fbpx

Aktualizacja 199.1

Aktualizacja 199.1

Administrator

Kartoteki – Pracownicy/ Legenda interaktywna na filtrowanie
Kontener załączników. Dodanie kolumny: Wielkość [MB] z sumowaniem w kolumnie FixedRow
Optymalizacja naliczania kosztów rzeczywistych pracowników i innych zasobów
Pracownicy – Znajdź – zamiana typu filtru Kontrahent na <<ProShape>>


Archiwum Zakładowe

Wydzielanie dokumentacji technicznej. Dodanie opcji wydruku <<CheckBox>> Pokaż obiekty. Dodanie filtru do formularza Znajdź


Elektroniczny Obieg Dokumentów

EOD i Preliminarz. Konfiguracja alertów e-mail – dodanie opcji <<CheckBox>> Podwójna interlinia
Konfiguracja alertów e-mail – dodanie opcji: Personel zadania
Konfiguracja alertów mailowych – Treść – uzupełnienie o kontrahenta sprawy


Finanse

Analiza finansowa – likwidacja zakładki: Cała firma
Dokumenty finansowe. Rejestrowanie w historii zmian zaznaczenia pola: Zapłacono
Finanse – Ustawienia – Automatyczna kompensata dokumentów korygujących
Raporty – Analiza finansowa – Znajdź – dodanie filtru Przedmiot koszt-sprz (analogicznie jak w Cashflow)


Flota samochodowa

Import tankowań z plików. Identyfikacja nr rejestracyjnego bez spacji – zarówno po stronie pliku jak i bazy danych
Import tankowań. Nr karty floty i nr rejestracyjny – identyfikacja bez spacji zarówno w bazie jak i w pliku
Opony. Znajdź – filtr Stan w postaci CheckListBox z działaniem wg sumy logicznej


Kadry i Płace

Kadry Płace – Raporty – Wykorzystanie urlopów. Optymalizacja
Pracownicy – Zastępstwa – powinno dot. również uprawnień i dostępów do jednostek – suma logiczna uprawnień i dostępów siebie i wszystkich, których aktualnie zastępuję
Magazyn Ustawienia. Dodanie opcji: ZW: wyświetlaj pozycje materiałów zbiorczo


Nieruchomości

Automatyczne naliczenia
Ewidencje: Obiekty, Lokale. Edycja pojedynczych pozycji wg uprawnień obowiązujących w drzewie nieruchomości
Formularz edycji umowy najmu. Jeżeli nie ma określonego formatu numeracji to nie prezentowac pola Nr kolejny w trybie edycji
Jeżeli data początku/końca obowiązywania umowy najmu jest później/wcześniej niż data pocztątku/końca rozliczenia to w pozycji faktury jako DATĘ OD/DO należy przyjąć datę pocztątku/końca obowiązywania umowy najmu
Poprawa generacji faktury walutowej
Raporty: Rozliczenie eksploatacji, Budżet nieruchomości. Zakres danych wg dostępu do nieruchomości
Umowy najmu – dodanie zakładki Preliminarz
Ustawienia. Dodanie zakładki: Zawiadomienie o wysokości oplat – <<Memo>>. Podczas wydruku zawiadomienie – formularz przejściowy z wypełnionym polem <<Memo>> wg ustawień z możliwością zmiany. Umieszczenie treści na wydruku na końcu dokumentu pod Uwagami. Na końcu dodanie Wystawił + zalogowany (analogicznie jak w dokumentach windykacyjnych)


Rejestr dokumentów

Dekretacja dokumentu do Teczki budowy. Uwagi teczki budowy = Opis Rejestru dokumentów
Ustawienia – Pocztowa Książka Nadawcza – dodanie pola <<ComboBox>> Nadawca {zakres danych: kontrahent 1, …, kontrahent 4, jednostka organizacyjna 1, …, jednostka organizacyjna 4, pracownik 1, …, pracownik 10}. Jeżeli nie ma ustawionej to firma macierzysta


Wykonawstwo

Definiowanie dodatkowych pól. Dodanie 3 dodatkowych typów: pracownik, jednostka org, kontrahent
Dodanie uprawnień w ramach modułu Wykonawstwo: Karty pracy – dostęp wg jednostek organizacyjnych, Karty pracy – dostęp wg budów. Uprawnienia Planu pracy analogiczne jak Kart pracy. Uprawnienia mają zastosowanie w: Zestawieniu kart pracy i Uzupełnij kartę pracy. Moja karta pracy bez zmian, tak jak dotychczas
Ewidencja ofert/budów – kompozytor kolumn – dodanie: Przedmioty kosztowo-sprzedażowe rzeczywiste
Formularz podwykonawcy budowy. Zmiana kolejności i interakcji pól: Podwykonawca i Umowa ramowa – analogicznie jak w formularzu budowy
Formularz zasobu budowy: zwiększenie zakresu pola Uwagi, zmiana pola na Memo
Jeżeli budowa na Stan z opcją zakazu dekretacji kosztów to nie powinno być możliwości przesuwania zasobów na taką budowę
Kasa i Bank. Otwórz -> Dokumenty finansowe
Modyfikacja dostępu do budowy KARTA PRACY. Dostępna tylko do wypełniania karty pracy wraz z zestawieniem karty pracy tylko swoich wpisów
Moja karta pracy – zmiana koloru tła dni wolnych z czerwonego na szary
Raport: Czasochłonność zasobów – dodanie do kompozytora kolumn: Miesiące
Ustawienia alertów. Dodanie opcji: Prowadzący ofertę
Uzupełnij kartę pracy. Uzupełnij nieobecności wg planu pracy. Powinien uzupełniać unikatowo – jeżeli już jest zdarzenie w danym dniu to nie uzupełnia
Uzupełnij plan pracy – możliwość edycji dni wolnych


Zasoby

Formularz naprawy w trybie edycji. Pole Data przyjęcia do naprawy – możliwe do edycji w dowolnym zakresie czasowym. Edycja Nr naprawy oraz Nr kolejnego w polach Edit
Naprawy i serwis – dolna tabela Części – dodanie PopupMenu: Generuj części wg pozycji faktury / rachunku
Uprawnienie: Zasoby – Dostęp.edycja nie powinno blokować Historii użytkowników w ewidencji