fbpx

Aktualizacja 131.50

Aktualizacja 131.50

Administrator

 • Kalendarz. Wydruk QReport

CRM

 • Wystawianie i rejestracja rachunków

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Przekazywanie sprawy w alternatywnych kierunkach.

Finanse

 • Formularz dodaj/edytuj fakturę kosztową. Zakładka Materiały. Możliwość wprowadzenia nowych materiałów z indeksu materiałowego (wraz z możliwiścią dodawania nowych materiałów do indeksu) z przypisaniem do odpowiedniej budowy oraz pozycji kosztorysowej.
 • Formularz dodaj/edytuj fakturę sprzedaży/zakupu. Pozycje. Dodanie opcji <<CheckBox>> Licz od cen brutto
 • Noty odsetkowe. Automatyczne wypełnianie tabeli pozycji faktury – dodanie frazy na początku: Nota odsetkowa.
 • Noty odsetkowe. Automatyczne wypełnianie tabeli pozycji faktury.
 • Raport Płynność finansowa

Flota samochodowa   

 • Import tankowań Shell
 • Wystawianie i rejestracja rachunków

Informatyka

 • Wystawianie i rejestracja rachunków

Kadry i Płace

 • Eksport danych kadrowych do Optimy – w zakładce „Nieobecności” wpisywanie w kolumnę „Nazwa_do_importu” tych samych wartości co w kolumnie „Nazwa_zrodlowa”

Magazyn

 • Formularz Dostawa materiałów na budowę. Maxymalizacja na cały ekran. Kolumna Ilość dostarczona przesunięta na lewą stronę. Materiał zaznaczony <<ColCheck>> wyróżniony kolorem tła stonowanym żółtym
 • Generacja zamówień zewnętrznych do zdefiniowanych formatek MS Excel
 • Optymalizacja otwarcia formularza RW, WZ. Przy WZ optymalizacja procoedury SQL sprawdzającej zamówienia wewnętrzne dla wybranego magazynu. Formularz RW – obsługa interakcji pomiędzy magazynem a zamówieniem.
 • PZ. Import z pliku MS Excel wraz z obsługą pól: Nr kodu kreskowego (magazyn, regał, półka, materiał), Waga [kg] (indeks materiałowy), Nr seryjny (materiał)
 • Raport: Bilans materiałów
 • Zamówienia wewnętrzne/zewnętrzne. Operacja Znajdź

Nieruchomości

 • Umowy eksploatacyjne. Formularz dodania nieruchomości (lokali). Likwidacja ograniczenia zakresu danych wg właściciela
 • Umowy eksploatacyjne. Formularz edycji lokali umowy. Dodanie opcji: Zaznacz/Odznacz wszystkie, dla kolumny Rozliczanie kosztó wg: Uzupełnij dla wszystkich. Filtrowanie wg: Miejscowość, Ulica, Nr domu, Rodzaj lokalu, Nr lokalu
 • Umowy najmu. Formularz edycji lokali umowy. Maxymalizacja formularza. Filtrowanie wg: Miejscowość, Ulica, Nr domu, Rodzaj lokalu, Nr lokalu
 • Umowy najmu. Równoległa obsługa historii stawek i GUS
 • Wystawianie faktur/rachunków sprzedaży z rozliczeń umów najmu i naliczeń automatycznych. Sumowanie pozycji faktur wg medium/usługi

Serwis

 • Mailing o zgłoszeniach serwisowych do osób związanych z nieruchomościami
 • Wystawianie i rejestracja rachunków

Telefony

 • Wystawianie i rejestracja rachunków

Wykonawstwo

 • Budowy. Harmonogram. Formularz dodaj/edytuj etap. Autouzupełnienie słownika Etapy.
 • Budowy/Oferty. Operacja Znajdź wraz z autonomicznym budowaniem i SQL każdej zakładki
 • Formularz Dostawa materiałów na budowę. Blokada przycisku Zatwierdź dopóki nie ma zaznaczonego co najmniej jednego materiału.
 • Import kosztorysu z MS Excel. Obsługa pól: Narzut, Rabat
 • Import materiałów poprzez kosztorys lub bezpośrednio do materiałów. Materiały trafiają do kategorii Niezidentyfikowany. Przypisanie dostawców wraz z parametrami należących do kategorii Niezidentyfikowany.
 • Miesięczna karta pracy. Zakładki: Jednostki, Budowy, Zasoby – zmiana wysokości pól CheckListBox eliminująca błąd kliknięcia ostatniej pozycji
 • Umowy ramowe z inwestorem. Formularz edycji. Dodanie i obsługa opcji do pola Termin płatności: <<RadioButton>> dni robocze, dni kalendarzowe.
 • Wykonawstwo -> Ustawienia. Dodanie opcji <<CheckBox>> Automatycznie naliczaj budżet pozycji kosztowych wg zasobów i materiałów
 • Zakładka: Zestawienie materiałów. Dodanie kolumny: Pozycje kosztowe (wymieniane po przecinku)

Zasoby

 • Wystawianie i rejestracja rachunków