fbpx

Aktualizacja 143.02

Aktualizacja 143.02

Administrator

 • <<PopupMenuSG>> Dodanie funkcji Drukuj – do QReport
 • Administrator – Konfiguracja systemu. Ustaw, Wyczyść – zastąpić formularzem Edytuj
 • Kontener załączników. Dodanie opcji: Pobierz z Dokumentów finansowych
 • Pole kwerenda w oknach wszystkich modułów. Parametr Enabled ustawić na: false.
 • Uniwersalne formularze wyboru <<ProShape>> – dodanie i obsługa wg odpowiednich uprawnień (tak jak w formularzu wyboru kontrahenta): <<Button>> Dodaj nowy, <<PopupMenu>> Edytuj.
 • Wydruki QReport we wszystkich modułach – tabele – czcionka Arial Narrow

Archiwum Zakładowe

 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Drukuj bieżący spis, Drukuj bieżący spis v2 – kolejność wg ustawionego sortowania w tabeli StringGrid

Finanse

 • Dokumenty finansowe: faktury, rachunki, noty – Znajdź – dodanie filtru <<Edit>> Wyszczególnienie
 • Finanse – Słowniki – Waluty. Dodanie danych dodatkowych na potrzeby wtyczki pobierającej kursy walut z NBP
 • Formularz dekretacji dokumentu finansowego – wybór nieruchomości wg operacji masowej (wybór na raz kilku pozycji)
 • Formularz podziału faktury na pozycje kosztorysowe. Górna tabela – dodanie opcji Zaznacz/Odznacz wszystko
 • Formularz podziału faktury na pozycje kosztorysowe. Kontrola zgodności zaznaczonych pozycji zadekretowanych z pozycją kosztorysu/etapem harmonogramu – tak aby wybrana pozycja kosztorysu/etap na pewno była zawarta w budowie na którą jest zadekretowana pozycja wybrana w górnej tabeli
 • Generacja przelewów PLI – obsługa raportu błędów
 • Polecenie przelewu PLI. Przed wygenerowanie pliku formularz przejściowy: <<GroupBox>> Data przelewu: <<Edit>> dni <<RadioButton>> przed terminem płatności {default}, po terminie płatności

Kadry i Płace

 • Menu: Kadry i Płace -> Wprowadź ECP, ECP, Urlopy, Lista płac, Premie. Zamiast Enable zastosować Visible
 • Kontrahenci    Kontrahenci. Zakładka Materiały. Rozdzielenie na dwie zakładki: Materiał zakupiony, Materiał sprzedany. Kolumny: Lp, KTM, Nazwa materiału, Jedn. miary, Ilość, Cena jedn., Wartość, Nr dokumentu magazynowego, Nr dokumentu finansowego. W przypadku materiału zakupionego uwzględnienie dostaw bezpośrednio na budowy

Magazyn

 • Formularz PZ. Jeżeli żaden z materiałów nie został przesunięty dalej to można edytować: Przyjęto z, Przyjęto do
 • Formularze: PZ, Remanent – dodawanie materiałów z indeksu materiałowego wg operacji masowej.
 • Indeks materiałów. Poprawa generacji numeru KTM. Jeżeli w formacie numeracji jest ustawiona opcja Niezależna numeracja dla kategorii to podczas edycji i zmianie kategorii powinien od nowa wygenrować nr KTM. Podczas edycji powinien odświeżać tylko edytowany bez zwijania drzewa jak to jest obecnie; jeżeli podczas edycji przenosimy do innej kategorii to odświeżamy edytowany pod inną kategorią.
 • Pamięć Layout ostatnio sortowanych kolumn we wszystkich tabelach w menu Stany. 
 • Wydruk zamówienia zewnętrznego – kolumna Materiał – dodanie symbolu do nazwy materiału. Okna Zamówienia zew/wew – szczegóły – dodanie kolumny Symbol materiału. 
 • WZ, RW. Po wydaniu materiałów bezpośrednio na budowę – nie ma tych materiałów w Stany -> Materialy na budowach

Nieruchomości

 • Wyposażenie nieruchomości. Dodanie opcji: Kopiuj/Wklej

Serwis

 • Możliwość przypisania do zgłoszenia serwisowego kilku nieruchomości.
 • Raport: Zgłoszenia wykonane dla klienta – Znajdź – dodanie filtru <<CheckBox>> Do sprzedaży
 • Zgłoszenia serwisowe. Dopisywanie uwag przez różnych użytkowników i wyświetolanie ich w kolumnie Uwagi do statusu (aplikacja i www) z identyfikacją nazwy użytkownika.

Wykonawstwo

 • Budowy – zakładka Materiały – dodanie kolumny Symbol materiału we wszystkich tabelach z materiałami.
 • Format numeracji ofert/budów. Niezależna numeracja.
 • Formularz edycji materiałów na budowie. Po przypisaniu do pozycji kosztorysowej nie powinien usuwać przedmiotu koszt-sprz jeżeli pozycja kosztorysowa nie ma przypisanego przedmiotu koszt-sprz.
 • Formularz miesięcznej karty pracy – Autouzupełnianie – poprawa uzupełniania z pola Zdarzenie
 • Kosztorys. Likwidacja kolumny Wartość wg aneksu. Prezentacja dla wskazanego zakresu: wersji oferty / umowy lub aneksu budowy
 • Po rozliczeniu materiałów na budowie i zwrocie do magazynu w raporcie Materiały na budowach cały czas jest pierwotna ilość. Poprawa
 • Przywrócenie funkcjonalności: nadgodziny za dni wolne 100%
 • Rozliczenie godzin pracy. Zmiana statusu aktywna tylko dla uprawnienia: Zadania – Dostęp do wszystkich
 • Wydruk zamówienia materiałowego. Nazwy kolumn: Cena jedn. zakupu netto, Wartość zamówiona netto, Razem netto.
 • Zakładki: Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo. Likwidacja dolnej tabeli Harmonogram
 • Zastosowanie uniwersalnego formularza wyboru pozycji kosztorysowej budowy <<ProShape>>: miesięczna karta pracy, formularz edycji pozycji miesięcznej karty pracy, formularz więcej pozycji miesięcznej karty pracy

Zasoby

 • Naprawy i serwis. Kompozytor kolumn
 • Wyposażenie nieruchomości. Możliwość przypisania zasobu do kilku nieruchomości