fbpx

Aktualizacja 206.1

Aktualizacja 206.1

Elektroniczny Obieg DokumentówFormularz edycji personelu etapu EOD – dodanie opcji: Pracownik 1 (nazwa pola), Pracownik 2 (nazwa pola), …, Pracownik 5 (nazwa pola) ofert i budów zdefiniowany w danych dodatkowch, Pracownicy ofert i budów zdefiniowani w zakładce Wykonawstwo. Rozdzielenie prowadzącego zadanie na: prowadzący ofertę, prowadzący budowę
Zadania EOD. Znajdź – pola pracowników w formie <<ProShape>>. Dodanie filtru: Prowadzący sprawę
FinanseEdycja pozycji faktury powiązanej z kilkoma dekretacjami. Nie usuwamy dekretacji ale dzielimy proporcjonalnie kwotę pozycji faktury
Ewidencja faktur. Dodanie kolumny Uwagi dekretacji
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – Stany dokumentów finansowych – definiowanie kolorów czcionki z inicjalizcją domyślnych tak jak jest obecnie
Finanse – Zaliczki. Dodanie pola GTU {wybór jednego}. Automatyczne uzupełnienie pozycji faktury dodawanej wg danej specyfikacji do zaliczek
Finanse –> Ustawienia -> Import i Eksport – OPTIMA – dodanie pól: <<Edit>> ID bazy źródłowej <BAZA_ZRD_ID>, <<ComboBox>> ID bazy docelowej <BAZA_DOC_ID> {nazwa skrócona kontrahenta, symbol kontrahenta, identyfikator kontrahenta}. Domyślnie ustawić tak jak to jest obecnie generowane
Formularz dekretacji dokumentu finansowego. Dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa {za kolumną Temat budowy}
Formularz zapisu kasowo-bankowego. Funkcja: Dodaj jako kontrahenta – formularz przejściowy z dwoma Button: Dodaj nowego, Skojarz z istniejącym. Przy skojarzeniu z istniejącym uzupełnienie konta bankowego analogicznie jak przy dodaniu nowego
Jeżeli jest opcja wymuszenia podania przyczyny korekty to po zatwierdzeniu faktury korygującej powinno pojawić się formularz z polem <<Memo>> Przyczyna korekty. Po wpisaniu automatyczne dodanie do wyszczególnienia faktury od nowego wiersza jako: PRZYCZYNA KOREKTY: + Memo.
Kasa i Bank – Zapisy kasowo-bankowe. Eksport wyciągów bankowych do pliku SYMFONIA
Kasa i Bank. Import z MT940 i innych – jeżeli jest kilka zapisów na tą samą kwotę i z tą samą datą ale bez nr transakcji to importować
Kasa i Bank. Import z MT940. Uwzględnienie znaków niezgodnych z założonym kodowaniem
Kontrahenci – Warunki płatności – dodanie pola: Procedura podatkowa JPK {z możliwością wyboru wielu}. Automatyczna inicjalizacja faktury sprzedażowej jeżeli nabywcą jest dany kontrahent.
Migracja materiałów z/do magazynów. Automatyczna dekretacja na jednostkę org. magazynu
Raport Cashflow. Definiowanie filtrów
Uniwersalny formularz wyboru dokumentu finansowego. Dodanie kolumny Wyszczególnienie (przed Indeksem)
Wydruk faktur, rachunków oraz dokumentów windykacyjnych – Wystawił – pod nazwiskiem wydrukować stanowisko pracownika
Zapisy kasowo-bankowe. Import z plików. Jeżeli w pliku jest Nr transakcji (Nr obcy) to identyfikacja zapisu tylko wg tego kryterium.
Zapisy kasowo-bankowe. Import z plików. Jeżeli zapis jest rozliczany z dokumentem to uzupełnienie właściowego podmiotu
Zapisy kasowo-bankowe. Zakładka Dokumenty finansowe – dodanie kolumny Kwota brutto (przed Pozostało do zapłaty)
Flota samochodowaPo dodaniu manualnym pozycji tankowań i automatycznym przypisaniu pozycji faktury – poprawa generacji Lp przed nazwą pozycji faktury – teraz cały czas generuje „1.”
Kadry i PłaceEksport kart pracy do RCP Symfonia. Jeżeli w karcie pracy nie ma godzin od… do… to sczytujemy z angażu
Karty pracy. Eksport -> RCP Symfonia
KontrahenciFormularz kontrahenta – zakładki zwinięte do kolejnych wierszy
KsięgowośćFormularz schematu księgowań. Możliwość wyboru kilku przedmiotów koszt-sprz
MagazynFormularz RW. Sortowanie kolumn w tabeli Materiały na magazynie. Przejście tabulatorem z pola „Materiał” do „Ilość do wydania” i z powrotem
Formularz zamówienia zewnętrznego – tabela materiałów zamówionych – dodanie kolumny: Symbol {za kolumną Nazwa materiału}
Wydruk zamówienia zewnętrznego – rozszerzenie kolumny Symbolu materiału
NieruchomościDrzewo nieruchomości. Plan – załączniki domyślnie do ustawionego katalogu
Ewidencja liczników – kolumna: Najemca. Jeżeli licznik nie jest przypisany do umowy najmu to wyświetlenie najemcy wg aktualnej umowy najmu lokalu powiązanego z danym licznikiem
Ewidencja lokali – Znajdź – dodanie uniwersalnego pola wyboru <<ProShape>> Obiekt {z możliwością wyboru wielu}
Ewidencja lokali. Dodanie kolumny: Nazwa obiektu
Ewidencja umów najmu – dodanie kolumn + formularz Znajdź z formularza edycji – Dane do płatności: Media i usługi wg ilości i ceny jedn., Liczniki wg ilości i ceny jedn., Sumowanie wg media/usługi, Automatyczny podział wg okresu trwania umowy, Automatyczne rozliczanie zaliczek
Ewidencja umów najmu. Dodanie kolumn dot. wynajmowanych lokali: Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu
Ewidencja umów najmu. Kolumny: Powierzchnia netto / wspólna / brutto. Uwzględnienie NULL aby sumowało. Sumy w wierszu Fixed
Formularz dodania/edycji licznika. Jeżeli dla danego medium istnieje już licznik o takim numerze to komunikat powiadamiający: „Istnieje już licznik o takim numerze. Czy na pewno chcesz dodać ten licznik ???”
Formularz lokale w ramach umowy najmu. Dodanie PopupMenu: Rabat [%] dla każdego medium niezależnie. Uwzględnienie na fakturze sprzedaży w rozliczeniach i naliczeniach
Jeżeli medium jest sumowane i wszystkie sumowane lokale podlegają pod jeden obiekt to jako pomieszczenie generować ulica + nr domu.
Książka Obiektu Budowlanego – IV. Dane techniczne – zwiększenie zakresu pola Opis
Liczniki. Jeżeli kopiujemy licznik główny to automatyczna podmiana licznika głównego na kopię licznika głównego we wszystkich kopiach podliczników
Liczniki. Kopiowanie liczników wg operacji masowej
Media i usługi. Formuły
Naliczenia – Pozycje – dodanie kolumny: e-faktura
Odczyty liczników przez www
Powierzchnia wspólna. Modyfikacje
Raport: Rozliczenie liczników. Dodanie kolumny: Najemca (za Odbiorcą. Wg nieruchomości przypisanej do umowy najmu). Znajdź: <<ProShape>> Najemca, <<CheckBox>> Nie prezentuj kopii liczników,
Raporty: Bilans współwłaścicieli. Przedmiot koszt-sprz niewymagany. Sumy przenieść do Fixed
Umowy eksploatacyjne. Obsługa medium predefiniowanego Eksploatacja
Umowy eksploatacyjne. Rozlicz koszty – Odczyty liczników – Wygląd – uzupełnić o wszystkie brakujące funkcje + Eksport, liczniki główne czcionką Bold
Umowy najmu – edycja zbiorcza – Typ naliczenia – dodanie <<CheckBox>> Wyczyść
Umowy najmu – Operacje – Zmień stawki lokali dla zaznaczonych umów. Likwidacja opcji <<CheckBox>> Zmień tylko wypełnione stawki
Umowy najmu – Rozliczenia – formularz – tabela Refaktury – dodanie PopupMenu: Otwórz rozliczenie eksploatacji
Umowy najmu – wszystkie zakładki – poprawa pamięci opcji: Wygląd -> Cały wiersz
Umowy najmu / eksploatacyjne. Definiowanie dodatkowych pól
Umowy najmu. Dodanie <<PopupMenu>> Nowy najemca {pod Edytuj}. Otwarcie formularza dodania umowy zainicjalizowanego wg wskazanej umowy (oprócz Najemcy). Po zapisaniu umowy skopiowanie do nowej wg poprzedniej: nieruchomości, liczników, schematów, grup mediów.
SerwisSłownik – Katalog usług – definiowanie: Wartość usługi, Cena jedn. robocizny / godz. – ogólnej oraz dla poszczególnych kontrahentów dodawanych w dolnej części formularza. Inicjalizacja na Wartość usługi w formularzu edycji zgłoszenia. Interakcja: Wartość usługi = Koszt materiałów + Koszt robocizny
WykonawstwoBudowy – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Pracownik występuje w dowolnym miejscu budowy (prowadzący, zasoby, dane dodatkowe)
Formularz Uzupełnij kartę pracy. Kolor tła dni wolnych taki jak w Mojej karcie pracy
Formularz zlecenia podwykonawcy w wersji 1 – pole Miejscowość wg zlecenidawcy
Harmonogram. Formularz edycji etapu. Interakcja pola Przesunięcie na Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia
Harmonogram. Formularz etapu – pole Uwagi – zwiększenie zakresu i typu pola na Memo
Kadry i Płace -> Raporty -> Zdarzenia. Raport na bazie Harmonogramu pracy – prezentacja zdarzeń wszystkich pracowników. Uprawnienie w ramach modułu Kadry: Raport Zdarzenia.dostęp.
Kontener załączników. Dodanie kolumny: Dodał (za Datą dodania) – zalogowany użytkownik
Kosztorys. Import z plików. Podczas dodawania nowej pozycji poprzednie aneksy/umowy/oferty uzupełniamy wartościami zerowymi
Kosztorys. Kolumny: Przedmiot koszt-sprz planowany / rzeczywisty bez ceny jednostkowej – tylko wartości
Raport Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn danych dodatkowych pracownika z uwzględnieniem tych danych w definiowaniu formuł
Teczka budowy. Dodanie kolumn wypełnianych automatycznie: Dodał, Data dodania
Wydruk protokołu odbioru. Do nazwy pozycji dodać: Wg zlecenia nr: xxxxx. Ewidencja protokołów odbioru podwykonawców – dodanie kolumny: Nr zlecenia
Wydruk zlecenia podwykonawcy w wersji 1 – pozycje w tabeli – wyszczególnienie kategorii i obszarów pogrubioną czcionką
Wykonawstwo -> Raporty -> Harmonogram szczegółowy – dodanie filtru: <<ComboBox>> Stan
Wykonawstwo -> Raporty -> Harmonogram szczegółowy – PopupMenu: Edytuj. Poprawa sortowanie wg wielu argumentów
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – eksport do Excela/CSV wg operacji masowej. Indeks materiałów – poprawa eksportu do pliku wg operacji masowej – nie pamięta odznaczonych pozycji tylko eksportuje wszystkie
Zakres zlecony podwykonawcy + wydruk zlecenia. Dodanie kolumn opcjonalnych: Termin rozpoczęcia, Termin zakończenia {wg harmonogramu}. Wydruk zlecenia – dodanie kolumny Jedn. miary {przed ilością}
Zgłoszenie do odbioru. Modyfikacja wydruku
ZasobyEwidencja zasobów. Dodanie funkcji PopupMenu: Przenieś do modułu Magazyn. Formularz pośredni z obowiązkowym wyborem magazynu, Automatyczna generacja PZ na wybrany magazyn z automatycznym uzupełnieniem indeksu materiałowego oraz ustawienie przenoszonych zasobów jako zlikwidowane.
Podczas przesuwania / likwiadacji zasobu uwzględnienie całego zestawu