fbpx

Aktualizacja 217.01

Aktualizacja 217.01

AdministratorAdministrator – Konfiguracja systemu – Dostęp do użytkowników – pozycje „Bez ograniczeń” również wyświetlane kolorem tała tak jak z liczbą użytkowników
Obsługa znaków: „” i & w generacji dokumentów do szablonów Excel oraz polach Label
Uniwersalny formularz kompozycji kolumn. Usuwanie zapisanej konfiguracji możliwe dla opiekuna modułu Administrator
Archiwum ZakładoweSpisy zdawczo-odbiorcze. Import z MS Excel. Pole Rozszerzenie niewymagane
Znajdź – Magazyn wg uniwersalnego pola wyboru z możliwością wskazania wielu: magazynów, regałów i półek
Elektroniczny Obieg DokumentówFormularz sprawy EOD. Pole Temat obowiązkowe. Wykonawstwo – Ustawienia zaawansowane – sekcja z EOD – dodanie <<CheckBox>> Nie inicjalizuj Tematu sprawy EOD wg tematu budowy
FinanseAnaliza finansowa. Dodanie drugiego poziomu wierszy podrzędnych
Cashflow – Znajdź – dodanie sekcji: Wyszczególnij: RadioButton: Przedmioty koszt-sprz wszystkie, Przedmioty koszt-sprz nadrzędne, Kontrahenci.
Dekretacja zbiorczo – formularz – możliwość wyboru: Dekretuj wg schematu
Dokumenty windykacyjne: wezwania do zapłaty, upomnienia. Obsługa not odsetkowych
Formularz dekretacji. Dekretuj wg schematu – uwzględnie wybranej Pozycji faktury
Formularz dekretacji. Dekretuj wg schematu – wg kolejności alfabetycznej
Formularz dokumentu finansowego sprzedaż/koszt. Dodanie pola ComboBox: Dekretuj wg schematu. Uwzględnienie wypełnionych pól dekretacji w formularzu faktury
Formularz faktury kosztowej – Materiały – PopupMenu: Filtruj -> formularz: <<Edit>> Nr dokumentu dostawcy, <<Edit>> Nr dokumentu dostawy na magazyn, <<ProShape>> Budowa
Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – do kompozytora kolumn dodać kolumnę Indeks
Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – separatory dla kolumn: Ilość, Wartość netto, Kwota VAT, Wartość brutto
Formularz faktury zakupu. Zwiększenie długości pola Nr konta bankowego
Formularz płatności zbiorczo – do listy faktur dodać kolumny: Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto
Formularz schematu dekretacji – dodanie przycisku: Zapisz jako inny
Import/Eksport InsERT. Obsługa wersji 1.11
Kasa i Bank. Formularz zapisu. Zakładka Dokumenty finansowe. Dodanie filtru i kolumny: Pracownik {wg dokumentów wewnętrznych}
Kaucje – Płatności. Kompensata z fakturą niepowiązaną
Noty korygujące – formularz – dodanie pola Załączniki (analogicznie jak w fakturach)
Płatności zbiorczo. Opcja umożliwiająca rozliczanie z już istniejącym zapisem (analogicznie jak w rejestrze płatności)
Raporty kasowo-bankowe. Jeżeli nie ma określonego formatu numeracji to można edytować i wprowadzać przy dodaniu numer w polu Edit
Rozrachunki – wydruk – likwidacja pustych wierszy
Towary i usługi. Powiązanie z przedmiotami koszt-sprz. Stawka VAT [%]. Interakcja w formularzu faktury w pozycjach
Wydruk faktury korekty. Jeżeli przed korektą było PKWiU a po korekcie nie ma to powinna drukować się kolumna PKWiU.
Zapisy kasowo-bankowe. PopupMenu: Anuluj rozliczenie. Lokalizacja przed menu Usuń. Wg operacji zbiorczej
Kadry i PłaceRaport wynagrodzeń UE. Nie są widoczne wynagrodzenia (w tym przypadku premie), gdy liczba godzin pracownika w projekcie wynosi 0. Poprawa
RCP – Raporty – Saldo RCP – Drukuj karty RCP – dla wszystkich. Kolejnoość taka jak w tabeli
RCP – Raporty – Saldo RCP – Znajdź – dodanie filtru: Czas pracy uwzględniony wg <<ComboBox>> {czasu przebywania, angażu} z uwzględnienim indywidualnej zmiany PopupMenu
MagazynDostawy materiałów. Rozdziel pozycje (analogicznie jak w PZ)
Słowniki – Magazyny – formularz – pole Jednostka organizacyjna w postaci <<ProShape>>
Stany – Materiały na magazynach. Dodanie kolumny: Magazyn wychodzący
Stany materiałów – wszystkie ewidencje – Znajdź – dodanie filtru: <<Edit>> Nr seryjny
Ustawienia – Ogólne – dodanie opcji CheckBox: PZ – obowiązkowe podanie Nr dokumentu dostarczenia dostawcy
Zamówienia zewnętrzne w wersji angielskiej. Indeks materiałów – dodanie pola: Nazwa w jęz. angielskim
NieruchomościDrzewo nieruchomości – PopupMenu: Finanse – Cashflow
Drzewo nieruchomości. Optymalizacja ładowania danych
Drzewo nieruchomości. Pasek narzędziowy – dodanie przycisków: Dodaj obiekt, Dodaj lokal. W przypadku obiektu nie inicjalizować obiektu nadrzędnego
Drzewo nieruchomości. Podczas dodawania nowego elementu drzewo nie powinno się zwijać tylko powinien być zaznaczony aktualnie dodawany element
Słownik -> Rodzaje lokali. Dodanie pola Nr kolejny. Uwzględnienie w sortowaniu na fakturze wg kolejności: medium, rodzaj lokalu, nr lokalu
Umowy eksploatacyjne – formularz – usunięcie pola Nr licznika
Umowy eksploatacyjne – formularz – zmiana etykiety na „Dodaj umowę eksploatacyjną”
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumanty finansowe w rozliczeniu – formularz dodania nowego dokumentu: inicjalizacja sprzedawcy/nabywcy wg danych umowy eksploatacyjnej
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Dokumanty finansowe w rozliczeniu. Nie usuwać dekretacji podczas dodawania nowego dokumentu. Usuwanie dotychczasowej dekretacji podczas dokonywania Rozlicz koszty
Umowy eksploatacyjne – Znajdź – Nieruchomość w formie uniwersalnego pola wyboru z drzewa nieruchomości z możliwością wyboru wielu. Po wybraniu obiektu prezentacja umów powiązanych z tym obiektem i podrzędnymi
Umowy eksploatacyjne. Faktura rozliczana wg udziału procentowego dekretuje się całą wartością zamiast udziałem procentowym. Poprawa
Umowy najmu – Znajdź – dodanie filtru Edit: Uwagi
Umowy najmu – Znajdź – Nieruchomość – jeżeli wybiorę nadrzędną to powinno wyszukiwać do samego dołu
Umowy najmu – Rozliczenia – optymalizacja otwierania
Umowy najmu. MainMenu: Dokumenty – Zawiadomienie o wysokości opłat. Wg operacji masowej
Umowy najmu. Podczas zmiany wynajmującego pojedynczo/zbiorczo kontrola czy konto bankowe umowy/schematów należy do nowego wynajmującego, jeżeli nie to – pytanie w oknie dialogowym: „Nastąpiła zmiana wynajmujacego. Ustaw prawidłowe konto bankowe” + ComboBox z odpowiednim zakresem danych
Umowy najmu. Wyślij e-mail do najemcy (analogicznie jak przy Kontrahentach)
Uniwersalny formularz wyboru z drzewa nieruchomości – Znajdź – rozdzielić filtry na: Nazwa obiektu, Rodzaj lokalu, Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu
Zawiadomienie o wysokości opłat. Dodanie słownego zapisu kwoty: Słownie
Zawiadomienie o wysokości opłat. Wyślij e-mail
PreliminarzOptymalizacja wyświetlania tabel w zakładce Miesiąc
WykonawstwoBudowy – Szczegóły – Zamówienia – formularz – aktywne do wyboru pole Nabywca
Budowy – Wykonawstwo – formularz zasobu budowy – pole Kategoria – brak danych. Poprawa
Budowy – Wykonawstwo – formularz zasobu budowy. Możliwość maxymalizacji. Zakładka Zakres zlecony – dodanie funkcji PopupMenu: Eksport
Budowy – Wykonawstwo – Zakres prac – Zakres zrealizowany. Sumowanie kolumn kwotowych i zakresu. Dodanie kolumny na pierwszej pozycji: Pozycja kosztorysowa
Budowy / Kosztorys. Drukuj wycenę (analogicznie jak wydruk oferty)
Czasochłonność zasobów. Dodanie <<PopupMenu>> Pokaż szczegóły – Zestawienie kart kart pracy. Wg operacji masowej
Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn: Ilość dni pracy w dni świąteczne, Ilość dni pracy w dni wolne. Ilość w dni świąteczne powina uwzględniac nową flagę dni świątecznych. Dodanie kolumny: Ilość w dni wolne
Ewidencja budów/ofert. Przedmioty koszt-sprz planowane, Przedmioty koszt-sprz – stopień wykorzystania [%].
Formularz RW na budowę. Jeżeli w dolnej tabeli jest zaznaczona pozycja odpowiadająca wydawanej wg indeksu materiałowego to wydajemy na wskazaną. Jeżeli zaznaczona w dolnej tabeli pozycja nie zgadza się to sprawdzamy pozycję kosztorysową w polu budowy i dopasowujemy wg tej pozycji kosztorysowej lub dodajemy nową pozycję
Gantt. Sortowanie belek wg terminu rozpoczęcia
Harmonogram. Likwidacja Wagi
Harmonogram. Poprawa wartości etapu nadrzędnego w kolumnie Zaawansowanie. Powinno zliczać z sum. Poprawa edycji wartości zakresu planowanego – jeżeli jest NULL to nie powinien przeliczać w wyzwalaczach
Podpięcie protokołu odbioru z opcją organicz wydruk do budowy do faktury. Optymalizacja
Raporty – Kosztorysy zbiorczo
Wydruk zlecenia. Wartości w kolumnach: Ilość, Cena jedn., Wartość – jeżeli na 3 i 4 pozycji po przecinku nie ma wartości to nie wypełniać. Szerokość kolumn: Ilość, Cena jedn. taka jak szerokość kolumny Wartość