fbpx

Aktualizacja 235.01

Aktualizacja 235.01

Elektroniczny Obieg DokumentówProcesy. Dostępy dla użytkowników
Zadania EOD – dodanie kolumny: Nr księgowy faktury
FinanseDokumenty finansowe. Definiowanie szablonów uzależnione tylko od uprawnienia edycji
Finanse – Ustawienia – Import i eksport – OPTIMA – <<CheckBox>> Nr budowy w polu <OPIS>
Formularz dekretacji faktury. Dodanie kolumn z Materiałów: Symbol, Producent, Nr producenta, Nr seryjny
Formularz dekretacji. Automatycznie ustawienie Zasób wg Zasobu budowy
Formularz dekretacji. Po uzupełnieniu zasobu budowy jeżeli zasób budowy jest powiązany tylko z 1 pozycją kosztorysową to automatyczna inicjalizacja tą pozycją kosztorysową. Również podczas zmiany zasobu budowy
Formularz dekretacji. Po wybraniu pracownika uzupełnienie jednostki organizacyjnej pracownika
Karty pracy. Generacja rachunku
Plan kont. Schematy księgowań. Obok pola „Stawka VAT” dodanie opcji: Księguj jak netto, umożliwiającej automatyczną dekretację 50% VAT na pojazdy
Raport Analiza finansowa – wykres – etykiety osi X – nazwy skrócone
Flota samochodowaNaprawy i serwis – Części – dodanie pól: Stawka VAT[%], Wartość brutto. Przeliczanie dwustronne: z netto na brutto i z brutto na netto. Kolumny
Naprawy i serwis. Części – integracja z Preliminarzem i Zdarzeniami wg stanu licznika
Zdarzenia wg stanu licznika – formularz – Przebieg [km], Przebieg [mtg] – dodanie opcji CheckBox: Powtarzaj cyklicznie do wartości <<Edit>>
Kadry i PłaceDane o zatrudnieniu pracownika, Stawki zasobu. Składniki – obsługa Jednostki org.
Ewidencja RCP – Połącz z kartą pracy – jeżeli nie zidentyfikuje budowy do na budowę KARTA PRACY
Lista płac. Import pozycji z plików: MS Excel, OpenOffice Calc
Lista płac. Obsługa PLI (tak jak w Fakturach)
Pracownicy. Dodanie upranienia: Pracownicy – dostęp do wszystkich. Dostęp wg jednostek organizacyjnych w ramach modułu Kadry i Płace
MagazynFormularz RW. Obok przycisku: Ilość do wydania taka jak ilość na stanie – dodanie pola <<Edit>>%. Default 100
Normy. Dwuklik otwiera formularz
Remanent. Podczas otwarcia nie kasować RW, PW. Po zmianie ilości/ceny na RW, PW automatyczna aktualizacja wartości Remanentu
WykonawstwoDostawy materiałów DM. Wydruk (analogicznie jak materiały wbudowane)
Dostawy materiałów na budowę – Znajdź – zamiast Nr budowy, Temat budowy -> uniwersalne pole wyboru budowy <<ProShape>> z możliwościa wyboru wielu
Harmonogram. Kolumna Gantt. Po ukryciu etapów pierwsza kolumna z datą powinna być spośród widocznych a nie wszystkich
Harmonogram. Nazwy etapów – ilość znaków tak jak pozycja kosztorysowa
Harmonogram. Planowanie wartości brutto. Automatyczne rozpisywanie planowanych wartości wg wartości rzeczywistych w poprzednich miesiącach
Harmonogram. Przywrócenie menu: Zakres zrealizowany -> Otwórz, Dodaj Alt+Z, Dodaj zbiorczo
Kosztorys – formularz. Dodanie opcji: Nie przeliczaj Ceny jedn. wg umowy
Kosztorys – formularz. Jeżeli w słowniku pozycji kosztorysowych jest wpisana tylko Cena jedn. budżetu i Cena jedn. umowy to po dodaniu do formularza powinna zainicjalizować się również Cena jedn. umowy
Kosztorys. Kolory czerwone przekroczenia budżetu również dla kategorii/obszarów
Materiały na budowach – dodanie kolumny: Nr dokumentu wbudowania
Materiały na budowach – Znajdź – dodanie filtru: <<CheckBox>> Materiał wbudowany
Materiały na budowach. Jeżeli cały materiał jest wbudowany to tło kolorem stonowanym zielonym
Materiały wbudowane. Znajdź: Materiał, Data wbudowania od… do…
Okno Uzupełnij kartę pracy. Dla zdarzeń nieobecności wyświetlanie godzin
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji CheckBox: Automatycznie generuj w preliminarzu planowaną sprzedaż wg daty zakończenia etapu harmonogramu
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – zmiana opcji CheckBox: Automatycznie generuj w preliminarzu planowany koszt/sprzedaż <<ComboBox>> {wg terminu zakończenia etapu, proporcjonalnie co tydzień, proporcjonalnie co miesiąc}
Wykonawstwo – Ustawienia – Zaawansowane – Zmiana opcji na: Automatycznie generuj w preliminarzu planowany koszt w interwale <<ComboBox>> {termin zakończenia etapu – default, co tydzień, co miesiąc}. Proporcjonalny podział kosztów
ZasobyNaprawy i serwis – Części – wartości w formacie numerycznym a nie tekstowym
Naprawy i serwis – Części – Wartość netto – suma fixed
Naprawy i serwis – Dodaj koszt – wg operacji masowej, automatyczne przypisanie cześci do pozycji faktury. Automatyczna dekretacja na zasób i naprawę