielu
Umowy najmu. Edycja zbiorcza – Dane do płatności. Edycja konta bankowego
Umowy najmu. Podczas aktualizacji stawek wg GUS poprawa generacji historii stawek. Zmiana nazwy Historii stawek na: Harmonogram stawek
Umowy najmu. Wklej schemat naliczeń, Usuń schemat naliczeń – przeniesienie do menu głównego Edycja. Usuń schemat naliczeń – formularz pośredni z wyborem typu naliczenia
Uwagi obiektu, Symbol. Wyświetlanie w wierszu obiektu w drzewie nieruchomości i w ewidencji obiektów jako kolumna
Zawiadomienie o wysokości opłat – konfigurowalne pole uwag
Zużycie liczników. Pamięć poszczególnych zużyć


Preliminarz

Obsługa ofert
Preliminarz – Ustawienia – Pola obowiązkowe
Preliminarz. Nie działają alerty przy starcie systemu. Sprawdzenie alertów mailowych
Zakładki: Dzień, Miesiąc. Poprawa kompozycji kolumn. Domyślnie otwierana zakładka: Zestawienie.


Rejestr dokumentów

Dekretacja – Dokument – formularz wyboru. Dodanie filtru <<ComboBox>> Rejestr.
Dekretacja – Pracownik – uniwersalny formularz wyboru pracownika. Jeżeli zaznaczam jednego <<ColCheck>> a następnie filtruję i zaznaczam drugiego to nie pamięta wcześniej zaznaczonego. Poprawa
Dodanie uprawnienia w ramach modułu Rejestru dokumentów: Załączniki (podgląd, edycja, usuwanie)
Formularz definicji Rejestru – obok pola Proces EOD dodać: <<CheckBox>> Pole obowiązkowe
Formularz definiowania rejestrów. Dodanie opcji: Kontrola unikatowości. Podczas dodania dokumentu system tylko informuje o już istniejącym wpisie i pozwala dodać
Formularz dekretacji dokumentu. Po wyborze budowy powinna zainicjalizować się: Umowa ramowa z inwestorem oraz Pracownik (Prowadzący budowę)
Formularze: Dekretacja, Znajdź. Uzależnienie widoczności pól od parametrów GLOB_Moduly z dynamicznym rozmieszczeniem pozostałych pól. Budowa, Etapy, Umowa ramowa, Nazwa dokumentu – wg Wykonawstwo. Nieruchomość wg Nieruchomości. Zasób, Zamówienie na ist. zasoby, Zamówienie na nowe zasoby – wg Zasoby. Zamówienie zew, Zamówienie wew. wg Magazyn
Jeżeli jest ograniczony dostęp do pola nie nie powinna być widoczna również kolumna w ewidencji
Słowniki – Rejestry dokumentów – Dostęp dla użytkowników. Doodanie filtrów: <<Edit>> Nazwa, <<ComboBox>> Aktywny {tak, nie}
Słowniki – Rejestry dokumentów – Interakcje. Obsługa pól typu: Kontrahent, Jednostka organizacyjna, Pracownik
Znajdź – Dekratacja – obsługa wszystkich dekretacji. Ewidencja – obsługa kolumny Dekretacja na zasób
Zwiększenie zakresu pól typu Inne do 300 znaków


Serwis

Raport szczegółowy. Dodanie kolumn: Zasób (z numerem rejestracyjnym i inwentarzowym), Nieruchomość, Liczba dni od zgłoszenia do zamknięcia


Wykonawstwo

Budowy – zakładka Szczegóły. Modyfikacje
Budowy. Likwidacja menu: Realizacja -> Otwarcie zlecenia
Budowy. Sprzedaż materiałów wytworzonych
Budowy. Usuń aneks – jeżeli jest ustawiony Zakres: Umowa to nie powinno być możliwości usunięcia umowy jako aneks
Budowy. Zakładka Gantt – jeżeli nie ma zaznaczonego żadnego z etapów ColCheck to prezentacja wszystkich
Budowy. Zakładka Wykonawstwo. Dodanie słownika: Kategorie zasobów. Automatycznie dodawaj do nowych budów (wg odmiany przypadku)
Dodanie faktury sprzedażowej wg. protokołu odbioru. Jeżeli jest ograniczenie wydruku do budowy/obszaru/kategorii to powinien być podział na pozycje kosztorysowe
Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumny: Data zawarcia umowy ramowej
Ewidencja umów ramowych z inwestrem / podwykonawcą. Dodanie kolumn wg odmian przez przypadki: Nr budowy, Temat budowy, Prowadzący budowę. Jeżeli umowa jest powiązana z kilkoma budowami to po średniku.
Faktura kosztów z protokołem odbioru. Rozbicie pozycji faktury na różne stawki VAT
Formularz dekretacji dokumentu w module Rejestr dokumentów. Po wyborze budowy inicjalizacja pola Nazwa dokumentu wg powiązania w słowniku: Wykonawstwo -> Słowniki -> Nazwy dokumentów. Jeżeli dany Rejestr posiada kilka powiązanych nazw dokumentów to inicjalizacja pierwszym dowolnym
Formularz faktury sprzedaży – zakres danych w zakładce Zakres zrealizowany. Protokoły wg: zamawiający = nabywca faktury. Pozycje wg: tych samych reguł co protokoły a puste pozycje wg: inwestor budowy = nabywca faktury
Generacja faktur kosztowych na podst. kart pracy dla pracownika powiązanego z działalnością gospodarczą. Po powiązaniu faktury kosztowej z usuwane są koszty z kart pracy aby wykluczyć dublowanie kosztów. Uwzględnienie kilku pracowników powiazanych z tą samą działalnością gospodarczą.
Generacja kosztorysu wg. planu kont księgowych. Pozycje kosztorysowe bez głównego nr konta księgowego budowy
Generacja sprawy EOD wg budowy – w opisie sprawy EOD generować: Termin projektu, Termin wykonawstwa. E-maile o zadaniach EOD – dodanie opisu sprawy
Import kosztorysu z pliku Excel. Dodanie kolumny Uwagi
Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do protokołu odbioru z inwestorem to nie powinien mieć dostępu do tych protokołów również z poziomu Budowy w menu: Dokumenty -> Otwórz protokoły odbioru z inwestorem
Kosztorys. Generacja dokumentów wg szablonu Excel. Dane analogiczne jak z poziomu budowy + Budżet czasowy, nazwa pozycji kosztorysowej itp.
Nowe uprawnienia w ramach modułu Wykonawstwo: Zadania i Oferty – Ogranicz dostęp {edycja}, Zadania i Oferty – Rozszerz dostęp {edycja}.
Oferty. Zmiana etykiety: Termin złożenia -> Termin złożenia oferty
Teczka budowy – formularz – nieobowiązkowe pole Rodzaj {przychodzący, wychodzący, wewnętrzny}. Formularz dekretacji w module Rejestr dokumentów – usnięcie pól: Rodzaj, Jest w teczce (domyślnie tak)
Teczka budowy. Zmiana etykiet: Data nadania -> Data dokumentu, Temat -> Opis dokumentu
Umowy ramowe – Załączniki – do domyślnego katalogu ustawionego w Wykonawstwie
Uniwersalny formularz wyboru budowy. Dodanie kolumny: Prowadzący (za Tematem)
Uprawnienie w ramach modułu Wykonawstwo: Aneksy {edycja, usuwanie}
Zestawienie kart pracy – Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Nadgodziny