fbpx

Aktualizacja 197.1

Aktualizacja 197.1

Administrator

 • Import danych z plików Excel, Calc OpenOffice. Formularz pośredni – ustawienie formatu daty
 • Uniwersalne formularze wyboru z możliwością wyboru wielu. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Alerty mailowe z załącznikami. Nazwy załączników bez pieczątki czasowej
 • Edytor treści alertów mailowych

Finanse  

 • Cashflow – Szczegóły sprzedaży/kosztów rzeczywistych – dodanie kolumny: Budowa (wg odmiany przez przypadki): nr budowy + temat
 • Filtrowanie wg Przedmiotów kosztowo-sprzedażowych z możliwością wyboru wielu
 • Kolumna Suma roku. Jeżeli jest wybrana część roku (np. 3 miesiące) to w Szczegółach kosztów powinny być prezentowane tylko dane dot. tej sumy tych 3 miesięcy a nie cały rok
 • Formularz dekretacji. Podziel proporcjonalnie wg – dodanie: wartość budowy wg umowy, wartość budowy wg budżetu
 • Formularz specyfikacji do zaliczki. Inicjalizacja kontrahenta wg jednostki organizacyjnej zalogowanego zamiast wg macierzystej (analogicznie jak w fakturach)
 • Kasa i Bank. Import z MT940 i innych – jeżeli jest kilka zapisów na tą samą kwotę i z tą samą datą to nie importuje. Powinien importować. Identyfikacja nr transakcji
 • Kasa i Bank. Import z MT940 ING – nr konta bankowego wg pola 38 bez kodu kraju
 • Wydruk dokumentów: Kompensaty, wszystkie windykacyjne: zamiast: pieczęć, podpis – powinno być: wystawił
 • Wydruk faktury. Poprawa przechodzenia danych PKWiU poza granicę kolumny

Flota samochodowa

 • Faktury – Paliwo – Znajdź – Wyświetl wg waluty oryginalnej – uwzględnienie również faktur
 • Import tankowań z pliku Excel. Dodanie kolumny: Kod waluty. Jeżeli nie ma wartości to waluta domyślna. Kurs wg faktury.
 • Poprawa błędu usuwania faktury

Magazyn

 • Stany – Materiały planowane. Dodanie menu: Edutuj -> Usuń z zamówienia zewnętrznego, Usuń z zamówienia wewnętrznego. Wg operacji masowej. Wraz z kontrolą czy można usunąć

Nieruchomości

 • Dodawanie faktury sprzedaży z umów najmu i naliczeń – poprawa inicjalizacji pola Nieruchomość w przypadku gdy odczyt licznika dotyczy lokali podpiętych pod jeden obiekt nadrzędny
 • Rozliczenia – Rozliczenia liczników. Kolumna Zużycie – tło kolorem czerwonym jeżeli zużycie przekroczyło założoną wartość max
 • Umowy najmu – formularz – Dane do płatności – przy gotówce widoczne terminy płatności
 • Umowy najmu – Schematy naliczeń – Grupy refaktur. Kopiuj / Wklej wg operacji masowej. usuwanie wg operacji masowej. Analogicznie jak dla schematów naliczeń z tym że przy usywaniu wybieramy główne medium.

Preliminarz

 • Edytor treści alertów mailowych
 • Formularz dodania pozycji preliminarza – pole waluta inicjalizowane walutą domyślną
 • Preliminarz – zakładka Miesiąc. Szerokość kolumn ustawiana zbiorczo np. przez przesunięcie szrokości jednej z tabel.

Rejestr dokumentów

 • Formaty numeracji. Likwidacja blokady uniemożliwiającej w schemacie numeracji umieszczenia dówch różnych pozycji tego samego typu – np: kontrahent 1 i kontrahent 2
 • Formularz dekretacji. Likwidacja interakcji na umowę ramową po wyborze budowy
 • Formularz dekretacji. Możliwość edycji poszczególnych komórek po dwukliku (analogicznie jak w dekretacji faktur)
 • Otwórz – Ofertę (pod Budową)
 • Powiązanie pól z Teczką budowy
 • Słowniki – Rejestry – formularz – przy polach typu kontrahent dodanie kolumny <<CholCheck>> Wg wielofirmowości. W takim polu będą wyświetlały się tylko kontrahenci w ramch wielofirmowości jeżeli taka jest lub firma macierzysta

Wykonawstwo

 • Budowy – Harmonogram. Dodanie kolumny: Nr kolejny.
 • Formularz budowy. Sekcja: Inwestor. Zmiana kolejności: Inwestora i Umowy ramowej. Po wyborze Inwestora nie powinna inicjalizować się umowa ramowa tylko zawężenie zakresu danych w polu ComboBox. Ale po wyborze umowy ramowej inicjalizacja Inwestora
 • Formularz kosztorysu – tabela przedmiotów koszt-sprz – kolumna Jedn. miary – możliwość wyboru z ComboBox jednostek rozliczeniowych. Działanie analogiczne jak w formularzu zasobu budowy w zakładce Zakres zlecony
 • Karty pracy. Jeżeli budowa dotyczy nieruchomości to dekretacja kart pracy również na tą nieruchomość
 • Kosztorys, Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo. Integracja z Preliminarzem
 • Edycja zbiorcza. Dodanie pól <<Edit>> Całkowita wartość wg budżetu, Całkowita wartość wg umowy/oferty. Proporcjony podział na poszczególne pozycje kosztorysowe wg wartości budżetu/umowy
 • Kategorie/Obszary. Dodanie pól: Jedn. miary, Ilość. Na wydruku oferty Cena jedn. kategorii/obszaru jako: Wartość/Ilość.
 • Moja karta pracy
 • Nowe uprawnienia w ramach modułu Wykonawstwo: Oferty – dostęp wg jednostek organizacyjnych (przejęcie z Oferty – dostęp, ustawienie historii pracowników, jednostek i stanowisk), Oferty – dostęp wg prowadzącego, Oferty – dostęp wg zasobu, Zadania – dostęp wg jednostek organizacyjnych (przejęcie z Zadania – dostęp, ustawienie historii), Zadania – dostęp wg prowadzącego, Zadania – dostęp wg zasobu
 • Plan pracy -> Rozliczenie godzin pracy – Znajdź – dodanie filtru z pamięcią: <<CheckBox>> tylko aktywne jednostki organizacyjne. Filtr dotyczy wszystkich trzech zakładek
 • Raport Czasochłonność zasobów. Znajdź – dodnaie filtru Przedmiot koszt-sprz z możliwością wyboru wielu. Filtr ma tylko wyświetlać w wyszczególnieniu te przedmioty ale nie ma wpływać na resztę
 • Teczka budowy. Kontrola dostępu do faktur kosztowych i sprzedażowych spójna z zakładką Sprzedaż i koszty. Dodanie opcji w Ustawieniach: Uzupełniaj teczkę budowy o faktury
 • Uzupełnij kartę pracy. Uzupełnij nieobecności wg planu pracy. Powinien uwzględniać zdarzenia tylko z opcją Nieobecność
 • Wydruk oferty. Kompozytor kolumn. Opcja wydruku pozycji kosztorysowych bez ceny jedn. i wartości

Zasoby

 • Dodanie uprawnień w ramach modułu Zasoby: Przesuwanie zasobów do pracownika, Przesuwanie zasobów do magazynu, Przesuwanie zasobu na budowę, Przesuwanie zasobu na nieruchomość, Przesuwanie zasobu do kontrahenta. Obsługa w formularzu zasobu jak i w prośbie o przesunięcie
 • Gospodarka zasobami – Ustawienia – Ogólne. Dodanie opcji: <<ChechBox>> Wyślij e-mail o zmianie użytkownika zasobu na adres <<Edit>>, <<CheckBox>> Wyślij e-mail o likwidacji zasobu na adres <<Edit>>
 • Naprawy i serwis. Dodaj koszt – dodać: skojarz z fakturą, skojarz z rachunkiem
 • Wszystkie ewidencje zasobowe. Dodanie kolumn: Termin preliminarza, Temat preliminarza. Tylko pozycje w trakcie realizacji. Jeżeli termin preliminarza jest alertowany (powiadomienia) to nowo dodane komórki kolorem tła czerwonym
 • Wszystkie ewidencje zasobowe. Znajdź – <<CheckBox>> Uwzględnij historię – dotyczy wszystkich użytkowników (pracownicy, magazyny, nieruchomości, budowa, kontrahent)