fbpx

Aktualizacja 220.01

Aktualizacja 220.01

AdministratorKalendarze – Angaż. Dodanie menu Historia zmian aby można było wyświetlić z tego okna już rejestrowaną historię zmian
StringGrid – Kopiuj – Kopiuj / Wklej – dodanie skrutów klawiszowych: Ctrl+C
Elektroniczny Obieg Dokumentówe-EOD. Obsługa załączników
Ewidencje powiązane z EOD – kolumny: Stan etapu EOD, Personel EOD u którego jest dokument. Wypełnianie gdy proces ma opcję: Zadanie bez personelu traktuj jako aktywne i gdy ostatni etap jest nieaktywny
Sprawy EOD. Kolumna Załączniki – dwuklik otwiera kontener załączników
Zadania – Znajdź – dodanie zakładki: Dekretacja. Filtrowanie wg. dokumentów finansowych i Rejestru dokumentów zadekretowanych na wybrany parametr
FinanseBlokada zmiany nagłówka zaksięgowanych kosztów kart pracy
Eksport faktur do COMARCH. Dodawanie sekcji CDATA mimo braku wartości waluty
Faktury. Nie uwzględnianie mechanizmu obliczania VAT od sumy dla pozycji netto zerowych
Finanse – Ustawienia – Pozostałe. Dodanie opcji <<CheckBox>> Zaznaczaj domyślnie Płatność podzielona przy fakturach sprzedaży, Zaznaczaj domyślnie Płatność podzielona przy fakturach kosztowych
Formularz dekretacji. Podziel proporcjonalnie wg: kosztów/sprzedaży rzeczywistej budowy – Data sprzedaży od… do… (analogicznie jak przy kartach pracy)
Formularz faktury kosztowej – Pozycje – dodanie kolumny Lp
Formularz faktury sprzedaży – Pozycje – Dodaj z zamówienia – filtrowanie wg kontrahentów z zamówienia – Sprzedawca, Nabywca
Formularz zapisu kasowo-bankowego – wybór kontrahenta – rozszerzenie zakresu danych również o nieaktywnych
Kasa i Bank. Wydruk raportów – dla rejestrów typu: konto bankowe – w tytule wydruku: Raport bankowy
Panel windykacyjny. Dodanie informacji o nierozliczonych zapisach kasowo bankowych i uwzględnienie ich w sumie do zapłaty
Wydruk faktury/rachunku sprzedaży. Stały tekst nad stopką
Wydruk pieczątki kosztowej. Sortowanie wg pozycji faktury zamiast wg nazwy
Zapisy kasowo-bankowe. Dodanie kolumny: Rozliczone dokumenty {numery}
Flota samochodowaProdukty z kart floty. Likwidacja funkcji: Wyczyść flagę nowo dodane – funkcja ta powinna działać automatycznie po dodaniu nowej pozycji lub zmiany typu: ON, Gaz, Benzyna
Kadry i PłaceDane o zatrudnieniu. Historia zmian
Kalendarze – Angaż. Historia zmian
MagazynDokumenty magazynowe. Dodanie: Obroty materiałowe
Ewidencje dokumentów magazynowych – pozycje – dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
Formularz PZ. Lista materiałów. Dodanie PopupMenu: Filtruj: uniwersalny formularz wyboru budowy z możliwością wyboru wielu, <<Edit>> Nr zamówienia zewnętrznego
Formularz RW. Funkcja Wydaj wg operacji masowej
Formularz RW. Przycisk Wydaj – dla wszystkich wpisanych ilości w środkowej tabeli
Indeks materiałów. Eksport / Import. Obsługa kolumn: Ścieżka kategorii, Ścieżka indeksów kategorii. Rozdzielone slashem
Magazyn – Ustawienia – Ogólne – dodanie opcji <<CheckBox>> Blokuj wprowadzanie dokumentów magazynowych z przyszłą datą
RW. Formularz. Stany magazynowe. Optymalizacja. Dodanie filtru: Regał/Półka z wyborem wielu. Przycisk: Ilość do wydania taka jak Ilość na stanie – przycisk Wydaj wydaje wszystkie wpisane pozycje
Stany – Materiały planowane – Znajdź – Stan – dodanie pozycji: Pozostało do zamówienia
NieruchomościAutomatyczna zmiana najemcy w niewyfakturowanym rozliczeniu eksploatacji w wyniku zmiany najemcy w umowie najmu
Ewidencja nieruchomości. Import z pliku MS Excel / OpenOffice. Jeżeli są podane tylko: nazwa obiektu i jednostki rozliczeniowe to aktualizacja wszystkich lokali w ramach tego obiektu łącznie z automatycznym przeliczeniem mediów uzależnionych formułą od tej jednostki
Ewidencja obiektów. Zużycia mediów. Dla licznika głównego różnica zużycia pomiędzy licznikiem głównym a podlicznikami
Kopiowanie schematów naliczeń. Nie uwzględniać pola Wyszczególnienie
Naliczenia. Wykonaj naliczenie. Sprawdzanie czy umowy najmu mają wynajmującego i najemce. Jeżeli nie ma to odpowiedni komunikat
Po zmianie metrażu lub jednostek rozliczeniowych lokalu automatyczne przeliczenie w umowach najmu mediów uzależnionych tej jednostki wg stawki lub formuły. Algorytm powinien uwzględniać zmianę nie tylko z poziomu aplikacji ale też z poziomu bazy danycb np: import z pliku, edycja zbiorcza itp.
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – formularz. Kolumna Procent podziału – pola edytowalne z interakjcją na pola w kolumnie Kwota rozliczenia
Umowy najmu. Formularze: umowy oraz schematu naliczenia – dodanie obok pola Typ naliczenia nowego pola: Miesiące <<ProShape>> wyboru miesięcy z CheckLisBox. Jeżeli pole jest uzupełnione to naliczenie jest generowany tylko dla wybranych miesięcy wg Daty naliczenia
Umowy najmu. Wstaw schemat składników liczników. Nie przenosi stawek VAT – poprawa
Umowy najmu. Zakładki: Umowy, Nieruchomości – kolumny: Powierzchnia netto/wspólna/ brutto przeliczana wg Udziału procentowego [%]
Ustawienia – Ogólne – Automatycznie generuj preliminarz z terminem zakończenia – dodanie CheckBox: Aktualizuj umowy już istniejące
Wydruk rozliczenia. Zwiększenie szerokości kolumny Nr dokumentu kosztem Dostawcy
WykonawstwoBudowy – Materiały – Materiały zamówione – górna tabela. Kompozytor kolumn. Dodanie kolumny: Wartość dostarczona
Ewidencja budów/ofert. Dodanie kolumn: Przedmioty koszt-sprz planowane {analogicznie jak w kosztorysie z zasobów i materiałów}
Karty pracy na budowę nie posiadającą kosztorysu – automatyczna generacja pozycji kosztorysowej: KARTA PRACY
Kosztorys. Obsługa kolumn: Id do importu, Id nadrzędnego do importu
Oferty / Budowy. Ogranicz / Rozszerz dostęp. Dodanie opcji: Edycja, Usuwanie
Pracownicy. Aktualizacja kosztów rzeczywistych – część wspólna zadanego okresu oraz danych o zatrudnieniu. Blokada edycji zaksięgowanych kart pracy
Słownik: Pozycje kosztowe. Eksport / Import. Obsługa kolumn: Ścieżka kategorii, Ścieżka indeksów kategorii. Rozdzielone slashem
Sprawy EOD. Usuwanie wg operacji masowej
Teczka budowy. Dodanie funkcji: Pobierz wszystkie załączniki
Uniwersalny formularz wyboru budowy/oferty. Dodanie kolumny: Data ostatniego wyboru. Kompozytor kolumn.
Wydruk ofert/wycen. Nazwa pliku taka jak: nr oferty/budowy (analogicznie jak przy fakturach)
Zamówienia dystrybucyjne
ZasobyPodczas przesuwania zasobu wchodzącego w skład zestawu automatyczne przesunięcie wszystkich zasobów tego zestawu