fbpx

Aktualizacja 216.01

Aktualizacja 216.01

AdministratorEksport danych do Excel. Uwzględnienie separatora milionowego
Poprawa inicjalizacji tabel z miesiącami i datami. Nie powinny inicjalizowac się tylko i wyłącznie podczas wejścia do kalendarzy
FinanseCashflow. Jeżeli na Nieskasyfikowane nie ma żadnych wartości to nie wyświetlać
Dokumenty finansowe – Wyszczególnienie – zwiększenie zakresu do 2000 znaków
Eksport dokumentów finansowych do SYMFONIA. Faktury w walucie wchodzą nie w EUR ale w PLN
Ewidencja dokumentów finansowych. Kolumny z dekretacji. Dla faktur materiałowych zaczytywanie z dekretacji dokumentów magazynowych
Ewidencja faktur. Dodanie kolumny Magazyn. Powiązanego dokumentu PZ
Ewidencja sprzedaży/kosztów wewnętrznych: dodanie kolumny: Czy jest zapis symetryczny {tak} wg opcji: Po dodaniu otwórz formularz sprzedaży/kosztu wewnętrznego. Otwórz -> zapis symetryczny
Faktury – Wyszczególnienie – zwiększenie zakresu danych
Finanse – Ustawienia – Windykacja – Alerty – Tryb – dodanie pozycji: raz na tydzień
Formularz faktury kosztowej – Materiały – dodanie kolumny Nr seryjny
Kolumna e-faktura – informacja o fizycznym wysłaniu wiadomości zamiast generacji
Noty korygujące. Załączniki
Wydruk pieczątki kosztowej. W pierwszej kolejności pozycje wynikające bezpośrednio z dekretacji a w drugiej z obrotów materiałowych. Obrót danego materiału obok siebie a nie rozrzucony
Wymóg aby autor miał co najmniej jeden wpisy w dekretacji uwzględniający również kwoty zerowe
Flota samochodowaRaport Bieżąca eksploatacja. Modyfikacja obliczania spalania uwzględniająca transakcje spoza okresu rozliczeniowego
Raport Bieżąca eksploatacja. PopupMenu: Raport tankowań
InformatykaAutomatyczne pobieranie danych zasobu IT
KontrahenciKontrahenci. Pobieranie danych z GUS. Zmiana zapytania SQL ze starego na nowe
Podczas dodania nowej instancji kontrahenta przepięcie osób kontaktowych na nowego kontrahenta
MagazynDokumenty magazynowe i zamówienia. Rozwiązanie problemu powtarzajacych się numerów – zastosowanie semaforów
PZ wg zamówienia zewnętrznego – Pozycje – PopupMenu: Zamień materiał – zamiana we wszystkich powiązaniach aż do zestawienia materiałów budowy
Stany – Materiały kontrahentów. Poprawa błędu SQL
NieruchomościEwidencja umów najmu. Dodanie menu: Definiuj formuły
Naliczenia i Rozliczenia. Zapisywanie daty kursu w celu eliminacji błędu, że wartość faktury różni się od skojarzonych pozycji
Naliczenia. Dodanie formularza Znajdź z filtrami z pamięcią: Data naliczenia od… do…, Typ naliczenia
Synchronizacja załączników dodanych do preliminarza z Książką Obiektu Budowlanego
Umowy najmu – edycja zbiorcza – obsługa danych dodatkowych
Umowy najmu. Schematy naliczeń. Dodanie: Schemat wyświetlania na dokumencie sprzedaży (analogicznie jak w formularzu edycji umowy).
Uniwersalny formularz wyboru nieruchomości. Dostęp wg jednostek organizacyjnych w ramach modułu Nieruchomości (analogicznie jak w drzewie nieruchomości)
Wydruk rozliczenia mediów – modyfikacje
Wydruk rozliczenia. Opcjonalne wyłączenie składników kosztów do rozliczenia
PreliminarzFormularz preliminarza – zakładka Powiadomienia – uniwersalny formularz wyboru pracownika – pamięć zaznaczonych przy kolejnych wyszukiwaniach (analogicznie jak w kartach pracy)
Rejestr dokumentów. Dodanie kolumn: Koszt zaplanowany, Sprzedaż zaplanowana {suma wszystkich pozycji preliminarza powiązanych z danym dokumentem}
Rejestr dokumentówDodanie kolumn: Pozycja preliminarza, Termin preliminarza
Formularz Zmień rejestr. Dodanie opcji <<CheckBox>> Tylko kopiuj. Uwzględnienie również załączników
Pobierz załączniki z Rejestru dokumentów. Po wyborze dokumentu pojawia się okno wyboru załączników, które mają być przeniesione z możliwością wyboru wielu
WykonawstwoBudowy – Materiały – Materiały zamówione – Pozycje – dodanie kolumn: Ilość zamówiona u dostawcy, Ilość dostarczona przez dostawcę, Ilość pozostała do dostarczenia przez dostawcę
Formularz Moja karta pracy. Usunięcie skrótów klawiszowych: Z, A z przycisków: Zatwierdź, Anuluj
Formularz rozliczenia materiałów budowy. Zmiana nazwy kolumny: Ilość przyjęta na: Ilość zwrócona. Ilość do zwrotu w wartościach bezwzględnych
Harmonogram – Gantt. Likwidacja belki określającej dzień dzisiejszy. Poprawa kolumny Gantt gdy mam wybrany Plan i Realizację
Indeks materiałów. Import/Ekspot MS Excel uwzględniający strukturę drzewa kategorii
Karty pracy – obsługa akordu wg stawki przypisanej w zakładce Wykonawstwo
Koszty wewnętrzne – edycja zbiorcza – okno z komunikatami błędów – w kolumnie Obiekt dodać: Indeks kosztu wewnętrznego = XXXXX
Nowe uprawnienie w ramach modułu Wykonawstwo: Kosztorys – Ukryj pozycje
Podpinanie faktury pod protokół odbioru podwykonawcy. Uzupełnianie przedmiotu koszt-sprz dekretacji wg przedmiotu przypisanego do podwykonawcy
Rejestracja zakresu zrealizowanego poprzez kartę pracy. Sprawdzenie czy zasób ma przypisaną pozycję kosztorysową w zakładce Wykonawstwo. Jeżeli jest to podpinamy zakres pod nią a jeżeli nie ma to dopiero wtedy tworzymy nową a nie jak to jest teraz cały czas
Słownik pozycji kosztorysowych. Import/Eksport MS Excel uwzględniający normy
Uniwersalny formularz wyboru etapu harmonogramu. Optymalizacja
Wydruk kosztorysu. Dodanie frazy o wersji i aneksie
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Harmonogram – automatycznie inicjalizuj etap kalendarzem ustawowym domyślnym
ZasobyProtokół przekazania – formularz – poprawa prezentacji budowy