fbpx

Aktualizacja 138.01

Aktualizacja 138.01

Administrator

 • Formularze edycji otwierane poprzez: dwuklik myszką, <<enter>>
 • Funkcja Dodaj w <<MainMenu>> i  w <<PopupMenu>>
 • Inicjalizacja formularzy – kursor (set focus) ustawia się na pierwszym polu od góry.
 • Pracownicy. Formularz dostępu do jednostek organizacyjnych – podświetlanie całego wiersza
 • ProStringGrid. Hiperłącza
 • Uniwersalny formularz wyboru zasobu: <<ProShape>> przezentacja w formacie: nazwa + nr inwentarzowy + nr rejestracyjny, np: Fiat 234535 PZ882W

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Sprawy EOD powiązane z danymi zewnętrznymi takimi jak: rejestr dokumentów, dokumenty finansowe, wykonawstwo, zamówienia materiałowe, itp. Po usunięciu z formularza procesu automatyczne usunięcie sprawy EOD

Finanse

 • Analiza finansowa. We wszystkich tabelach sumy w pierwszym wierszu (analogicznie jak w kosztorysie). Wykresy kołowe planowane i rzeczywiste – legenda tego samego koloru.
 • Eksport faktur kosztowych/sprzedażowych do OPTIMA v.2014
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Ograniczenie dostępu
 • Faktury. Eksport do OPTIMA. Obsługa sprzedaży.
 • Formularz edycji dokumentu finansowego kosztowego. Po zmianie sprzedawcy powinno inicjalizować się pole Nr konta bankowego (tak jak w trybie dodania) 
 • Formularz faktury kosztowej – Materiały: możliwość dodania bezpośrednio na Magazyn z funkcją Otwórz -> Dokumenty PZ
 • Inicjalizacja formularza dodania faktury korekty sprzedaży. Przeładowanie inicjalizacji pola Termin zapłaty wg aktualnych danych na fakturze korekcie  
 • Koszty/sprzedaż wewnętrzna. Edycja zbiorcza.
 • Podczas dekretacji dokumentu finansowego na zasób budowy – automatyczne uzupełnienie przedmiotu koszt-sprz wg zasobu budowy
 • Wydruk dokumentu: Potwierdzenie salda z kontrahentem na dany dzień

Magazyn

 • Stany. Materiały na budowach. Dodanie kolumny: Przedmiot koszt-sprz.

Nieruchomości

 • Drzewo nieruchomości. Zgłoszenia serwisowe – Prowadzący. Masowe przypisywanie prowadzącego do wielu usług serwisowych

Preliminarz

 • Formularz edycji pozycji preliminarza. Obok pola termin – dodanie pole <<Edit>> Liczba dni z opcjami Wg kalendarza: <<RadioButton>> ustawowego, kontrahenta, pracownika, nie uwzględniaj kalendarzy {default}. Interakcja względem dnia dzisiejszego pola Liczba dni na pole termin przy zmianach danych w polach

Rejestr dokumentów

 • Dla uprawnienia Rejestr dokumentów – dostęp do wszystkich – nieograniczona edycja załączników
 • Formularz dekretacji na dokument z rejestru dokumentów. Zakres danych taki jak w ewidencji dokumentów
 • Rejestr dokumentów otwierany z poziomu EOD. Bezwzględny dostęp do dokumentu wraz z pełną edycją załączników

Wykonawstwo

 • B2B. Korespondencja z podwykonawcą – Forum
 • Formularz dodania umowy ramowej z inwestorem. Jak nie uzupełnię pola wymagalnego Waluta to mimo to mogę zatwierdzić formularz. Poprawa
 • Formularz rozliczania materiałów na budowie. Dodanie kolumny Nr faktury kosztowej (za Dostawcą)
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy. Kolumna Stan (dla ofert stan oferty, dla budów stan budowy). Dodanie filtrów: <<ComboBox>> Zakres {oferty, budowy}, Stan oferty, Stan budowy
 • Wykonawstwo – Obciążenie zasobów. Przeniesienie do sekcji Wykonawstwo – Raporty (pod Czasochłonność pracowników). Znajdź – sekcja Pracownik – dodać filtr Stan <<ComboBox>> {aktywny, nieaktywny}