fbpx

Aktualizacja 212.01

Aktualizacja 212.01

MODUŁZMIANY
Elektroniczny Obieg DokumentówAlerty mailowe. Poprawa redagowania aby nie ucinał treści
Budowy – Otwórz – Sprawy EOD – Znajdź – inicjalizacja filtru Budowa
Formularz formatu alertu mailowego. Obsługa danych z Rejestru dokumentów: Słownik 1, Słownik 2, Słownik 3, Słownik 4, Słownik 5
Wszystkie formularze Znajdź z zakładką EOD – iloczyn logiczny filtrów
FinanseAnaliza finansowa, Cashflow. Rozbicie Nieruchomości na dwie opcje: Nieruchomość – obiekty i lokale {tak jak dotychczas}, Nieruchomość – obiekty {obiekty niewirtualne wraz z podległymi obiektami wirtualnymi i lokalami}
Cashflow – Znajdź. Jeżeli jest filtr Przedmioty koszt-sprz nadrzędne i wybrane Przedmiot koszt-sprz to w skład Przedmiotu koszt-sprz nadrzędnego powinny wchodzić tylko te wybrane
Dekretacja kosztów/sprzedaży wewnętrznej oraz delegacji nie powinien uzupełniać teczki budowy
Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie kolumny: Rozliczenie eksploatacji nieruchomości
Kasa i Bank – Zapisy – Import MT940 – zmiana nazwy BZ WBK na Santander
Kasa i Bank – Zapisy – Znajdź – dodanie filtru z uwzględnieniem wielofirmowości: Firma własna
Kasa i Bank. Likwidacja komunikatu, że kwota zapisu musi być większa od zera
Procedura sprawdzająca dekret faktury w przypadku blokowania kosztów na budowy
Wydruk dokumentu finansowego – Pozycje – dodanie opcjonalnej kolumny GTU (za PKWiU). Wyświetlanie samego kodu
Kadry i PłacePracownicy. Dodanie PopupMenu: Dodaj schemat księgowy – formularz zainicjalizowany danym pracownikiem. Wg tych samych uprawnień co w module Księgowość
KontrahenciEwidencja kontrahentów. Dodanie kolumny: Adres korespondencyjny
Kontrahenci – Wyślij e-mail – formularz przejściowy – doanie stopki z pamięcią wg zalogowanego
KsięgowośćPlan kont. Schematy księgowań – formularz – pole Pracownik – możliwość wyboru wielu
Zestawienie obrotów i sald – prezentacja tylko aktywnych
MagazynFormularz RW. Możliwość wydania więcej niż zamówiono
Obsługa kodów kreskowych
NieruchomościDrzewo nieruchomości – Plan – przenoszenie planów pomiędzy obiektami
Drzewo nieruchomości. Przypisanie jednostki organizacyjnej do lokalu wg operacji masowej
Ewidencja liczników – Znajdź – dodanie filtru: Aktywny {tak, nie}
Formularz licznika. Zamiana drzewa nieruchomości w uniwersalny formularz wyboru nieruchomości z możliwością wyboru wielu
Formularz preliminarza – obok <<CheckBox>> Wykonano dodać niewymagane pole Data wykonania. Podczas generacji książki obiektu budowlanego Data kontroli = Data wykonania
Formularz preliminarza – zakładka Nieruchomość – przy wyborze Książki obiektu budowlanego możliwość wskazania kategorii.
Generacja książki obiektu budowlanego wg preliminarza. Zakres robót remontowych = Temat preliminarza. Data wykonania robót = NULL; Uwagi = Uwagi preliminarza
Import nieruchomości z pliku. Obsługa jednostek rozliczeniowych
Import umów najmu z pliku. Obsługa mediów: Cena jedn, Wartość
Książka Obiektu Budowlanego – zakładki VI, VII – Zaplanuj w preliminarzu -> otwarcie zainicjalizowanego formularza preliminarza
Media i usługi. Dodanie Nr kolejnego. Pozycje z numerami kolejnymi mają wyższy priorytet. Bez numerów kolejnych wg dotychczasowych zasad
Raport: Budżet nieruchomości. Obsługa wszystkich obiektów nadrzędnych
Umowy najmu. Import z pliku. Jeżeli nie ma pełnych danych obiektu to identyfikacja wg nr lokalu
Wydruk faktur. Prezentacja jednostek miary bez dodawania nawiasów kwadratowych
PreliminarzJeżeli preliminarz jest powiązany z budową i ofertą to w kolumnach prezentacja budowy i oferty. Otwórz – budowa i oferta aktywne
SerwisSłowniki -> Katalog usług. Powiązanie z przedmiotem koszt-sprz. Podczas dodawania pozycji do faktury podczas rozliczenia klienta automatyczna dekretacja na ten przedmiot koszt-sprz
WykonawstwoBudowy – Materiały – Zestawienie materiałów – Import z Excela – dodanie pól: Kategoria – nazwa, Kategoria – indeks
Budowy – zakładki: Sprzedaż / Koszty wewnętrzne. Dodanie kolumny Typ dokumentu {sprzedaż, koszt}
e-karta pracy dla pracownika. Pod polem Pracownik dodać pole <<ComboBox>> Sprzęt – zasoby dla których można wypełniać kartę pracy na stanie wybranego pracownika posiadające taką samą jednostkę rozliczeniową jak wybrany pracownik. Po zatwierdzeniu formularza zapis karty pracy dla pracownika i sprzętu
e-karta pracy. Blokowanie edycji kart zaakceptowanych
e-karta pracy. Dla pracowników uwzględnienie ich jednostki rozliczeniowej. Interakcja przeliczania Ilości wg Od godz… Do godz jeżeli jednostka orzliczeniowa jest typu roboczogodzina
e-karta pracy. Obsługa zakresu zrealizowanego
e-karta pracy. Pole pozycja kosztorysowa nieobowiązkowe. Jeżeli nie ma wypełnionego pola to automatyczne powiązanie z pozycją kosztorysową KARTA PRACY.
Harmonogram. Podczas usuwania etapów harmonogramu automatyczne usunięcie powiązanych pozycji preliminarza
Karta pracy – formularz – pole zakres zrealizowany
Kartoteki – Kalendarze – Ustawienia – Kolor dni wolnych, Kolor dni świątecznych. Uwzględnienie koloru tła wszędzie tam gdzie występują dni wolne/świąteczne
Karty pracy. Akceptacja
Karty pracy. Dodanie możliwości wprowadzenia zakresu zrealizowanego
Karty pracy. Opcja umożliwiająca wprowadzenie stanu licznika i ilości
Kaucje. Alerty mailowe o terminach zwrotu kaucji
Kosztorys. Aktualizuj harmonogram wg kosztorysu. Usunięcie podziału: cały kosztorys, tylko obszary i kategorie na rzecz operacji zbiorczej – wskazany lub zaznaczone ColCheck
Kosztorys. Formularz Dodaj zbiorczo zakres zrealizowany – pole Zasób – zmiana typu pola na uniwersalny formularz wyboru zasobu budowy
ZasobyFormularz faktury kosztowej – Pozycje – po dodanie pozycji z zasobu koszt nie jest dekretowany na ten zasób – poprawa