fbpx

Aktualizacja 141.04

Aktualizacja 141.04

Finanse

 • Ewidencja dokumentów finansowych: Faktury, Rachunki, Noty obciążeniowe. Znajdź – dodanie filtru: <<DateTimeCheck>> Nieuregulowane na dzień {pod polem CheckListBox ze stanami}
 • Formularz Nota odsetkowa. Dodanie kolumny Data uregulowania płatności (za kolumną Termin płatności). Rozszerzenie formularza
 • Formularz Wezwanie do zapłaty – Stopka – „… o przesłanie faksem na nr xxxxxxxxxxxxx lub e-mail na adres: xxxxxxxxxxxxxxx kopii polecenia przelewu i uznać wezwanie do zapłaty za niebyłe”
 • Wydruk faktury/rachunku. Zamiast Razem do zapłaty powinno być: Zapłacono, Pozostało do zapłaty
 • Wydruk faktury/rachunku. Zmiana czcionki pozycji

Flota samochodowa

 • Zdarzenie wg stanu licznika – uzupełnienia – możliwość dodawania wielu załączników do jednej pozycji.
 • Zdarzenie wg stanu licznika – uzupełnienia- powiązanie z fakturą

Magazyn

 • Wydruk stanów magazynowych: Materiały na magazynach, Materiały na pracownikach, Materiały na zasobach, Materiały na nieruchomościaci.
 • Format numeracji KTM. Dodać opcję <<CheckBox>> Niezależna numeracja dla kategorii

Nieruchomości

 • Umowy eksploatacyjne – Rozlicz koszty – dolna tabela – dodanie kolumny <<ColCheck>> Nie refakturuj. Uwzględnienie opcji w rozliczeniach umów najmu oraz w naliczeniach
 • Umowy najmu – refaktury. Jeżeli jest zaznaczona opcja Media i usługi wg jednostki miary… – to na fakturze: Ilość = 1, Jedn. miary wg słownika Media i usługi. W pozycjach faktury nie drukować „Refaktura za”

Preliminarz

 • Drzewo nieruchomości – zakładka Wyposażenie – dodanie <<PopupMenu>> Dodaj preliminarz {inicjalizacja pól Zasób, Nieruchomość w formularzu preliminarza}

Wykonawstwo

 • Formularz protokołu odbioru. Dodanie i obsługa opcji: <<CheckBox>> Nie drukuj historii zakresu zrealizowanego
 • Import budów/ofert z pliku MS Excel
 • Miesięczna karta pracy. Przypisywanie kosztu zdarzeń do budów.

Zasoby

 • Ewidencje: Zasoby, Pojazdy, Karty floty, Aktywacje, Urządzenia, Zasoby IT. Wydruk: Stany zasobów + kwerenda. Kolumny: Lp, Nr inwentarzowy, Nr identyfikacyjny {nr rejestracyjny pojazdu, nr karty floty, nr tel aktywacji, nr IMEI urządzenia}, Nazwa, Typ/Model, Użytkownik {pracownik, magazyn, nieruchomość}. Wg operacji masowej z jedną zmianą – jeżeli nie ma zaznaczonego żadnego ColCheck to drukujemy wszystkie na liście.
 • Formularz edycji zasobu – zakładka Amortyzacja – dodanie pól: <<Edit>> Wartość ulepszenia, <<Label>> Wartość całkowita = Wartość początkowa + Wartość ulepszenia. Ewidencje wraz z kompozytorem kolumn: zasobów, pojazdów, kart floty, aktywacji, urządzeń, zasobów IT – kolumny: Wartość początkowa, Wartość ulepszenia, Wartość całkowita
 • Wydruk Spis z natury
 • Zasoby – Użytkownik zasobu – Budowa.