fbpx

Aktualizacja 138.08

Aktualizacja 138.08

Administrator

 • Administrator -> Konfiguracja serwera DBfC (pod mnu Konfiguracja systemu, aktywne dla superadminów lub opiekunów modułu Administrator)
 • Znajdź pracownika – dodanie filtra: Użytkownik <<ComboBox>> {tak, nie}

Archiwum Zakładowe

 • Formularz edycji teczki – obsługa załączników w zakładce Dołączone pliki

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Zadania. Przejdź do -> Budowa (wg przypadku m.lp)

Finanse

 • Dodanie nowej formy płatności: Karta kredytowa
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie kolumny: Data uregulowania płatności (wg rejestru płatności)
 • Finanse – katalog domyślny załączników ustawiany w Ustawieniach modułu Finanse
 • Formularze dokumentów finansowych – zakładka Pozycje – dodanie nad tabelą <<Button>> Dodaj.
 • FV kosztowa – zakładka Materiały. Obsługa opcji <<CheckBox>> Licz od ceny brutto (analogicznie jakw pozycjach)
 • Zmiany na wydruku dokumentów finansowych. Sprzedawca – opcjonalne ustawienie wydruku: Telefon, Fax, Mail, Http – w ustawieniach w zakładce Pozostałe. Zmiana etykiety UWAGI na OPIS ze zmianą lokalizacji bezpośrednio nad tabelą pozycji; jeżeli nie ma wypełnionego pola to  na wydruku etykieta OPIS nie jest drukowana.

Flota samochodowa

 • Naprawy i serwis. Dodanie kolumny Kontrahent {za kolumną Jednistka org}

Magazyn

 • PZ – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak faktury kosztowej. WZ – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak faktury sprzedażowej. Filtry wyświetlają PZ/WZ w których istnieje pozycja bez skojarzonej faktury.

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Rozliczenia. Dodanie kolumn: Termin płatności {wg faktury}, Data uregulowania płatności {wg rejestru płatności}

Preliminarz

 • Domyślnie otwierana zakładka Zestawienie

Serwis

 • Wydruk raportu zgłoszenia wykonane dla klienta – nad tabelą umieścić kwerendę.
 • Wydruk raportu Zgłoszenia wykonane dla klienta z poziomu poszczególnego zgłoszenia o statusie Zakończone

Zasoby

 • Ewidencje protokołów. Obsługa załączników
 • Ewidencje: zasobów, pojazdów, IT, aktywacji, urządzeń. Finanse -> Otwórz. W przypadku braku dokumentów zamiast komunikatu powinna otworzyć się pusta ewidencja z możliwością filtrowania i wyświetlania dokumentów finansowych.
 • Formularz edycji zasobu. Obok pola Data zakupu dodanie pola wraz z kolumną w ewidencji: Okres gwarancji: <<Edit>> <<ComboBox>> {lata, miesiące, dni}. Interakcja na pole Termin gwarancji.