fbpx
 

Program do zarządzania kontraktami

System TelkomBud do zarządzania kontraktami

Program do kompleksowego zarządzania kontraktami. System jest kompletnym narzędziem wspomagającym rozliczanie oraz obsługę realizowanych kontraktów w przedsiębiorstwach i organizacjach. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla: budownictwa ogólnego oraz specjalistycznego (telekomunikacja, teletechnika, elektroenergetyka itp.), rozliczania projektów w jednostkach badawczo -rozwojowych, nadzorów inwestorskich.

Ewidencja kontraktów

 • Ewidencjonowanie realizowanych kontraktów w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji kontraktów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie kontraktów wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych kontraktowych.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji kontraktów w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi.
 • Definiowanie nowych pól kontraktu.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, PDF, XML.

 

Kosztorys kontraktu

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja kosztorysu umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA, RODOS.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Zakres rzeczowy kosztorysu.

 

Budżet kontraktu

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych kontraktu.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych zadań, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących kontrakt.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w kórych koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty kontraktów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Harmonogram kontraktu

 • Tworzenie dowolnych harmonogramów kontraktów na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Szablony harmonogramów kontraktu umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyje określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie zadania realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania zadania na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu.
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

 

Materiały

 • Rozliczanie materiałów użytych do realizacji kontraktu.
 • Planowanie potrzeb materiałowych.
 • Składanie zamówień na materiały do Magazynu z wyszczególnieniem miejsca dostawy oraz planowanego terminu dostawy.
 • Obsługa zamówień na materiały przez Magazyn z wyszczególnieniem realnej daty dostawy.
 • Składanie zamówień na materiały do dostawców.
 • Agregacja zamówień na materiały do dostawców.
 • Przekazywanie przez Magazyn materiałów na zadania.
 • Zwrot niewykorzystanego materiału z zadania do Magazynu.
 • Obsługa materiału wytworzonego
 • Rozliczanie materiałów inwestora (zleceniodawcy).

 

Zasoby realizujące kontrakt: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).
 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

 

Teczka kontraktu

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją kontraktu (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).
 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).
 • Przesyłanie załączników e-mailem.
 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.
 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu.
 • Kontrola braków dokumentów w teczce.
 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do zadania.

 

Sprzedaż i koszty kontraktu

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży kontraktu.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.
 • Rejestracja faktur kosztowych kontraktu.
 • Dekretacja faktury na kilka kontraktów.
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy kontraktu.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy kontraktu

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych).
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.