fbpx

Aktualizacja 159.01

Aktualizacja 159.01

Administrator

 • Administrator -> Konsola SQL. Dostępna dla wszystkich. Zarządzanie zapisywaniem nowych zapytań z określeniem który użytkownik będzie miał do nich dostęp
 • Import danych z pliku MS Excel – Importuj wg ustawień kolumn – Ustawnienia kolumn. Definiowanie formatek (analogicznie jak w kompozycji kolumn)
 • Kartoteki -> Jednostki organizacyjne – <<PopupMenu>> Dostęp – analogiczny formularz jak w Pracownikach – Dostęp do jednostek organizacyjnych – z tym, że tutaj w wierszach będą wyświetlenie pracownicy.
 • Kartoteki -> Jednostki organizacyjne – zamiast <<PopupMenu>> Pracownicy powinno być Skład – okno z tabelą wszystkich: aktywnych pracowników, aktywnych zasobów, aktywnych nieruchomości należących do danej jednostki organizacyjnej
 • Kartoteki – Jednostki organizacyjne – <<PopupMenu>> Powiązania.
 • Kontener załączników. Kopiuj-Wklej pomiędzy kontenerami
 • Pracownicy – Dane o zatrudnieniu – Stawki za zdarzenia. Dodanie i obsługa kolumn: Wynagrodzenie miesięczne, Stawka godzinowa. Jeżeli jest przypisane wynagrodzenie miesięczne lub stawka godzinowa to bierze je pod uwagę przy obliczaniu wartości wg godzin a jeżeli nie ma to jak dotychczas.
 • Pracownicy – usuwanie wg operacji masowej
 • Pracownicy – Znajdź – filtr Jednostka organizacyjna w postaci uniwersalnego formularza wyboru <<ProShape>> z możliwością wyboru kilku pozycji
 • Uniwersalny formularz wyboru jednostki organizacyjnej – wybór tylko spośród aktywnych
 • Uniwersalny formularz wyboru pracownika. Pole Aktywny – layout wg użytkownika.

CRM

 • Osoby kontaktowe klientów. Znajdź – filtr Kontrahent – zmiana typu pola na uniwersalny formularz wyboru kontrahenta z możliwością wybrania kilku

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Sprawy, Zadania. Dodanie kolumny wg dekretacji powiązanej faktury: Nr protokołu przekazania zasobu.
 • Zadania. Dodanie kolumny: Kontrahent {ze sprawy}

Finanse

 • Ewidencje dokumentów finansowych. Odgórny zakres dat wyświetlanych dokumentów.
 • Finanse -> Ustawienia -> Pozostałe – <<CheckBox>> Drukuj nagłówek i stopkę na dokumentach finansowych. Procedura TMP zaznaczająca tą opcję
 • Formularz dekretacji – tabela – dodanie <<PopupMenu>> Dekretuj ponownie – automatyczne wypełnienie górnych pól wg wskazanej pozycji
 • Formularz edycji kosztu wewnętrznego/zewnętrznego. Zmniejszenie wysokości
 • Kaucje – Znajdź – dodanie filtru <<ProShape>> Budowa
 • Raport: Płynność finansowa – Szczegóły – dodanie kolumn: Zdarzenie, Nr budowy, Temat budowy, Pracownik, Jednostka organizacyjna, Zasób, Nieruchomość.
 • Raport: Płynność finansowa – Szczegóły – podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki wywołuje funkcję: Przejdź do dokumentu

Flota samochodowa

 • Faktury -> Paliwo – Szczegóły tankowań – dodanie kolumny Nr RW, Wartość brutto w formacie numerycznym. Formularz rozliczenia – zmiana etykiety z Magazyn na Generuj RW z magazynu:
 • Faktury -> Paliwo. Import z MS Excel. Pole Kierowca nieobowiązkowe.
 • Faktury – Paliwo. Ogranizacja rozliczeń w katalogi i podkatalogi o dowolnej liczbie poziomów. Optymalizacja

Kadry i Płace

 • Lista płac. Dodanie legendy kolorów analogicznie jak w dokumentach finansowych.
 • Lista płac. Dostęp wg jednostek organizacyjnych

Księgowość

 • Plan kont. Usuwanie wg operacji masowej zarówno z pozycji drzewa jak i tabeli

Magazyn

 • Formularz edycji materiałów budowy – dodanie eksportu
 • Formularz ZW. Pole Budowa – zastosowanie uniwersalnego pola wyboru <<ProShape>> z możliwością wyboru każdej budowy. Dodanie funkcji <<PopupMenu>> Rozlicz materiały na budowie – otwarcie formularza rozliczania materiałów na wybranej budowie w polu <<ProShape>>
 • Magazyn – Ustawienia -> Zamówienia zewnętrzne – <<CheckBox>> Drukuj nagłówek i stopkę. Procedura TMP zaznaczająca tą opcję
 • Optymalizacja. Budowy – Materiały – Materiały zamówione. Magazyn – Zamówienia – Zamówienia wewnętrzne
 • Raport: Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie filtrów: Magazyn, Budowa, Kontrahent
 • Stany – Materiały na magazynach. Dodanie opcji <<PoupMenu>> Zmień lokalizację
 • Stany – Materiały na pracownikach / na zasobach / na nieruchomościach / na budowach. Znajdź – dodanie opcji <<CheckBox>> Wyświetl materiały unikatowo
 • Wydruk dokumentów magazynowych – dodanie nr strony

Nieruchomości

 • Ewidencje: Obiekty, Lokale. Definicje formuł

Serwis

 • Alery e-mail o zakończeniu zgłoszenia serwisowego – dodanie informacji rzeczywistego czesu realizacji
 • e-TelkomBud. Dodanie kolumny Czas realizacji
 • Raporty -> Raport ogólny, Raport szczegółowy. Definiowanie formuł.

Wykonawstwo

 • Budowy -> Wykonawstwo – formularz dodania/edycji zasobu budowy – modyfikacje
 • Budowy – Gantt – dodanie opcji <<CheckBox>>: Jednostka organizacyjna, Wartość wg umowy, Budżet
 • Budowy/Oferty. Rozpocznij sprawę EOD – pole Temat – inicjalizacja – przed tematem dodać numer budowy/oferty.
 • Formularz edycji zasobu – Dodanie pola: <<Edit>> Stawka użytkownika. Uwzględnienie w ewidencji przebiegu pojazdu i kartach/planie pracy.
 • Formularz rozliczenia materiałów budowy – po wpisaniu ilości do zwrotu automatyczne zaznaczenie <<ColCheck>>
 • Formularz zamówienia wewnętrznego – aktywne opcje: Ustaw we wszystkich… dla kolumny Pozycja kosztowa
 • Harmonogram. Daty planowane i rzeczywiste od… do… Obsługa godzin od godz… do godz…
 • Harmonogram. Dodanie do kompozytora kolumn kolorowych kolumn prezentujących planowany czas trwania etapu: dni i jako opcja również godziny.
 • Harmonogram. Formularz dodania etapu – numery generowane jako kolejne w danym harmonogramie zamiast ze słownika 
 • Harmonogram. Jeżeli nie ma zaznaczonej opcji „Automatyczne generowanie dat etapów nadrzędnych wg podrzędnych” – to podczas edycji etapu nadrzędnego jeżeli etapy podrzędne wykraczają poza zakres dat etapu nadrzednego – zamiast komunikatu ostrzegawczego powinien automatycznie dostosować daty etapów podrzędnych, których daty wykraczają poza daty etapu nadrzędnego.
 • Karty/Plan pracy. Możliwość przypisywania do obszaru/kategorii
 • Plan pracy. Blokada nakładania godzin od… do… analogicznie jak w karcie pracy
 • Umowy ramowe z inwestorem/podwykonawcą. Podział i dostęp wg jednostek organizacyjnych
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy/oferty. Dodanie filtrów od… do… <<DateTimeCheck>> Data wpisu budowy/oferty
 • Uzupełnij kartę/plan pracy – Znajdź. Dodanie filtru uniwersalnego formularza wyboru Jednostka organizacyjna z możliwością wyboru kilku jednostek.
 • Znajdź budowy – Terminy – dodanie filtru <<DateTimeCheck>> Pokaż koszty rzeczywiste w okresie od… do…

Zasoby

 • Edycja zbiorcza – formularz – sekcja Użytkownik – pola wyboru <<ProShape>> analogiczne jak w formularzu pojedynczego zasobu.
 • Słowniki -> Dokumenty -> Protokoły. Generacja dokumentów do szablonów MS Excel. Dodanie: Cena jedn., Wartość