fbpx

Aktualizacja 147.08

Aktualizacja 147.08

Kadry i Płace

 • Pracownicy. Import/Eksport OPTIMA

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Ustawienia. <<GroupBox>> Wydruk raportu wykonania: <<CheckBox>>: wszystkie opcje zapisywane w historii. Procedura TMP ustawiająca wszystkie opcje.

Finanse

 • Dokumenty finansowe. Wklejanie danych z szablonów – nie uzupełniać pól: data sprzedaży, data wystawienia, termin zapłaty, data wpływu
 • Eksport dokumentów finansowycch do SYMFONIA. Sumowanie zapisów wg kont księgowych
 • Ewidencja dokumentów finansowych (z poziomu Finansów i Budów). Koluma Kwota zadekretowana – cała kwota zadekretowana (musi mieć w dekretacji przypisany co najmniej jeden parametr oprócz konta księgowego) a gdy wyszukujemy po dekretacji prezentacja dla filtrowanej dekretacji. Kolumny: Kwota netto, VAT, brutto – wyświetlane zawsze dla całego dokumentu a nie dekretu.
 • Ewidencja dokumentów finansowych. Kompozytor kolumn – obsługa kolumny Załącznik
 • Formularz płatności dokumentu finansowego + platności zbiorczo – dodanie na formularzu <<Button>> z ikonką: Drukuj polecenie przelewu
 • Formularz PZ. Dodanie kolumny Wartość z sumą. Skróty klawiszowe: Dodaj do listy [Insert], po wykonaniu tej funkcji kursor na komórce Ilość wstawionej pozycji
 • Rachunki – Znajdź – obsługa zakładki Dekretacja analogicznie jak w fakturach

Kontrahenci

 • Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – Dodaj nowego – skrót klawiszowy [Insert]

Magazyn

 • Zamówienia zewnętrzne – historia zmian – obsługa akceptacji dyrektora

Nieruchomości

 • Książka obiektu budowlanego. Kategorie w strukturze drzewa
 • Książka obiektu budowlanego. Layout sortowania
 • Raport Rozliczenie eksploatacji – dodanie filtrowania poprzez formularz Znajdź: przeniesienie do niego obecnego filtru: Okres rozliczenie oraz dodanie filtrów: <<ProShape>> Nieruchomość z możliwością wyboru kilku, <<ComboBox>>Status umowy
 • Raport Rozliczenie ekspoloatacji – dodanie kolumny: Nieruchomość (za kolumną Nr umowy)

Preliminarz

 • Dodanie pozycji preliminarza z poziomu budowy – inicjalizacja pól wg budowy: Nieruchomość, Jednostka organizacyjna, Prowadzący, Zasób

Serwis

 • Rozliczenie klienta. Obsługa rachunków i not obciążeniowych.

Wykonawstwo

 • Edycja zbiorcza zasobów – poprawa kalendarza indywidualnego
 • Formularz Znajdź budowę – zakładka Inwestor – Inwestor – zamiana pól edycyjnych na uniwersalne pole wyboru kontrahenta <<ProShape>>. Dodanie kolumny do ewidencji budów: Nazwa skrócona inwestora 
 • Kosztorys. Dodanie funkcji: Aktualizuj materiały wg norm materiałowych.
 • Kosztorys. Optymalizacja odświeżania
 • Miesięczna karta pracy – uniwersalny formularz wyboru budowy – zakres danych budów zamkniętych wg daty zamknięcia i miesięca karty pracy 
 • Po wykonaniu RW lub WZ z zamówień wewnętrznych na budowę w przypadku gdy wydawane materiały z magazynu nie są powiązane z fakturą kosztową – PZ powinno być widoczne w Sprzedaż i koszty -> Zestawienie kosztów
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy: dodanie filtru <<ProShape>> Inwestor, dodanie kolumny: Inwestor
 • Wykonawstwo – Protokoły odbioru inwestorów/podwykonawców. Dodanie kolumn: Nr budowy, Temat budowy

Zasoby

 • Formularz edycji asortymentu. Likwidacja Dostawców