fbpx

Aktualizacja 208.1

Aktualizacja 208.1

AdministratorAdministrator -> Logi. Dodanie kolumny: Adres IP
 Historia zmian. Dodanie kolumny: Adres IP {za Użytkownikiem}
 Kontener załączników .Dodanie kolumny: Adres IP {za Dodał}
Elektroniczny Obieg DokumentówFormularz dodania sprawy EOD – możliwość dołączenia załączników (automatyczne dodanie dokumentu sprawy z załącznikami) z obsługą automatycznego wysyłania tych załączników w alertach mailowych
 Zadania EOD. Dodanie kolumny: Szczegóły personelu {szczegóły personelu z formularza edycji etapu procesu}
FinanseCashflow. Po otwarciu prezentacja raportu wg ostatnio zapamiętanych filtrów
 Dekretacja dokumentów finansowych. Jeżeli pozostanie do dekretacji wartość ujemna to w wyniku zadziałania mechanizmu dopełnienia też powinna wygenerować się pusta pozycja dekretacji z tą wartością
 Ewidencja dokumentów finansowych – zmiana nazwy kolumny z: Kwota pozostała do dekretacji na: Kwota pozostała do dekretacji z całości
 Ewidencja dokumentów finansowych. Otwórz – dodanie menu: Dziennik księgowań {wg uprawień analogicznych jak z menu Księgowość}
 Ewidencja faktur – dodanie kolumn: Odwrotne obciążenie, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Płatność podzielona. Jeżeli jest to wyświetlić: tak, jeżeli nie ma to nic nie wyświetlać
 Ewidencja faktur. Import/Eksport -> COMARCH -> ERP Klasyka.
 Finanse -> Budżet – formularz budżetu – sumowanie od szczegółu do ogółu
 Finanse -> Budżet. Dodanie kontrahenta własnego
 Finanse -> Ustawienia – Pozostałe – dodanie opcji CheckBox: Dekretuj na jednostkę organizacyjną magazynu
 Import/Eksport dokumentów finansowych do InsERT. Obsługa wersji 1.08
 Umowy najmu – Kaucje. Integracja z Finanse – Kaucje
 Wydruk faktury zaliczkowej końcowej. Z tytułu usunąć frazę: ZALICZKOWA. Zapłacono / Pozostało do zapłaty – powinno brać z całej paczki faktur zaliczkowych + końcowa. Wykaz faktur zaliczlowych – nie prezentować faktury końcowej. Suma faktur zaliczkowych – zmiana na: Suma faktur zaliczkowych i końcowej, powinno brać sumę zaliczkowych i końcowej
 Wysyłanie e-faktur w oddzielnych transakcjach
Kadry i PłaceEksport kart pracy do RCP Symfonia. Formularz przejściowy – Domyślne godziny pracy: od… do… Jeżeli pracownik nie ma w angażu od… do… to bierze z formularza. pamięć wg zalogowanego
 Formularz danych o zatrudnieniu – zakładki: Wynagrodzenie miesięczne, Stawka … – dodanie opcji <<CheckBox>> Sumuj składniki. Obok pola Edit. Oprócz składnika z opcją Dodatek
 Karty pracy. Każde zdarzenie z opcją Choroba zmniejsza o 1/30 wynagrodzenie miesięczne do wyliczenia stawki godzinowej w cyklu od 1 do ostatniego dnia miesiąca
MagazynFormularz PZ. Lista materiałów – dodanie kolumny Symbol
 Zamówienia zewnętrzne – Znajdź – Dostawca – zmiana typu na uniwersalny formularz wyboru kontrahenta ProShape
 Zamówienia zewnętrzne. Wyślij e-mailem – analogicznie jak e-faktura – jako załącznik PDF. Magazyn – Ustawienia – Zamówienia zewnętrzne – konfiguracja tematu i treści maila. Ewidencja zamówień – dodanie kolumny: e-zamówienie
NieruchomościDrukowanie rozliczenia – nie prezentować pustych pozycji
 Ewidencja umów najmu. Dodanie kolumny Rabat. Np: Medium A = 23,45%, Medium B = 10,20%
 Formularz naliczenia. Dodanie opcjonalnych pól: Rozliczenia eksploatacji, Odczyty liczników – za okres od… do…
 Modyfikacja prezentacji sumowanej pozycji na fakturze sprzedaży
 Naliczenia i rozliczenia. Domyślna data kursu: data wystawienia – 1
 Słowniki – Typy naliczeń. Dodanie opcji <<CheckBox>> Sumuj umowy
 Umowy eksploatacyjne – Liczniki. Jeżeli jest licznik główny z podlicznikiem i mają kilka odczytów to nieprawidłowo alarmuje o tym, że zużycie podliczników jest większe od licznika głównego. Struktura czasowa odczytów
 Umowy eksploatacyjne – Rozlicz koszty. Poprawa Zaznacz wszystkie odczyty. Poprawa typu kwotowego kolumn
 Umowy eksploatacyjne. Rozliczenia – Wartość do rozliczenia – powinno brać tylko pozycje faktury dot. danego rozliczenia
 Umowy najmu – Nieruchomości w ramach umowy – dodanie nowej edytowalnej kolumny: Udział procentowy [%]. Przeliczanie wg tej wartości ilości jednostek w umowie najmu i eksploatacyjnej.
 Umowy najmu – Rozliczenia – formularz Pozycje – górna tabela: Najem – zapamiętywanie Ceny jedn.
 Umowy najmu – Rozliczenia. Sumowanie wg mediów i usług. Grupowanie mediów. Przy refakturach okres od… do… nie powinien być brany z rozliczenia najmu ale min i max data z rozliczenia eksploatacji i najmu
 Umowy najmu. Rabat. Jeżeli jest sumowanie mediów i usług to sprawdza czy sumowane pozycje mają taki sam rabat – jeżeli tak to prezentuje rabat na fakturze
 Umowy najmu. Wartości w kolumnach dot. lokalu prezentowane unikatowo bez powtórzeń
WykonawstwoBudowy – Materiały – Materiały zamówione. Do górnej tabeli dodać <<PopupMenu>> Otwórz zamówienie zewnętrzne – otwiera wszystkie zamówienia zewnętrzne połączone z danym zamówieniem wewnętrznym
 Budowy – Sprzedaż koszty – Dostawy materiałów – możliwość edycji
 Ewidencja budów. Wartość robót w toku – zmiana algorytmu na: zasoby typu kontrahent, różnica: koszty planowane – koszty rzeczywiste ale tylko te pozycje w których koszty planowane > koszty rzeczywiste. Dodanie tej kolumny również w zakładkach: Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo
 Formularz edycji zasobu budowy – zakładka Etapy – Uzupełnij automatycznie wg zakresu zleconego – podpięcie również kategoriii/obszaru do którego należy zlecona pozycja kosztorysowa. Wydruk zlecenia – kolumny z terminami powinny drukowac również terminy kategorii/obszaru przypiętych do podwykonawcy
 Formularz zasobu budowy – zakładka Zakres zlecony – zwiększenie zakresu kolumny Wyszczególnienie
 Harmonogram pracy. Likwidacja przycisku Pokaż. Każda zmiana w głównym oknie powinna automatycznie przeładowywać raport. Po otwarciu prezentacja raportu wg ostatnio zapamiętanych filtrów
 Kosztorys. Formularz – dodanie opcji <<CheckBox>> Blokuj dekretację kosztów. Etap 3
 Raport zdarzeń, Czasochłonność zasobów, Harmonogram pracy. Kompozycja kolumn – dodanie: Jednostka organizacyjna. Kolory tła odpowiednio wg: zdarzenie, budowa, jednostka organizacyjna, pracownik
 Stany ofert i budów. Opcjonalne numery kolejne wymuszające kolejność zmiany stanów
 Wydruk zgłoszenia do odbioru. Zwiększenie czcionki. Odległość pomiędzy liniami 1,5. W dolnym polu Memo: Niniejszym, prosimy o ustalenie komisji odbiorczej i terminu odbioru.
Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania: pracownik + nr tel prowadzącego budowę
 Wykonawstwo -> Protokoły odbioru. Kwerenda
 Zasoby budowy – Zakres prac – zakładka: Zakres zrealizowany – dodanie opcji CheckBox: Pokaż wszystko dla danego podwykonawcy
ZasobySpis z natury. Modyfikacja wydruku