fbpx

Aktualizacja 214.01

Aktualizacja 214.01

AdministratorForum. Autor wpisu może edytować i usuwać
Historia zmian. Optymalizacja – dodanie drugiej tabeli z mechanizmem automatycznej migracji danych
Import danych z pliku Excel – konfiguracja kolumn – zakres danych powiększony o 50
Kontener załączników. Obsługa katalogów i podkatalogów: upload, download, edycja manualna
Uzupełnienie tabeli SET_STACJE o dodanie pola hardware_uuid
Archiwum ZakładoweFormularz dodania RWA – poprawa wymagalności pola Opis – powinno być nieobowiązkowe
Poprawa otwarcia Magazynów z poziomu Archiwum Zakładowego
Wydruk karty udostępniana akt. Jedna karta na całej stronie pionowej. Dodanie: Tytuł: xxx, Podtytuł: xxx
Wydruk spisu zdawczo odbiorczego. Data przekazania wg spisu. Ustawienia – Spisy zdaw-odb – dodanie opcji: <<CheckBox>> Drukuj podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
Wykonaj wydzielenie dokumentacji. Optymalizacja – nie powinno być tak, że każda teczka w oddzielnej transakcji
Elektroniczny Obieg DokumentówFormularz dodania sprawy EOD z poziomu budowy i pozycji kosztorysowej – inicjalizacja prowadzącego sprawę wg zalogowanego
Generacja sprawy EOD z poziomu Rejestru dokumentów, Faktur itp. Jeżeli Temat jest ucinany to cała zawartość w polu Opis sprawy
Zatwierdzanie zadania. Zmiana treści komunikatu przy kontroli dekretacji kiedy osoba personelu musi być autorem dekretacji: „Aby zatwierdzić ten etap musisz być autorem co najmniej jednego wpisu w dekretacji faktury”. Autor dekretacji powinien być rejestrowany również z poziomu Finanse – Faktury
FinanseAdministrator – Kodowanie. Obsługa kodowania: mazovia
Budżet. Znajdź – uniwersalny formularz wyboru nieruchomości. Możliwość wyboru wielu z automatycznym zaznaczaniem podrzędnych
Bufor faktur sprzedażowych
Cashflow. Sortowanie wg alfabetu konfiguracji filtrów w oknie głównym
Ewidencja faktur – import z pliku Excel – automatyczne uzupełnianie kontrahenta wg sprzedawcy/nabywcy
Ewidencja faktur. Dodanie kolumny: Kurs
Ewidencje dokumentów finansowych – Znajdź – Nabywca/Sprzedawca – filtry Edit wymagają min. 3 znaki
Faktury pro forma. Poprawa generacji numerów kolejnych pro form gdy z poprzednich faktur pro form zostały już wygenerowany normalne faktury
Finanse – Ustawienia – Import i eksport – Excel/OpenOffice – dodanie opcji: Pomiń dokumenty już istniejące
Formularz faktury – zakładka Materiał – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
Kaucje. Jeżeli kaucja jest powiązana z umową najmu to w zakresie danych uwzględnić dostęp do umów najmu
Kolejność dekretacji wg pozycji faktury
Księgowanie obrotów materiałowych
Płatności zbiorczo – formularz – dodanie tabeli z wybranymi fakturami z możliwością edycji kwoty zapłaty
Polecenie przelewów PLI. Podczas weryfikacji uwzględnienie w numerze konta bankowego kodu kraju.
Słownik – Towary i usługi. Scalanie
Uniwersalny formularz wyboru Towarów i usług. Jeżeli nie ma zaznaczonej opcji „Wyświetl wszystko po otwarciu” to kursor domyślnie w polu Nazwa.
Ustawienia – Windykacja: Upomnienie, Wezwanie do zapłaty, Przedsądowe wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa – pod Stopką dodanie opcji: Plik graficzny – funkcjonalność analogiczna jak w zakładce Wydruk faktury dodanie pliku graficznego
Wydruk faktury walutowej – dwa konta bankowe: złotówkowe i walutowe
Flota samochodowaEwidencja pojazdów. Historia stanu licznika. Sortowanie chronologiczne – pozycje z tego samego dnia sortowane wg stanu licznika
Raport Bieżąca eksploatacja. Dodanie kolumn: Jednostka organizacyjna, Właściciel, Ilość litrów dot. spalania – benzyna, Ilość litrów dot. spalania – gaz, Ilość litrów dot. spalania – ON. Sumowanie kolumn Przebieg.
Raport: Bieżąca eksploatacja. Likwidacja kolumn: Kwota za najem, Kwota za serwis. Dodanie dynamicznych kolumn: Przedmiot koszt-sprz rzeczywisty
Raport: Tankowanie paliwa – kolumny: Przebieg od ostatniego tankowania powinny być liczone analogicznie jak w historii stanu licznika pojazdu
Raporty – Tankowanie paliwa – Znajdź – filtr Pojazd – możliwość wyboru wielu
Raporty: Bieżąca eksploatacja, Przekroczenie spalania. Przebieg liczony wg historii stanu licznika – pozycje niekoniecznie muszą być związane z tankowaniami
MagazynDefiniowanie formatów numeracji – uwzględnienie spacji
Ewidencja PZ – Pozycje – dodanie kolumn danych dodatkowych materiałów budowy – sczytywanie z materiałów budowy jeżeli PZ jest powiązane z materiałami budowy.
Ewidencja PZ – Pozycje. Dodanie kolumny: Dodatkowe informacje. Jeżeli PZ dotyczy zamówienia zewnętrznego to sczytanie z zamówienia
Ewidencja RW – Pozycje – dodanie kolumny Dane dodatkowe – sczytywanie z materiałów budowy.
Ewidencja RW – Pozycje. Dodanie kolumny: Dodatkowe informacje
Ewidencja zamówień wewnętrznych – Pozycje – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa
Indeks materiałów. Eksport do Excel – dodanie kolumny Kategoria Indeks. Import z Excel – likwidacja zdublowanych Indeks Kategorii
Materiały na budowach. Dodanie kolumny: Ilość przekazana do zasobu budowy. Na poziomie budowy dodać możliwość otwarcia formularza Znajdź.
PZ – Pozycje – dodanie kolumny Nr rezerwacji
PZ – Pozycje – dodanie: Dane dodatkowe. Jeżeli PZ jest wg zamówienia zewnętrznego to zaczytywanie Uwag i Danych dodatkowych.
PZ formularz – Generuj rezerwację na zamówienie wewnętrzne – obsługa również w trybie edycji
RW – Pozycje – dodanie: Dane dodatkowe. Zaczytywanie Uwag i Danych dodatkowych wg materiałów budowy.
RW – Pozycje – Import z plików: Excel, OpenOffice. Jeżeli RW jest na zamówienie to importujemy tylko pozycje związane z danym zamówieniem. Identyfikacja materiału wg KTM i Dodatkowych informacji
Ustawienia – Zamówienia wewnętrzne – Ustawienie kolorów do komórki Kompletność
Zamówienia wewnętrze – jeżeli nie zaznaczymy żadnego dostawcy to zapytanie do dostawcy powinno się wygenerować ale bez wypełnionej sekcji Dostawca
Zamówienia wewnętrzne – Magazyny – dodanie kolumny Ilość prezentującej ilość wskazanego materiału w środkowej tabeli
Zamówienia wewnętrzne – Magazyny – nie działa interakcja z pierwszym magazynem na liście
Zamówienia wewnętrzne – Pozycje – Ilość dostępna na magazynach – nie uwzględniać rezerwacji
Zamówienia wewnętrzne / zewnętrzne. Pozycje – dodanie kolumny Odebrał
Zamówienia wewnętrzne. Przycisk Zapytanie do dostawcy zawsze aktywny
Zamówienia zewnętrzne / wewnętrzne – Pozycje. Dodanie kolumny sczytanej z PZ: Dostarczył
Zamówienia zewnętrzne. Po dodaniu zamówienia kolejność materiałów w ewidencji jak i w formularzu edycji taka sama jak przy dodaniu
Zapytanie do dostawcy. Brakuje pól Osób kontaktowych – poprawa
NieruchomościDrzewo nieruchomości – zakładka Eksploatacja – widok zużycia sumarycznego mediów za dany okres
Ewidencja liczników – Struktura wg liczników, Struktura wg lokali – odświeżenie po edycji tylko edytowanego bez rozwijania wszystkich
Ewidencja liczników. Zbiorcze podpinanie / odpinanie pod licznik główny
Ewidencja lokali / obiektów – sumowanie danych dodatkowych
Ewidencja lokali / obiektów. Dodanie kolumn: Koszt rzeczywisty, Sprzedaż rzeczywista, Koszt rzeczywisty / m2, Sprzedaż rzeczywista / m2. W obiektach uwzględnić wszystkie podległe obiekty i lokale. Formularz Znajdź – uwzględnić filtr: Stan na dzień
Ewidencja lokali. Zmiana kolorów tła: wolne kolor czerwony stonowany, wynajęte kolor zielony stonowany
Ewidencja obiektów. Dodanie kolumn: Zużycie mediów. Formularz Znajdź – dodanie filtru: Zużycie mediów za okres od… do…
Finanse – Budżet – dwie tabele – dodanie opcji PopupMenu – Wygląd – Sumuj zaznaczone
Formularz umowy najmu – pole Kurs – dodanie opcjonalnego pola Data kursu
Grunty. Podział większej działki na mniejsze.
Integracja mechanizmów numeracji dokumentów finansowych z poziomu Nieruchomości do jednej procedury generującej numer dokumentu finansowego
Książka obiektu budowlanego – usuwanie wg operacji masowej
Naliczenia – pozycje. Umowy najmu – Rozliczenia. Poprawa kolumn z mediami i usługami
Naliczenia odczytów liczników wg schematu naliczeń. Likwidacja ograniczenia, że wszystkie lokale danego licznika muszą należeć do danej umowy
Naliczenia. Pozycje – dodanie kolumny: Identyfikator najemcy
Rozliczenia -> Rozliczenia liczników – Znajdź – zamiast pól lokalizujących zastosować uniwersalny fomularz wyboru nieruchomości z możliwością wyboru wielu
Schematy naliczeń – obsługa pola Kurs (tak jak w formularzu edycji umowy najmu)
Typy naliczeń. Grupowanie kilka umów na jednej fakturze powinno być uwzględniane również w schematach naliczeń
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – formularz rozliczenia – możliwość rozliczania kwot ujemnych
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Przejdź do -> kosztów wewnętrznych
Umowy eksploatacyjne – Liczniki – dodanie kolumny: Jednostka rozliczeniowa na lokale
Umowy najmu – formularz – Dane ogólne – dodanie opcji <<CheckBox>> Pustostan. Znajdź. Tam gdzie są podawane wartości powierzchni zaliczanie pustostanu do powierzchni wolnej. Umowy ekspolatacyjne – Rozliczenia – formularz – dolna tabela – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie rozliczaj pustostanów
Umowy najmu – Lokale w ramach umowy – pozycje zaznaczone – jaśniejszy kolor tła komórek edytowalnych
Umowy najmu – Nieruchomości – Harmonogram stawek. Proporcjonalne obliczenie stawki wg harmonogramu w Naliczeniach i Rozliczeniach
Umowy najmu – Rozliczenia – dodanie PopupMenu: Skojarz z fakturą
Umowy najmu – Rozliczenia – formularz – Cena jedn – dodanie waluty, jeżeli na 3 i 4 miejscu po przecinku są zera to prezentacja tylko dwóch miejsc po przecinku
Umowy najmu – Rozliczenia – Pozycje – Refaktury – kolumna Zaliczki – uwzględnienie grup mediów wg zasady: medium opłaty stałej rozliczeń najmu = medium główne grupy, media refakturowane = media wchodzące w skład grupy. Uwzględnienie również w naliczeniach
Umowy najmu – jeżeli są opcje: Media i usługi wg ceny jedn…, Sumowanie… i medium nie ma ceny jedn. tylko ryczałt to w pozycji faktury powinien być również nr i rodzaj lokalu
Umowy najmu. Dodanie nowego stanu umowy: Przyszła. Jeżeli początek umowy jest datą przyszłą. Obsługa w formularzu Znajdź.
Umowy najmu. Zawiadomienie o wysokości opłat – formularz przejściowy – dodanie pól: <<Edit>> Miejscowość, <<Date>> Data, <<CheckBox>>: Termin płatności,Nr konta bankowego, Kwota razem, Kwota ogółem. Domyślnie zaznaczone. Tytuł wydruku czarną czcionką
Uniwersalny formularz wyboru nieruchomości – dodanie funkcji Znajdź
Wydruk rozliczenia mediów. Dodanie nazwy rozliczenia
PreliminarzAlerty mailowe dot. Rejestru dokumentów. Treść maila – konfigurator które dane z dokumentu
Edycja zbiorcza nie powinna uwzględniać pól obowiązkowych
Preliminarz. Dodanie zakładki: Cashflow
Preliminarz. Interaktywna legenda
Rejestr dokumentówSłowniki – Rejestry dokumentów. Dodanie opcji: Nieaktywny. Rejestr nieaktywny wogóle nie wyświetla się w głównym oknie.
Słowniki -> Rejestry dokumentów -> Interakcje – dodanie zakładki Kolory – automatyczne ustawienie koloru tła całego wiersza w zależności od tego, które pole dekretacji jest wypełnione
Słowniki -> Rejestry dokumentów. Dodanie 4 dodatkowych pól typu Załącznik z możliwością podania Nazwy wyświetlanej
SerwisCzęstotliwość awarii. Obsługa materiałów budowy
Katalog usług. Optymalizacja wysokości formularza edycji. Nie widać kontrahentów i stawek
Zgłoszenie serwisowe. Możliwość wpisywania wartości ujemnych
WykonawstwoBudowy – Znajdź – Kosztorys – dodanie filtru: Zakres zrealizowany od dnia… do dnia…, Ilość rzeczywista jednostek rozliczeniowych od dnia… do dnia…
Dostawy materiałów na budowę – Pozycje – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
e-Karta pracy. Formularz w postaci tabelarycznej umożliwiający wpisanie liczby jednostek rozliczeniowych i zakresu zrealizowanego
Ewidencja budów i kosztorys. Przedmioty koszt-sprz nadrzędne
Ewidencja budów, Wykonawstwo. Kolumna: Wartość robót w toku. Jeżeli koszt rzeczywisty > koszt planowany podwykonawcy to wartość 0,00 a nie ujemna
Formularz Budowy/Oferty – dodanie Button: Zapisz jako nowy. Dodanie nowej budowy/oferty z nowym numerem i przepisanymi: kosztorysem, harmonogramem.
Formularz edycji zlecenia do podwykonawcy. Likwidacja ograniczenia edycji Daty zlecenia w zakresie jednego roku
Formularz faktury kosztowej/sprzedażowej – po podpięciu protokołu odbioru możliwość odpięcia pozycji faktury
Harmonogram. Formularz edycji etapu – sekcje: Plan i Realizacja – dodanie opcji <<CheckBox>> ustaw we wszystkich podrzędnych
Kosztorys – formularz – po wyborze materiału zamiast pozycji kosztorysowej i zmianie ceny jedn. – cena powinna uaktualnić sie również w Materiałach zamiast ceny wg indeksu
Kosztorys – formularz pozycji kosztorysowej – jeżeli zmieniamy nazwę pozycji kosztorysowej w polu Edit to nie zmieniamy słownika tylko szukamy czy nowo wpisana nazwa jest już w słowniku – jeżeli tak to ją podpinamy a jeżeli nie to dodajemy nową pozycję do słownika
Kosztorys – Edytuj – dodanie do historii zmian budowy wszystkich operacji podmenu Edytuj
Materiały na budowach – Znajdź – dodanie uniwersalnego pola wyboru kontrahenta: Przekazano do podwykonawcy
Oferenci. Rozbudowa o indywidualną ewidencję
Okno Budowy/Oferty. Usunięcie kopozycji kolumn budów/ofert z menu głównego i paska narzędziowego. Powinien być tylko w PopupMenu
Opcja automatycznej generacji RW wg PZ na podstawie zamówienia zewnętrznego powiązanego z zamówieniem wewnętrznym
Poprawa generacji kosztu wewnętrznego po akceptacji zakresu zrealizowanego. Integracja z karą pracy jeżeli zakres jest wpisywany przez kartę pracy.
Protokół odbioru wykonanych robót – formularz – zakładka Dokumenty – poprawa literówki
Słowniki -> Stany ofert / budów. Dodanie opcji CheckBox: Zablokuj edycję budżetu
Wydruk protokołu odbioru – Cena jedn i Wartość zrealizowana z walutą
Zamówienia wewnętrzne / zewnętrzne. Pozycje – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
ZasobyAsortyment. Rodzaj zasobu: Telefonia – możliwość zmiany pomiędzy aktywacjami i pomiędzy urządzeniami
Karta wyposażenia. Wydruk wg ustawionej kompozycji kolumn i wg operacji masowej – jeżeli żadnej pozycji nie zaznaczę do drukuje wszystko.
Operator zasobu
Uniwersalny formularz wyboru zasobu. Dodanie kolumn: Cena jedn, Ilość, Wartość. Kompozytor kolumn.
Wszystkie ewidencje zasobowe. Dodanie kolumny: Nr faktury zakupu – faktury kosztowe z opcją pozycji: Wartość początkowa
Wszystkie moduły zasobowe. Raporty -> Historia lokalizacji z filtrowaniem
Zasoby zlokalizowane w magazynie – obsługa regałów i półek