fbpx

Aktualizacja 231.01

Aktualizacja 231.01

AdministratorAdministrator – Kodowanie. Ustawienie domyślnych
Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych. Filtrowanie wg Jednostki org
Uniwersalny formularz Importu danych – dodanie opcji CheckBox: Po imporcie zmień rozszerzenie importowanego pliku na *.bck
Ustawienia dodatkowych pól. Poprawa obsługi długich etykiet
Archiwum ZakładoweSpisy zdawczo-odbiorcze – Znajdź – Jednostka organizacyjna, Komórka organizacyjna – możliwość wyboru wielu
Elektroniczny Obieg DokumentówEwidencja zadań/spraw. Dodanie kolumn: Dekretacja na budowę, Dekretacja na pozycję kosztorysową
Formularz dodania sprawy – po wybraniu budowy aktywne pole Zasób budowy
Generacja personelu wg dekretacji w momenecie akceptacji poprzedniego etapu zamiast w wyzwalaczach
Zadania EOD. Dodanie kolumny: Uwagi dekretacji (tak jak w ewidencji faktur)
FinanseCashflow – Znajdź – Skala czasu – dodanie: Tydzień
Drukarka fiskalna. Kontrola NIP uwzględniająca symbol kraju
Drukarka fiskalna. Kontrola usuwania paragonów
Faktura procedura marży z odrębną numeracją
Faktury – Znajdź – Sprzedawca, Nabywca – dodanie filtru CheckBox: Nie uwzględniaj firm własnych
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – Procesy EOD – w zależności od wartości faktury
Finanse – Ustawienia – Wydruk faktur. Uzależnienie od wielofirmowości
Formularz dekretaacji i wyboru budowy – Kolumna Zasób budowy – dodać nr zlecenia
Formularz dekretacji. Dodanie skrótu klawiszowego do funkcji Wklej
Formularz faktury sprzedażowej. Termin płatności – dodanie pola Edit: varchar(200). Jeżeli jest wypełniony ten tekst to na wydruku w termini płatności pojawia się ten tekst zamiast daty
Formularz Nota odsetkowa. Dodanie kolumn: Rodzaj dokumentu (za Nr dokumentu), Termin płatności (za Data wystawienia)
Kompensata kaucji z fakturami uwzględniająca spadkobierców. Uwzględnienie powiązania kaucji bezpośrednio z kontrahentami jak i poprzez umowę najmu nieruchomości
Raport Cashflow. Jeżeli jest opcja Narastająco to uwzględnienie jej również w kolumnach Sumy lat
Flota samochodowaAutoryzacja numerów stacji benzynowych
Raport tankowań, Tankowania – Szczegóły: zbiorcze dodawanie autoryzowanych stacji
Kadry i PłaceEwidencja RCP. Dodanie Plik -> Rejestruj zdarzenie RCP, ikonka w pasku narzędziowym. Ten sam formularz co w oknie głównym, po każdym zarejestrowaniu nowy rekord widoczny w ewidencji przez taki sam czas co z okna głównego i ponowne automatyczne otwarcie formularza: Rejestruj zdarzenie RCP
Formularz: Rejestruj RCP. Dodanie informacji: WEJŚCIE/WYJŚCIE. Czas wyświetlania, czcionka, kolor (inny dla wejścia i wyjścia) uzależniony od parametru w Ustawieniach
Karty pracy. Odbiór godzin nadliczbowych – prezentacja ilości godzin: ewidencyjna i rozliczeniowa
RCP. Ustawienia. Dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie dopełniaj do angażu <<Edit>> na budowę <<ProShape>> {wybór budowy i pozycji kosztorysowej}. Uwzględnienie w generacji kart pracy wg RCP zarówno manualnej jak i automatycznej
KontrahenciUniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Dodanie filtru z pamięcią ComboBox: Aktywny {tak, nie}
Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta. Uwzględnienie koloru czcionki wg oceny kontrahenta. Kompozycja kolumn (dodanie kolumny Uwagi). Dodanie filtrów: Zakres usług, Uprawnienia, Sprzęt
KsięgowośćDziennik. Kompozycja kolumn i Znajdź – obsługa: Data dekretacji
MagazynEwidencja PZ – kolumna Nr zamówienia zewnętrznego. Uzupełnianie po przecinku gdy PZ dotyczy kilku zamówień
Formularz dodania zamówienia materiałowego wewnętrznego/zewnętrznego. Opcja <<CheckBox>> Pokaż materiały zestawienia – widoczna również w trybie dodania.
Formularz PZ dodawany z poziomu faktury kosztowej – pole Nr dokumentu dostawy dostawcy
Formularz RW – dolna i górna tabela z Materiałami – dodanie kolumny: Nr zamówienia wewnętrznego
Formularz WZ – tabela z materiałami na stanie magazynu – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
Formularz zamówienia wewnętrznego. Dodanie opcji CheckBox z pamięcią: Nie inicjalizuj materiałów budowy
Indeks materiałów. Import/Eksport w PopupMenu
Obroty materiałowe – Szczegóły – dodanie PopupMenu: Otwórz
Stany – Materiały na pracownikach. Dodanie kolumn: Uwagi RW, Uwagi pozycji RW. Znajdź – dodanie fitrów: Uwagi RW, Uwagi pozycji RW
Wydruk wszystkich dokumentów magazynowych. Wartości do 4 miejsc po przecinku – jeżeli wartość jest do 1 lub 2 miejsc po przecinku to wyświetlanie do 2 miejsc po przecinku
NieruchomościEwidencja liczników. PopupMenu: Zaznacz/Odznacz wszystkie
Formaty wyświetlania na dokumentach sprzedaży we wszystkich miejscach gdzie jest do wyboru pomieszczenie. Dodanie opcji: Rodzaj lokalu (pod pomieszczeniem)
Książka Obiektu Budowlanego – IX.2 Dane dotyczące dokumentacji technicznej – możliwość edycji danych
Raport Rozliczenie eksploatacji – uwzględnienie aneksów umów najmu
Raport Rozliczenie eksploatacji – zaliczki wg miesiąca. Rozliczenie umowy najmu – refaktury, odczyty liczników – zaliczki wg okresu rozliczenia
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – jeżeli są rozliczone koszty to nie można edytować daty od… do… rozliczenia
Rejestr dokumentówSłowniki – Rejestry dokumentów. Rozszerzenie do 15 pól typu: Wartość(15,2), Wartość(15,4)
Wyślij załączniki jako e-mail. Zamiast otwierania domyślnego programu pocztowego zastosować uniwersallny formularz wysyłania maila (taki jak w fakturach). Wg operacji masowej
Znajdź – Dekretacja – dodanie filtru Dokument (uniwersalny formularz wyboru dokumentu RD).
WykonawstwoBlokada dodania pozycji zamówienia wewnętrznego bez zestawienia materiałów budowy
Budowy – Materiały – Materiał wytworzony. Automatyczna generacja i wpisywanie w formularzu – Cena jedn. materiału wytworzonego wg ceny jedn. budżetu pozycji kosztorysowej
Budowy – Materiały – Materiały wytworzone – dodanie PopupMenu: Pokaż wg kosztorysu
Budowy – Materiały – Rozlicz materiały – formularz – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa
Harmonogram. Budżet pozostały do zaplanowania w preliminarzu dla pozycji nadrzędnej – zamiast sumy z pozycji podrzędnych powinien wyliczać się niezależnie dla pozycji nadrzędnej
Kosztorys. Import z pliku. Formularz pośredni – dodanie opcji <<CheckBox>> Generuj materiał wytworzony. Wg Norm (materiał wytworzony)
Kosztorys. Import z pliku. Jeżeli nie ma w pliku Nr kolejnego to automatyczna generacja kolejnego w ramach kategorii/obszaru
Kosztorys. Uwagi. Zwiększenie zakresu do 2000 znaków
Magazyn – Stany – Materiały planowane, Budowy – Materiały – Zestawienie materiałów: dodanie kolumny: Ilość zarezerwowana
Materiał dodawany do zestawienia materiałów budowy w tle (poza formularzem zestawienia materiałów) – uzupełnianie przedmiotu koszt-sprz.
Protokół odbioru do inwestora. Nie dodawać do pozycji: wyszczególnienia, uwag i zlecenia
Wydruk oferty. Wartości do 4 miejsc po przecinku – jeżeli wartość jest do 1 lub 2 miejsc po przecinku to wyświetlanie do 2 miejsc po przecinku
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – Normy – uzależnienie od danych dodatkowych typu CheckBox. Formularz zasobów/materiałów planowanych – dodanie pola CheckListBox
Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe – przy zwijaniu do lewej strony okno drzewa pozycji stałe (analogicznie jak w indeksie materiałowym)
ZasobyUniwersalny formularz wyboru zasobu – zakres danych tak jak w ewidencji zasobów (z uwzględnieniem dostępu wg jednostek organizacyjnych)